Századok – 1943

Hírek – Tárca - Lukinich Imre: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1942. évi működéséről 267

TÁRCA Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1942. évi működéséről. A Magyar Történelmi Társulat múlt évi életére visszatekintve, abban most is meglátjuk működésének kettős jellegét: a történettudományok művelését és a történeti kutatások eredmé­nyeinek népszerűsítését . S bár az immár évek óta folyó világháború terhei egyre nyomasztóbbakká válnak, mégis sikerült a rendel­kezésünkre álló szerény anyagi eszközök gondos felhasználásával 1942 folyamán is megoldani azokat a feladatokat, melyeket Társulatunk alapítása óta célul tűzött ki maga elé a történet­tudomány művelése és népszerűsítése terén. E tekintetben elég arra hivatkoznunk, hogy a nyomdaárak állandó emelkedése ellenére is biztosítottuk tagtársaink számára a Századokéit, mely folyóiratunkból a múlt évben megjelent az 1941-i évfolyam 9—10, s az 1942-i évfolyam 1—8. száma, nemkülönben az 1941. évi bibliográfiát tartalmazó pótfüzet is. Amit mi tagtársainknak ezekben a gondosan szerkesztett füzetekben nyújtottunk, pénz­értékben messze meghaladja azt az összeget, melyet tagdíj címén kapunk tagtársainktól. De megjelent a Magyar Művelődéstörténet V. kötete is (Révai kiadása), s ezzel befejezést nyert az a nagy­szabású tudományos vállalkozás, amely egyaránt dicséri Dom­a­novszky Sándor első alelnökünk kiváló szerkesztői és szervezői tehetségét. A kiadvány befejezése a béke éveiben kétségkívül tudományos esemény lett volna; most, a fegyverek zajában természetesen más események állanak a közérdeklődés előterében, mindamellett le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a tartalmat és a kiállítást tekintve, az utolsó évek folyamán ennél szebb és értékesebb sorozat nem jelent meg a magyar könyvpiacon. A Franklin-Társulat által A Magyar Történelmi Társulat könyvei címen közrebocsájtott sorozatban 1942 folyamán két kitűnő munka látott napvilágot: Szabó Istvántól A magyarság életrajza és Angyal Dávidtól Az ifjú Ferenc József című kötetek. Mind a kettő történetirodalmunk értékes gyarapodását jelenti. Ha nem is értük el tehát a történettudomány művelése terén a korábbi évek színvonalát, de nem is maradtunk sokkal mélyeb­ben alatta. Kétségtelen, hogy rendes viszonyok közt arról is alkalmam volna jelentést tenni, hogy gróf Széchenyi István levelezésének I. kötete már elkészült. Most csak azt jelenthetem, hogy a folyton fokozódó nyomdai nehézségek miatt a kötet nyomtatása lassabban haladhat előre, de minden remény megvan arra, hogy az első kötet még ebben az évben megjelenjék. A leve­lezés további köteteinek megjelenése tisztán pénzkérdés, mert a terjedelmes anyag nyomda alá készítése állandóan foglalkoztatja Viszota Gyula és bártfai Szabó László tagtársainkat. Foglalkozni kellene azonban már most is azzal a kérdéssel, hogy kiket kellene megbízni a Világ és a Stádium új, modern kiadásának előkészítésé­vel, hogy a Széchenyi-sorozat, mely az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású tudományos vállalkozása, csonka ne maradjon.

Next