Századok – 1934

Történeti irodalom - Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. Ism.: Hajnal István73

74 TÖRTÉNETI IRODALOM. termékenyítő volt, ily módon kerülhetnek revízió alá, amely értelmüket s jelentőségüket a fejlődésre nézve, úgy hisszük, teljesen át fogja alakítani. A mű második része: a fejlődés fokozatainak vizsgálata, a szerzőt, előadót, a művet, a közönséget egymáshoz való viszo­nyukban magyarázza. Tehát nem az ideák, tartalmak, gondola­tok dinamikájának, hanem az ember és ember s az ember és kultúr­termék kölcsönös alakító hatásának eredményeit értékeli. Az irodalom kvalitatív fejlődését is sok tekintetben így érti meg, sőt néha egyenesen kvantitatív okokra vezeti vissza. Bizonyos gondolkodástechnikai, sőt technikai momentumokat, amelyek épp a szerző, mű és közönség viszonyából folynak, szintén döntő jelentőségűeknek tart. A hegeli alapgondolat csak a mélyek mélyén uralkodik s nem akadályoz meg abban, hogy például az írásnak, az írás terjedésének, a személyes érintkezés helyett a távoli, elvont érintkezésnek önálló hajtóerőt tulajdonítsunk a fejlődésben. Viszont a filozófiailag megállapított jellemvonások képesítik arra, hogy azt a feladatot, amit a tiszta pozitivizmus sikertelenül kísérleti meg : a fejlődésfokok összefoglaló meg­értését, többhelyütt oly meggyőző módon oldja meg, hogy az olvasó valóban örök alapokat érez magában az ő „alapfogalmai­ban". Valóban alapfogalmakul kínálkoznak ezek az egész törté­neti fejlődés számára, ha irodalomtörténeti körükből e célra őket kiemeljük, kitágítjuk. Azt az öntudatosodást és a többi jellemvonást, amit az újkori fejlődés mutat, ma már nehéz a tökéleteskedés egyenes útjának tekintenünk, korcs egyoldalúsá­guk az emberi értékekből sokat tolt kíméletlenül félre. De e vonások közös alapját, a személyesség módszereinek fokozatos hátraszorulását a közösségéletben, igenis alapvető jelenségnek fogadhatjuk el az egész modern fejlődésre nézve. T. műve is hoz egypár mélyen világító megjegyzést e szempontból, például a jog fejlődésére nézve. Vagy amikor például a lovagköltészet hanyatlását az írásbeliség terjedésével magyarázza , s nem tágít­ható-e ki ez az egész hűbéres-lovagi kultúra, társadalom sorsára, amely a személyesség módszereihez, a hűségelvhez volt kötve? A humanizmus, reformáció, felvilágosodás korszakai, amelyekben egymással párhuzamosan oly sok lényegesen különböző irány tört elő, nem érthetők meg egy egységes szellem képletéből, alapjaikat ott kell keresnünk, ahol T. keresi, a közösségélet kitágulásában s ennélfogva egyre fokozódó aktivitásban. Mindennek hátterében szabadon dolgozhat tovább a filozófia, az emberiség nagy útjának céljairól, a fejlődés mélyebb értelmé­ről. Mi megköszönjük T-­nak a mesteri példát, amit az élet egy szekcióján, az irodalom fejlődésén, nekünk művével adott. Vizsgálódásának anyagát, mint maga is mondja, csaknem kizáró­lag a magyar és német irodalomtörténetből vette, de a német „Geistesgeschichte" és a francia „littérature comparée" köz­vetítő módszerét akarta belőle kiépíteni. Az általános történet-

Next