Századok – 1932

Szemle - Vincke Johannes: Der Klerus des Bistums Osnabrück im späten Mittelalter. Ism.: Hajnal István 238

szemle. A 239 reformáció okainak magyarázatául szükségképen fel szoktunk tételezni. Az előkelő egyházi javadalmakat csakugyan nemesi családok fiai foglalják el, intézményesen is, de szinte reakció ez a képzettség jogán beáradó polgári és alsóbb elemekkel szemben ; azonkívül tekintetbe kell vennünk a püspökség territoriális fejedelmi voltát: a rendi állam nemesi vezetőket kívánt. Mindazonáltal még a dóm­káptalan is egyenlővé tette a doktori fokozatot a nemességgel kanonokságai számára, még a XV. század végén is ; a vidéki káp­talanok tagjai között a polgári elem vezetett. Természetes dolog, hogy a családnevek hiányos feljegyzései miatt pontos megállapí­tásokra, — mint más írók művei sem, — e kérdésnél nem juthat, a parasztság szerepéről úgyszólván alig mondhat valamit ; mégis elfogadhatónak látszik megállapítása, amely szerint a városi pol­gárság fiaiból került ki a papság nagy tömege.­­ Az iskolázással van ez összefüggésben ; a városi ember nem mulasztotta el fiai tanít­tatását a helyi káptalani iskolákban, hiszen az iskola adta már az utolsó két évszázadban a polgári önérzetet, az érvényesülés lehető­ségét a nemességgel szemben. Úgy látszik, gyakorlati célú, vállal­kozásszerű, világi iskolák nem voltak a püspökségben, a szerző nem szól róluk. Fejtegetései alapján kétségtelennek tarthatjuk, hogy a XV. században minden felszentelt pap elvégezte legalább a káp­talani iskolákat , amennyire az egyetemi matrikulák bejegyzései engedik, összeállítja az egyetemet végzettek több százra rúgó név­sorát is. Nem csupán a szabályzatok, de e tényszerű adatok is mutat­ják, hogy a XV. században a jobb pozíciókat betöltő papság meg­fordult legalább valamely közeli német egyetemen. A XIII. század végén még előfordul, hogy a szomszéd Minden kanonokjai közül többen nem tudták nevüket leírni ; a papság képzettségét illetőleg a két évszázad tehát nem hanyatlást, hanem szinte forradalmi hala­dást jelentett.­­ A javadalombetöltés visszásságairól, patronátusok, pápai províziók és másféle beavatkozások útján, szintén részletes adatokat szolgáltat, , s szintén el kell ismernünk, hogy e vissza­éléseknek végzetes romboló hatást tulajdonítani nem lehet, tekin­tettel már csak arra is, hogy az így kierőszakolt kinevezések álta­lában alkalmazkodtak mégis a papi hivatás előírt feltételeihez. Főként az 1456—58. évi tizedjegyzék alapján részletes táblázatokat ad minden egyes beneficum évi jövedelméről, átszámítja mai vásárló­értékre, összehasonlítja az akkori ipari munkás és a paraszt átlag­jövedelmével , óvatos módszerrel dolgozik itt is, kimutatja, hogy sok pap jövedelme a kézművesén alulmaradt. De a pap nem családos ; lakása, kisebb mellékjövedelmei vannak, sokan szerződnek mellé­kesen még a városhoz, kolostorokhoz, ahol képzett emberre van szükség. Nagy a tömege a vikáriusoknak, akik a javadalmas mellett dolgoznak, kicsiny beneficiumban ülve vagy szerződéses fizetéssel , kétségtelenül küzködő emberek, de jórészt kezdők, városi családjaik­tól támogatást élvezők. Általános nyomorukról beszélni nem lehet. A javadalomhalmozásról szintén statisztikát kapunk . Végeredmény­képen a diocézis 266 javadalma 221 pap kezén volt a tizedjegyzék idején. Elsősorban az előkelő kanonokok kumuláltak, é­s itt számba­jön az is, hogy a püspökségen kívülálló stallumokat is , de a vissza­élésszerűség csökken a meggondolással, hogy sok beneficiumot azért vontak össze, mert idővel elértéktelenedtek , s a statisztika korri­gálandó még annyiban is, hogy a tizedjegyzék olyanokat is említhet, akik esetleg egy üres beneficium jövedelmeit hivatalból, átmenetileg

Next