Századok – 1937

Szemle - Bibliographische Vierteljahrshefte der Weltkriegsbücherei. 2–3.: Bibliographie zur Geschichte Österreich-Ungarns im Weltkrieg 1914–1918; 4.: Bibliographie zur Geschichte Österreich-Ungarns 1848–1914. 5.: Bibliographie zur Geschichte der Nachfolgestaaten. Ism.: Asztalos Miklós 503

SZEMLE, ez pedig lehet épúgy a múlt, mint a jelen , sőt a múlt sokszor egy­szerűbb, mint a jelen. A jelenre­ vonatkozás nem annyit jelent, hogy a múlttól elszakadunk, hanem annyit tesz, hogy a múltat a jelen példáival kiegészítjük, megvilágítjuk, ad hoc, tehát egyes korössze­hasonlításokat iktatunk közbe, amikor is úgy a múlt, mint a jelen egyformán világosabb lesz. Három alapelv lesz ily módon kiemelkedő : 1. kiindulás a szülőföldről, ennek emlékeiből, mondáiból. Csak így ,,nő ki" minden a maga talajából (Hineinwachsen in die naturgemäss sich erweiternden Lebenskreise). Ehhez próbálunk viszonyítani, ezzel „párhuzamba helyezni" mindent. 2. A történettanítás nem hiánytalan elsorolásokban büszkélkedő pozitivista és lexikális adat­halmaz, sőt egyes eseményeket kell kiemelni, de ezeket aztán élmén­­­nyé kell tenni (wirkliches Nacherleben). 3. Tulajdonkép nem kell másra tekintettel lenni, mint arra, hogy mikép alakult ki a nemzet (das Werden der deutschen Nation). Ha ennél lényegében többet tűzünk ki, úgy ez csak ál-eredmény lehet. Valaminő központunknak kell lenni, és ez nem több a nemzetnél (ne feledjük, hogy szerző nem a középfokú iskolák igényeit tartja szem előtt, hanem az egész történeti kultúra megalapozását). A középfok elvei ebből kivehetők, tudniillik az egész programm csak egy világtörténeti „kiszélesítés" lehet. Tekin­tettel kell lennünk bizonyos geopolitikai kép kialakítására is stb. H. könyve általában jó könyv, értelmes és arányos fejtege­tései nincsenek túlterhelve, sehol semmi polémia, sehol lapalatti jegyzet, ami az e nemű könyvekben uralkodó átlaghoz képest önmér­sékletre utal. Ami idézet van benne (például gyönyörű Goethe­idézetek), mind mélyen találó. Ma már sok gondolat ismeretes széles­körben is, de aki először élte át őket, annál különös színt ölt, mélyebb­ről jön. Ezt érezzük a könyvből. Ami a szülőföldről való kiindulást, az az „előkészítést" illeti, itt meg kell jegyeznünk, hogy ez könnyen helytelen vágányra vezethet ; történeti lényegtelenségek nagyon is előtérbe kerülhetnek. Azt azonban jól jegyzi meg a szerző, hogy nincs oly módszertani elv, melynek nevében nem követtek volna el lehetetlenségeket, abszurdumok ellen ily pedagógiai elvek — épp mert „elvek" — nem tartalmazhatnak biztosítékot. A szülőföldről való kiindulás elve továbbá annyiból is zavaró­­lehet, hogy a szülő­föld gondolati határa merőben önkényes és homályos lehet, a „Heimat" lehet egy szűk faluhatár, lehet egy táj (itt újabb magyar szó jelent­kezik : „tájhaza"). Ámde lehet egy „ország" is („országhaza") , mindez attól függ, hogy minő „kör" az, amelyben otthon érezzük magunkat. Ez alapon ellenvetésül hozhatjuk fel, hogy nem egy előre kész „szülőföldből" indulunk ki, hanem épp a történettanítás vezet el oda, hogy egy előttünk igazában alig ismert földdarab szülőföldünkké lesz, azaz hazánkká. Így ez nem kiindulás, hanem eredmény. Köny­vünket nem a pontosan formulázott tételek tárházának kell tekin­tenünk, hanem egészséges pedagógiai felfogásának központjait kell kiemelnünk ; e téren igen érdemes a szerzőt tekintetbe vennünk : munkáját az egykönnyen el nem avuló könyvek közé kell sorolnunk. Dékány István: Bibliographische Vierteljalirshefte der Weltkriegsbücherei. „Dop­pelheft 2—3. Juli—Okt. 1934 : Bibliographie zur Geschichte Öster­reich-Ungarns im Weltkrieg 1914—1918. Stuttgart, 1934. 8°. VIII, 135 1. — Heft 4. Januar 1935 : Bibliographie zur Gcschiehte> Österreich-Ungarns 1848—1914. Stuttgart, 1935. 8°. (6), 74 1. — Heft 5. April 1935 : Bibliographie zur Geschichte der Nachfolgestaaten. Stuttgart, 1935. 8°. (6), 99 1. A szakkönyvészetek hiányát ha

Next