Századok – 1933

Szemle - Juhász Koloman: Das Tschanad-Temesvarer Bistum im frühen Mittelalter. (1030–1307.) Ism.: Fekete Nagy Antal 95

96 szemleá­ nyát és forrásértékét tárgyalja részletesen. A püspökség 1030. évi megalapítását megelőző fiatal kereszténységről írt fejezet után áttér a püspökség megalapítására és az egyes püspökök életrajzi adatainak ismertetésére. Ennek során külön fejezetekben tárgyalja a püspökök korábbi, egyházfejedelemségük előtti működését, az egyházmegye szolgálatában eltöltött idejét és esetleges későbbi tevékenységüket, hangyaszorgalommal hordva össze mindenünnen az adatokat. Az 1142-ből ismeretes Pál püspök személyével kap­csolatban ismét feleleveníti az Anonymus-kérdésnek már Horvát István és Wenzel Gusztáv által felvetett egyik pontját, melynek során a szókezdő P. és egyéb, de nem meggyőző érvek alapján Pál püspököt Anonymus-szal azonosítja. A csanádi püspökök eddig ismert, névsorát egy új püspökkel, az 1243—1254 kormányzó Baláz­­zsal bővíti. Az életrajzi adatok ismertetése után az egyházmegye vagyoni és személyi viszonyait tárgyalja, s ennek kapcsán részlete­sen szól a püspökség és a káptalan egyházi és kulturális téren vég­zett munkásságáról. Ezek a záró fejezetek sok általános, az egész magyar egyházi viszonyokra kiterjeszkedő, nekünk talán részletes­nek tetsző, de a német kiadásban még­sem felesleges fejtegetéseket tartalmaznak. A munkában, sajnos, több olyan nagyrészt kritikátla­nul átvett megállapítást találunk, amelyek komoly kételkedésre és vitára adhatnak alkalmat. Ilyenek Ajtony német származásának hangoztatása és a nagyrészt Borovszkytól származó, tudományosan alá nem támasztott szláv névmagyarázatok. A nehéz anyagi viszonyok között dolgozó magyar tudományos élet ezért a kötetért csak hálával adózhatna a német kiadónak, aki a bánáti németeknek mai hazájuk régebbi története iránti érdek­lődésével magyarázza a könyv megjelentetését, ha a munkában végig nem vonulna az a megtévesztő német nacionalista beállítás, mely szerint a magyarországi műveltség csak a közvetlen német hatás eredménye lehet. Már magának a munkának alcímében foglalt és szerző előszavában megismételt állítás, hogy a Bánát a csanádi püspökség felállításával a germán-keresztény kultúrközösségbe kap­csolódott volna bele, a német sovinizmus igazolatlan állításai közé tartozik, s nálunk csak a világháború Naumann-féle mitteleurópas hangulatában talált itt-ott hitelre, ennek elmúlása után azonban mindenki helyesen román-germán kultúrkörről beszél, híven éppen a német történettudomány legjobbjainak tanításaihoz. De a J. munkájában tárgyalt korszakban az egyházmegye területén német kultúrhatás nem is mutatható ki. A csanádi püspökök sorát meg­nyitó olasz származású Szent Gellért utódai között egyetlen olyan püspök sincs, akinek német származása kétségtelen lenne, mert a Győr nemzetség német eredete­­—­ ebből származott tudniillik Óvári Saul csanádi püspök (1188—1192) — még nem tekinthető kétségtelenül bizonyosnak és János püspök (1198—1201) német származása is csak erőtlen feltevés. Az egyházmegyében fekvő Németi helység német lakosai pedig bizonyára nem gyakorolhat­tak erős hatást, eltekintve attól, hogy az Árpád-korban a csanádi püspökség a ma Bánátnak nevezett területtől messze északra is kiterjedt. A könyv felfogását még az ország nyugati vidékeire is nagy merészség volna alkalmazni, noha a német művelődés hatását, főleg a német eredetű városi polgárságnál, senki sem fogja tagadni. A szerzőnek az az eljárása, hogy a németnek feltüntetett, egyébként jelentéktelen vonatkozásokat ritkított betűkkel szedette könyvében, még nem bizonyítja az alcím állításait, ugyanúgy az

Next