Századok – 1940

Tárca - HAJNAL ISTVÁN: Marczali Henrik † 359

TÁRCA 359 Történelmi Társulat akkori elnöke megalapította a ma róla el­nevezett Bécsi Magyar Történetkutató Intézetet, majd mint miniszter, a gárdapalotában létesített Collegium Hungaricum kuratóriumi gondjait is Rád bízta. Akkor kerültél igazán belső kapcsolatba a magyar történetkutatókkal és számtalanan emlege­tik nevedet hálával, azért, amit Tőled kaptak. De mint a bécsi Collegium Hungaricum akkori kurátora, a szorosan vett historiku­sokon kívül sokat köszönhetnek bölcseségednek más szakok ösz­töndíjasai is. Ilyennek láttunk, akik itt ma koporsódat fájó érzésekkel körü­lálljuk. Ezentúl nem fogsz velünk elbeszélgetni, nem lesz többé részünk lelkednek kincseiből. Pedig milyen élvezet volt az igen beszélgetés ! Hallásod gyöngülésével szokatlan tapin­tattal mindinkább Te vetted át a szót és gondolataidat zavartalan összefüggésben adtad elő. Bámultuk a kilencvenedik esztendő küszöbén is töretlen éles elmédet, meleg, jóságos kedélyedet ; szerettük és nehezen fogjuk nélkülözni. Ha ezután társalogni akarunk Veled, írásaidhoz kell majd fordulnunk : az „Illésházy István hűtlenségi pöréhez", az „Országgyűlési Emlékek"-hez, a „Budavár visszafoglalásához", a „Magyar alkotmány felfüggesztéséhez 1673-ban", „Széchenyi döblingi hagyatékához", „Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pöré­hez", hogy remek számba készült munkáidból csak néhányat említsek, nem is szólva töméntelen sok, szebbnél-szebb és tanulsá­gosabb essaydről, amelyek talán leginkább fogják fenntartani élő szavainak egykori varázsát. Ez a gazdag sorozat, amely még nyolcvanadik éved betöltése után is nagy alkotásokkal szaporo­dott, hogy csak „Az 1848-iki pozsonyi törvénycikkekről" írt kötetedet említsem, a magyar történetírás egyik legkimagaslóbb oeuvreje, szellemednek hatalmas emléke. Amíg lesz még élő tanuja szavadnak, ezek meleg szeretettel fogják őrizni emlékedet. Ha majd ők is elfogynak, az emlék közvetlenségében el fog hal­ványulni, de szellemed és munkád a magyar történetírásnak örök büszkesége fog maradni. Odafönn az isteni ítélőszék előtt nyugodtan mondhatod : „Uram, amit rámbíztál, becsülettel elvégeztem." S mi idelenn maradottak, gyászoló lélekkel szintén ezt valljuk és erről teszünk tanúságot. Isten Veled, Károlyi Árpád, életed szép volt, alkotásod mara­dandó. Nyugodjál békében ! Mint tudós és mint tanár egyaránt a századforduló történet­tudományának legjelentősebb s elismeréssel övezett egyéniségei közé tartozott. Budapesti egyetemi tanulmányai után a német Marczali Henrik , 1856—1940.

Next