Századok – 1927-1928

Történeti irodalom - Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Ism.: Hajnal István 425

426 törd­ésleti irodalom, az elnyomó hatalom mindenre, ami a nemzet öntudatának felkeltését szolgálhatta. Minthogy azonban a hatalomnak is szüksége volt a közvéleménynek legalább látszólagos támo­gatására, ha már tényleges megnyerését emberi időn belül s­em is remélhette, érdekes példáit látjuk annak, mint igye­kezett a kormány egyik kezével fojtogatni, a másikkal pedig mégis valamikép életben tartani a céljaira nézve mindig meg­bízhatatlan magyar sajtót. Társadalomtörténetünk egyik ki­váló művelője méltán mutatott rá Angyal könyvével kapcso­latban erre a jelenségre, a modern állami életnek az abszo­lutizmuson is áttörő szellemére. Ez erők változatos hatása között látjuk akkoriban az újságok, szerkesztők és írók sorsát. Mindenkinek szüksége van a hatalom jóakaratára, hiszen hírlap meg sem indulhatott különös jóakarata nélkül s haragja egy tollvonással semmisíthetett meg már virágzó vállalatokat. Másrészt pedig fásult közönség nézi a hírlapok küzködését; tudja, hogy írni olyat, ami valóban érdekelhetné, alig lehet. Kevés tehát az előfizető; a kormány anyagi támo­gatására van szüksége az újság kiadójának és szerkesztőjé­nek. Kevés a lap, de azok között is gyakori az irigység, vetél­kedés, éppen nehéz helyzetük miatt. Néha a hatalom előtti árulkodásig, egymás ellen való intrikáig fajul ez a kenyér­irigység. Nem csoda, ha ilyen körülmények között találunk író­kat, kik a nemzet érdekével ellenkező ügyek támogatására is vállalkoznak, ha azzal az önvigasztalással is, hogy tollük úgysem árt sokat , hogy ez úton legalább alkalmuk lesz más­kor kissé megkerülni a kormány féltékeny tekintetét, üdvö­sebb célok szolgálatában. Találunk írókat, kik megtagadják régi politikai hitvallásukat, szerepüket a szabadságharc alatt. Látjuk a márciusi ifjúság egyik ünnepelt szónokát, mint az osztrák himnusz magyarra fordítóját. Kiváló tehetségeket, kik épp tehetségük önérzetében jogot formálnak előkelő s gondtalan életre, ingadozó utakon-módokon is. A bécsi levél­tárak rendőri iratai valóban keserű képet adnak minderről s végül szinte gyanússá válik előttünk mindenki, kit a szoká­sos „Literat" jelzővel emlegetnek a rendőrhatóság aktái. Az ember csaknem hajlandó már belenyugodni a gondolatba, hogy mihelyt hivatásos tollforgató valaki, kevésbbé lehet megbízni politikai jellemében, igaz meggyőződésében, mint más közönséges emberében. Ámde Angyal nem ad egyoldalú képet, mely túlozná és rikító szenzációvá tenné e keserű tanulságokat. Éppen átfogó ítéleteiben rejlik művének igazi nevelőereje. Amikor végigkíséri a hírlapok sorsát e tíz esztendőben, az egész akkori politikai és közélet viszonyainak mérlegelésé­vel ítél a haszon és kár fölött, mit a sajtó számlájára írhatni. Csak ily módon állhat világosan előttünk valamely

Next