Századok – 1921-1922

Történeti irodalom - Hajnal István: Irástörténet az írásbeliség felújítása korából. Ism. Szentpétery Imre 262

262 TÖRTÉNETI IRODALOM.­ ­ részben különösen a házkutatások, deputatiózás, a park pusz­títása, Halnék elvtárs hatalmaskodása és a szerző menyének bujdosása szolgáltatnak érdekes adatokat. Gy­­r. Hajnal István : Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Budapest, 1921. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság. 8°. 173 lap -I- XXIII tábla írásmutatvány. A palaeographia ép úgy, mint az oklevéltan s a chronologia is már régóta kiléptek abból a gyermekkorból, a mikor még csak mint más tudományoknak, első­sorban a történelemnek segédtudományaival volt érdemes velük foglalkozni. Külön mód­szer, külön czélok és eredmények ma már mindegyiket önálló tudományággá fejlesztették, bár eredményeiknek természetesen ma is főkép a történettudomány veszi hasznát, hogy azokra építve alapozhassa meg az emberiség sokoldalú történeti életé­nek ismeretét. És épen az a külön sajátos módszer, mely által külön tudományágakká lettek, teszi igen gyakran lehetővé azt, hogy ezek a tudományok olyan, általános történeti szempontból jelentős megállapításokra jutnak, a­melyek a történettudomány szokásos eszközei és módszere számára úgyszólván hozzáférhe­tetlenek. Az előttünk fekvő dolgozat is olyan kérdéseket vizsgál a palaeographia módszerével és eszközeivel és tegyük hozzá mindjárt : olyan kérdésekben jut figyelemreméltó eredményekre, a­melyek a hazai és az általános művelődéstörténet körébe vág­nak, a­melyeknek megoldása azonban a közvetlen források hiánya következtében más módon alig lehetséges vagy legalább is kevésbbé sikerrel biztató. Viszont a palaeographia eszközeivel nyert meg­állapítások és az ezekből levonható tanulságok jól beilleszked­nek a más módon elért eredmények közé és azokat kiegészítik. Az írás a művelődés fejlődésének és terjedésének legfőbb esz­köze ; története a művelődéstörténetnek egyik fontos fejezete ; a körébe vágó kérdések vizsgálata tehát már magában is műve­lődéstörténeti érdekkel bír. Hajnal István dolgozata azonban olyan távolabbi megállapításokra is jut, a­melyek a palaeographia keretein túl a művelődéstörténetnek messzebb eső területeit is érintik. A dolgozat tárgyául, szolgáló kérdés tulajdonképen ugyanaz, melyet Hajnal első, IV. Béla király kanczelláriájáról szóló dol­gozatában (Turul, 1914) is érintett, azonban most kiterjesztve, szélesebb alapokon és más kapcsolatokban veszi azt vizsgálat alá. A XII—XIII. század tanult papságáról van szó, mely a világi és egyházi udvarok körében él, annak ügyeit intézi, művelt­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék