Századok – 1927-1928

Történeti irodalom - Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. Ism.: Hajnal István 898

898 történeti irodalom. 898 - erre enged következtetni az a körülmény, hogy nem találunk hivatkozást sem Gyürky és Kessler tanulmányára,­ sem Tom­csányi egyik munkájában­ tett jegyzetre, sem Berzeviczy könyvében­ tett észrevételekre. Nélkülözzük továbbá az esz­tergomi prímási levéltárban mintegy másfélszáz aktaszám alatt őrzött levéltári anyagnak a publikálását. Végül hiány­zik mindannak a Házra vonatkozó és nem kevésbbé érde­kes irattári anyagnak az ismertetése is, amely a bécsi állami udvari és házi levéltárban elfe­kvő minisztertanác­ii jegyző­könyvekből (Ministerrath-Protocolle) lett volna meríthető. Hám püspök alakja és a körötte zajló események két­ségkívül megérdemlik, hogy velők behatóan és kimerítően foglalkozzanak. Ez a régi adósság, amelyet egyszer ki kellene fizetni. Ha pedig ezekről csak olyan tanulmány jelenik meg, mint amilyent e sorokban ismertettem, félő, hogy az adós­ságtörlesztés csak az egyre növekedő kamatra fog kiterjesz­kedni. Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés (A „Híd" könyvtára, 1. sz. A Collegium Transylvanicum kiadása.) Budapest, 1928. 8°, 205 lap. Az erdélyi kérdést nem csupán a nemzetiségi kérdés szempontjából, hanem összefoglalóan a Magyarországgal való unió szempontjából vizsgálja a szerző. S csakugyan azon vesszük észre magunkat, hogy talán inkább érdekel bennün­ket az erdélyi magyarság állásfoglalása a magyar egységgel szemben, mint a nemzetiségek magatartása, hiszen ez utóbbi­ról már régóta fájdalmasan tájékozódva vagyunk. Erdély jövő sorsát illetőleg ma mindnyájunknak számítanunk kell ez országrész autonóm különállására és éppen ezért érdekes a kérdés, hogy az ottani magyarság lelkületében milyen meg­győződéses és érzelmi alapjai voltak a külön Erdély gondo­latának. Asztalos munkája az alkotmányos élet 1790. évi fel­újulásával kezdi a behatóbb vizsgálatot, hangsúlyozván azt, hogy az erdélyi magyarság inkább csak az épp elmúlt bécsi abszolutizmus hatása alatt keresett menedéket az anyaország­hoz való csatlakozás tervében s amikor az alkotmányos élet újra biztosítottnak látszott, az egyesülésért való lelkesedés is lelohadt. Az erdélyi országgyűlés 1791-es javaslatai már csak igen laza uniót kívántak Magyarországgal. A következő évtizedekben Erdély alkotmányos élete el- 2 Gyürky Ödön közleménye: A „Magyar Állam­ban. 1893. év 209.— 211. 11. és Kessler Ferenc tanulmánya: Memoria servi Dei Johannis Hom­eppi olim Szathmariensis. 1893. 3 Tomcsányi Lajos: Vita a főkegyúri jogról. Bpest, 1923. 4 Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyarországon I. k. Bpest, 1922.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék