Századok – 1921-1922

Történeti irodalom - Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. Ism. Zsinka Ferencz 400

400 TÖRTÉNETI IRODALOM. •Grexa Gyula: A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Budapest, 1922. 8° 61­­. A hun mondának Achilles pontjával, a székely hunhagyo­mánynyal foglalkozik a szerző, élesen kiemelvén e hagyomány jelentőségét a hun monda többi, germán elemekből álló részével szemben. Fölveti a kérdést : Miért épen a székelyekkel való összefüggésben maradt fenn a hunmondának ez az önálló, magyar eredetűnek látszó tagja ? Fejtegetéseit rövid, világos fejezetekre osztva halad a kér­dés megoldása felé a szerző. Mindenekelőtt felsorakoztatja bizo­nyítékait arra nézve, hogy a honfoglalás előtt a hunmonda még ismeretlen volt a magyaroknál. Majd hangsúlyozza a bolgárok szereplését Magyarország déli vidékén és Erdélyben a honfogla­lás idején s figyelmeztet arra, hogy a XI. században keletre tele­pült székelyek erős bolgár hatások alá juthattak. Ezután fel­állítja tételét, mely szerint a székely hunhagyományt lényeges részeiben a bolgároktól vettük át. Sorra veszi aztán az egyes­ mondaelemeket, Dula és Belár lányainak elrablását, a kardmondát, Csaba füvét, Hadak útját, Csaba és írnok szereplését és rámutat a valószínűségekre és módokra, a­melyek szerint az átvétel történhetett. Az irány, a­melyen a szerző mondamagyarázatában elindult, azóta nyelvészeti megállapításokban is nyert támogatást. Nem tarthatjuk feladatunknak azt, hogy eredményeit ez ismertetés keretében értékeljük. Látjuk azonban, hogy forrás- és irodalom­ismerete igen nagy , összehasonlító anyagát, érveit a legválto­zatosabb területekről veszi, a mi tudományos értéke mellett előadását színessé teszi s érdeklődésünket mindvégig ébren tartja. Nagy készültséggel felállított elmélete bizonyára figyelmet fog kelteni és alapos megvitatás tárgya lesz majd. A függelékben két újabban megjelent közleménynyel pole­mizál : Király Györgyével, ki a monda élő voltát tagadja és Fehér Gézáéval, a ki a Csaba-monda bessenyő eredetét vitatja. Hajnal István: Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. Budapest: Az Athenaeum kiadása. 1921. 8° 328­­. Fogós kérdést ad föl Takáts Sándor, midőn könyvének átolvasása után keressük a műfajt, a­hova azt beilleszszük. Mintegy harmincz darab novella tölti ki a kötetet. Könnyű volna tehát besorozni a szépirodalom körébe, de a könyv alsó szegélye jegy­zetekkel terhes, jeléül annak, hogy a szerző nem fejezte be mon­danivalóját azzal, a­mit a szövegben előadott, hanem elvárja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék