Századok – 1929-1930

Történeti irodalom - Sipos Lajos: A magyar szabadságharc viszhangja a francia irodalomban 1848–1851. Ism.: Hajnal István 433

433 TÖRTÉNETI IRODALOM. Sipos Lajos: A magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban. 1848—51. (A budapesti egyetem francia inté­zetének kiadványai, 10. sz. 1929. 1­ 97­­.) Sipos munkája újkori történetünk egyik fejezetének való­ban lényegét érinti, hiszen szabadságharcunk erkölcsi hatá­sát vizsgálja az egyik vezető európai nemzet közvéleményé­ben. Feladatának már technikai része is sok fáradságot kívánt, különösen a francia sajtóorgánumoknak napról-napra való áttekintésében, s mint minden ilyen természetű munkában, az anyag bősége nehéz feladat elé állította a szerzőt az összefog­laló ítéletek megalkotásában is. Ezért helyeselhetjük, hogy kutatásait egyelőre csak pár év irodalmára korlátozta. Ezernyi újsághíren és folyóiratcikken át körültekintő meg­fontolással tudott így találó értékelésekig emelkedni. Az egyes lapoknál a politikai és világnézeti hátteret veszi jellem­zése alapjául, de észreveszi a finomabb változatokat is, olya­nokat, amelyek a lap céltudatos irányától jobbra-balra eltérve, valóban jelei a magyar ügy előtörésének vagy hát­térbe szorulásának a francia közönség becsülésében. A túlzó magyarbarát lapoknál, a szerző fejtegetései nyomán, csak­ugyan megérezzük­, hogy mily fokban volt hangjuk a demo­krata pártcélok hangja és nem az általános közvéleményé. Victor Hugo eleinte ellenséges lapjának későbbi nagy fordu­latában valóban kitartásunk és győzelmeink erkölcsi sikeré­nek örvendhetünk. Napóleon félhivatalosának ingadozásai a nagyratörő herceg-elnök politikai tétovázásaival haladnak párhuzamosan. A diplomáciai források összevetésével sok érdekes megállapításra adhatna ez alkalmat; kár, hogy a szerző, anyagi eszközök hiányában, nem közölhette részletesen, a­ fontosabb eseményeknél szinte napról-napra, ez ingadozások „láztábláját". •­ Igen tanulságos mindaz, amit a munka a francia irodalom és közvélemény romantikus szlávbarátságá­ról mond; a mi magyar közvéleményünk alig hitte volna akkor — és sajnos, később sem, — hogy ott a szabadság vér­tanú népe nem mi voltunk, hanem a bennünket környező kicsiny, ébredező népfajok. — A kérdésre, hogy mint nézték Franciaországban általában véve küzdelmünket és ügyün­ket, talán az „Illustration" évfolyamainak vizsgálata ad leghívebb feleletet: az eseményeket színesen regisztráló lap, amely a közönség érdeklődését követi és nem vezetni akarja azt. Nos hát, semmi szélső és áldozatkész lelkesedés, de lassan­kint határozottan óriásira növekvő érdeklődés és mindig melegebb, önkéntelen, propagandától mentesen támadt együtt­érzés; egy nemzet hősiességének járó elismerés. írók, politikusok, — magyarok és franciák, — munkáját a sajtóban sok részletében új összefüggésekkel mutatják be a szerző eredményei. Jellemző, hogy a francia diplomáciában alkalmazott írók kivétel nélkül ellenünk dolgoztak. Századok, 1929. IX—X. füzet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék