Századok – 1935

Tárca - Marosi Arnold: Volt-e Székesfehérvárott római telep? 266

TÁRCA. éppúgy levetik a megszokás burkolatát és ú­jra megrázó erejükre élednek, mint ahogyan a reneszánszból felénk hangzó mondatok is ismét a napsütés ragyogásával érintenek bennünket. Az egykori gondolat és lelkület nem a maga elvont értékében akar hatni reánk, hanem az emberi közösség életével való eleven összefüggésben . Ez Fináczy neveléstörténetének tudománya és művészete. Mély problémákat idézett fel az őt követő tudományos nemzedékek számára, amelyek mindig hálás szívvel merítenek majd új célokat és feladatokat az ő munkásságából. Hajnal István: Volt-e Székesfehérvárott római telep ? A jelen közlemény megírására Pleidell Ambrus ,,A magyar várostörténet első fejezete" című tanulmányának az a részlete indított, amely Székesfehérvárról, mint római telepről szól.­ Nem­régiben még magam is azon a véleményen voltam, hogy Székes­fehérvár tényleg utóda az itt létezett, jelentős római telepnek az innen származott feliratos kövek alapján, bár már akkor is gyanús­nak találtam, hogy Székesfehérvárott római sírokra eddig még nem akadtak.­ Azóta tüzetesebb tanulmány tárgyává téve az irodalomban Székesfehérvárral kapcsolatos és a város római jelentőségével összefüggő római emlékeket, korábbi álláspontomat fel kellett adnom és oda változtatnom, hogy a mai Székesfehérvár helyén nem lehetett jelentős római telep és azt a fontos vallási központot, melyet Mormusen és utána Hampel idehelyez,­ ugyan Székesfehérvár környékén, de nem Fehérvárott­­kell keresnünk. Ezt az álláspontot képviseli az irodalomban Kuzsinszky Bálint, aki azt a római vallási központot Sárpentelére helyezi és Herculiával azonosítja két Sárpentelén talált római felírat (CIL. III. 3342, 3343.) alapján.­ Azonban a mi felfogásunk szerint Kuzsinszky feltevése sem állhat meg, mert Sárpenteléről sincs semmi római adatunk. Még a két feliratos kőről is kétséges, hogy Sárpenteléről valók. E kövek egyikének ugyanis (CIL. III. 3342), mely szerint Severus és Caracalla egy elpusztult templomot újra építettek, Romero Desjardin szerint három lelőhelye van : Pusztaföveny, Sárpentele és a tolnamegyei Kömlőd.­ A másik székesfehérvári, illetőleg sárpentelei feliratos kő (CIL. III. 3343) oltárkő, melyet a tartomány papsága ajánlott fel Jupiter Doliche­nusnak, származása azért kétséges, mert ugyancsak Romero Desjardin szerint az oltárkő farádi Vörös Ferenc adományából, mint velencei lelet, került a Nemzeti Múzeumba.6 A harmadik, 1 Századok, LXVIII. 1934. 290. 1. 2 Székesfehérvár műemlékei. Székesfehérvár, 1927. 13. I. —­Székesfehérvár művészeti emlékei. Magyar Művészet, VI. (1930) 393. 1. 3 Budapest régiségei. IV. (1892) 48. 1. 4 Ókori Lexikon, 1902. I., 896. I. 5 A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei. 62.1. 113. sz. 6­4. o. 13. 1. 30. sz.

Next