Századok – 1927-1928

Történeti irodalom - Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Ism.: Hajnal István 425

történeti irodalom. 425 IV. fejezet: az amerikai szabadság­háborútól 1848-ig. Ebben a korban veszi kezdetét a magyar kivándorlás. A Kossuth­éráról és a polgárháborúról írt szakaszban a szerző nagyobb­ részt saját kutatásai talaján áll. A füzet úgyis, mint teljes összefoglalása a két nemzet közötti történeti érintkezésnek, úgyis, mint lelkiismerettel, körültekintő ' gonddal gyűjtött adatmunka értékes 'gazdagí­tása szakirodalmunknak. Fest Sándor, Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskem­éthy Aurél elkobzott levelezése. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Levelezések. A Pester Lloyd-Társulat támogatásával kiadja a Magyar Történelmi Társulat.­ Budapest, 1926. VIII + 731­­. A mű címe nem árulja el, hogy voltaképen az abszolutiz­mus korának összefoglaló sajtótörténete van kezünkben. Talán célszerű is lett volna ezt legalább valami alcímmel feltün­tetni, ha már címnek meg is kellett tartani a mű kiadásához alapul szolgált Falk­­s Kecskeméthy-levelezés jelzését. Ugyanakkor, amikor Széchenyi iratait Döblingben elko­bozták, 1860 március 3-án, házkutatást tartott a rendőrség két bécsi magyar újságírónál, Fálknál és Kecskeméthynél is, kik Széchenyinél bejáratosak voltak. Lefoglalták levelezésü­ket, amelyekben azonban nem találtak súlyosan kompromit­táló adatokat. Jórészt szerkesztői levelezésekből állott az anyag, írandó cikkekről, írókról, tiszteletdíjakról; még a különösen gyanúsnak jelzett leveleket is gyakran egészen mellékes szempontokból válogatták ki a rendőrhatóság refe­rensei. A történetíró számára sem ad kerek, alapvető forrás­anyagot ez a levelezés. Azonban számtalan vonatkozásában, kisebb-nagyobb részletében bő alkalmat nyújt összefüggések keresésére és ennek kapcsán arra, hogy nagy tudású kutató kezén végül is a kor hírlapirodalmának eleven, összefoglaló képe alakuljon ki. Angyal a feladatnak ezt a magasabb és fáradságosabb megoldását választotta. Az elkobzott levelezés anyagát nem csupán a megjelent hírlapirodalomból, hanem a bécsi és budapesti levéltárak hatalmas anyagából kerekítette ki. Ritka dolog, hogy ily mély és közvetlen betekintést nyer­hessünk a közvélemény vezetésére hivatott sajtó életének belső titkaiba. És éppen ez az, ami Angyal művét a szélesebb olvasóközönség számára is igen tanulságossá teheti. Meg­ismerhetni az erkölcsi és anyagi, erőket, amelyek a sajtó irá­nyát megszabják és amelyek számbavételével az olvasó előtt a mindennapi szellemi táplálék, a napilap sorai gyakran egé­szen új világítást nyerhetnek. Akkoriban, az elnyomás korszakában, vígasztalásra, reményt keltő hírekre várt egyfelől a magyar közönség, a másik oldalon pedig őrző szemmel és kíméletlen kézzel ügyelt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék