Századok – 1936

Szemle - Weill; George: Le journal. ssm.: Ungár László. 122

TÁRCA. 125 Szádeczky-Kardoss Lajos , 1859—1935. Egyike volt Erdély tudományos közéletében a legismertebb neveknek. Nem volt politikus, de mint a kolozsvári egyetemen a magyar történelem tanára, mint az Erdélyi Múzeum szerkesz­tője, mint az Erdélyi Kárpátegyesület alelnöke és az Erdélyben működő különféle irodalmi és tudományos egyesületek választ­mányi vagy tiszteleti tagja, sokoldalú tevékenységet fejtett ki az őt jellemző élénkséggel, közvetlenséggel és szeretetreméltósággal. Nem volt erdélyi származású, de az erdélyi föld és az erdélyi tör­ténelem őt is erdélyivé tette. Először 1879-ben nyilt alkalma bepillantást nyerni az erdélyi történelembe, amikor a Magyar Tör­ténelmi Társulat marosvásárhelyi vándorgyűlése kapcsán meg­nyílt a magyar történeti kutatás előtt a gróf Teleki-nemzetség ottani rendkívül nagyértékű levéltára. E vándorgyűlés alkalmá­val került közelebbi kapcsolatba a Társulat akkori nagy titkárá­val, Szilágyi Sándorral, a vándorgyűlés tulajdonképeni megszer­vezőjével, aki Szádeczkyt az erdélyi történelem művelésére buz­dította, sőt felhívta figyelmét az erdélyi történelem azon korsza­kaira is, amelyek még felderítésre várnak. Szilágyi Sándornak, aki az erdélyi történelemnek mindezideig utót nem ért kutatója, az Erdélyi Országgyűlési Emlékek szerkesztése közben számtalan­szor volt alkalma megállapítani az erdélyi történetírás hézagait. Innen van az, hogy az ő hatása alatt álló fiatalabb történetírói nemzedéknek Erdéllyel foglalkozó tagjai szinte kivétel nélkül eladdig vagy egyáltalában nem tárgyalt korszakokra vagy ese­ményekre vonatkozólag bocsátottak ki ma is tudományos érték­kel bíró forrástanulmányokat vagy forrásgyűjteményeket, vagy pedig tervszerűen irányított levéltári kutatások alapján új meg­világításba helyeztek kevésbbé vagy rosszul ismert történeti egyéni­ségeket, tényeket vagy korszakokat. Szádeczky is Szilágyi Sándor útmutatásai szerint kezdte meg az erdélyi történelem művelését. Eleinte Erdély XVI. századi története kötötte le figyelmét, s attól fogva, hogy kiadta Mihály havasalföldi vajdáról szóló tanul­mányát (1882), melyet e korszakra vonatkozólag főleg a bécsi levéltárakban gyűjtött forrásanyag közzététele követett (1883), rendszeresen jelentek meg Erdély XVI. századi történetére vonat­kozó forrástanulmányai, melyek János Zsigmond és Báthory István korszakát és egyéniségük történeti jelentőségét az új adatok nagy tömegével világították meg. Utóbb Erdély XVIII. századi története vonzotta, mert Erdély történetének ez a korszaka levéltári alapokon alig volt feldolgozva. Ezirányú működéséből elég Apor Péterről, Halmágyi Istvánról és a székely határőrség szervezéséről kiadott forrásműveire hivatkoznunk. A székely kérdés kezdet óta érdekelte. A székelyek intézményeiről, a csiki székely krónikáról, Udvarhely megye újabbkori történetéről írt művei bizonyságai annak, hogy Szádeczky mily nagy szeretettel

Next