Századok – 1919-1920

Történeti irodalom - Folyóiratszemle - Budapesti Szemle - 406

406 TÖRTÉNETI IRODALOM. 434 események fölé helyezkedik és minthogy annak idején meg tudja várni idejét, ügyes politikájának gyümölcseit kellő pillanatban le tudja szedni. Erkölcsi megbotránkozással vegyes csodálattal látja — a­mit ha retrospectív történetíró volna, nem tenne, tekin­tettel a mai franczia gondolkodásra Romániával szemben — a feltörekvő ország diplomatiai furfangosságát. Frideczky József, Otto H. Stowasser: Das Archiv der Herzoge von Österreich. Eine Studie zur Uberlieferungsgeschichte der Habsbürgischen Urkunden. (Mitteilungen des D.-ö. Archivrates, III. B. i. H. 1—48. 1. 1919.) A szerző, a­ki a bécsi Staatsarchiv tisztviselője, látható sze­retettel és biztos szakértelemmel igyekszik a levéltár eredeti magvát reconstruálni, a­mely azonban a sokszor ismétlődő meg­oszlás miatt, a­mi a levéltárat a Habsburg-család ágainak vagyon­osztozkodásaival együtt érte, már most csak igen kevés eredmény­nyel vihető végbe. Biztos képünk csak a XVI. század elejéről maradt fenn, a­mikor egy Putsch nevű főregistrátor nagyszabású rendezés alá vette az összes herczegi levéltárakat. A bécsi levél­tár 151 ládában volt akkor elhelyezve, 4 kötet repertórium készült az anyagról s a repertóriumról egy kötet regiszer. Az ok­levelekre is megfelelő jegyzeteket vezetett rá Putsch, úgy, hogy ez a levéltár most is a teljes egészében összeállítható. Hajnal István: Folyóiratszemle. Budapesti Szemle, 1910. január. Bellaagh Aladár : Az utolsó nádor. A nyomtatásból ismert adatok alapján összefoglalja István főherczeg életét. — Angyal Dávid : Mohács. Párhuzamos képek a magyarságról Mohács után és a világháború után, azzal a hangulattal vetve papírra, a­mit Nagyszombati Márton, a XVI. század latin poétája sírt el. — Straus­z Adolf : A párisi bolgár békekötés. Áttekin­tése annak a recensiónak, a mit az igazságtalan béke bolgár vonat­kozásairól a bolgárság állított össze. — Négyesy László : Hét év kri­tikai irodalma. A Kisfaludy-Társaság Greguss-bizottságának jelentése­ként az utóbbi hét év kritikai irodalmának áttekintését adja. Február. Berzeviczy Albert : Szinnyei Merse Pál emlékezete. Az elhunyt festőnek személyes ismeretségen alapuló, érdekes életképe.­­— (Névtelen) : Gondolatok gróf Tisza Istvánról. Sorra veszi jellemző vonásait , kálvinismusát, conservativismusát, gyenge emberisme­retét, megkísérelve az utóbbinak megmagyarázását is, okul hozva a phantaaia hiányát, érzéketlenségét a lelki árnyalatok iránt, dogma­tikus természetét és erős subjectivitását. — Ybl Ervin : Az antik és a modern művészet. Stylustanulmány, mely azóta az Olcsó Könyv­tár című vállalatban is megjelent.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék