Századok – 1944

Ismertetések - Hajnal István: Az újkor története. Ism.: Dékány István 510

EGYETEMES TÖRTÉNET témája: az értelmiség, s ezen belül az írásbeliség szerepe a társadalomfejlődés­ben. Ez H. központi nagy­ tém­ája. Ha az olvasó kissé nehezen halad előre egy-egy mondat olvasásában, megnyugtatom, érdemes abba a mondatba elmé­lyedve, visszatérni, mindig megéri a fáradságot. Éppen azért, mert H.-nak oly finoman gazdag a közvetlen életlátása, s mondanivalóihoz nincs készen a megfelelő műnyelv, kell küzdenie a nyelvi kifejezésért. Nem mindig, de leg­többnyire siker koronázta ezt a jogos törekvését, meggazdagítani a mi, immár elszokványosodott és merevedett történészi műnyelvünket. Ritka eset az, hogy történész munkájában elméleti stúdium oly jeles sze­repet játsszék, mint szerzőnkében. Mindennapos jelenség ez a gazdaságtörté­nelemben; a gazdaságtörténész a legtöbb esetben közgazdaságtanban iskolá­zott szakember. A köztörténetben ilyen benső vonatkozás alig található fel. Viszont H. műve ékes bizonyítékokat szolgáltat arra nézve, hogy a társadalom-­­ tan tanulmányozása igen megtermékenyíti a történész kutató szempontjait. H. művében a nagyszámú — államon, egyházon, köztestületen kívüli­­—­ társa­dalmi „alakulat" („képletnek" nevezi talán szükségtelen neologizmussal) nagy szerepet játszik. Élénken figyeli a sajtó, a közvélemény hatását, általában a „nem-hivatalos" tényezők szerepét is kiválóan tudja értékelni. Társadalomfejlődés, ezen belül a polgárság fejlődése, ennek kapcsán a technikai fejlődés­­ e felé­ irányul legszívesebben érdeklődése. Meg kell mon­danom, hogy évtizedek óta nem olvastam szintetikus újkor-történetet, amely oly nagyvonalú volna, mint H.-é. Sohasem akad meg apró, eseménytörténeti részleten, fölényesen uralkodik anyagán, ismert eseménysorozatokon, hábo­rún, angol, vagy holland forradalmon stb. szinte átsiklik, nem részletez, tehát­­ott, ahol épp a krónikus hajlamú politikai történészek kiélni szeretik magukat. Talán a szerző sem vette észre, van az ő történeti eposzának is egy nagy hőse: ez a Munka. Feltűnő az, mint nyomozza ki akár a céhek életsorsából, akár egy politikusnak a sajtóval való viszonyából, akár a pap-államférfi, vagy az újkori üzemszervező típusából azt, hogy azok minő „munkát", teljesítményt adtak az emberiségnek. Szinte húzódik a történet külső csillogásától, zajos jeleneteitől, hogy kihallja mindenünnen a munka, a dolgozó, a feltaláló, a szer­vező munka eposzának folytonos énekhangját. Ha az intelligens polgári mun­kának nagy értékelője, alapfelfogása valóban a legmodernebb „munkafelfogás", „ergológiai" szempont. Mi ennek vagy annak az intézménynek a „teljesít-­ ménye"? — ezt nyomozza fáradhatatlanul, jobban, mint a külföldi történé­szek. E sorok írója nem tagadja, ezért különösen rokonszenves neki H. könyve, melyet a legújabb történetírói stílusok közül különösen értékel. Természetes az, hogy nincs oly szintetikus történetírás, amely abszolút arányossággal dicsekedhetne. Burckhardtról pl. azt szokás megállapítani, hogy apolitizálta a történelmet. Ez valóban az „institucionalista" történetírásról általában is áll. Nincs meg pl. az államok gigászi küzdelmeinek (gondoljunk V. Károlyra) rajzában a geopolitikai, érzékenység stb. Ha ilyen puszta arány­kérdést feszegetünk, úgy minden szintetikus újkor-történet némi váddal illet­hető. Azonban nem azon van a hangsúly, ami ,,még nincs meg", hanem azon, ami már megvan. Hazai irodalmunkban alig akad történeti mű, melyen oly világosan meglátszik, mint H.-én, az, hogy valóban univerzalitásra­ törekvés a lényege. Ez pedig igen jelentős törekvés és nehéz a megvalósítása, nehéz, mert egyetemes­ emberi akadályai vannak. Ki kívánhatja azt, hogy aki jeles gazda­ságtörténeti készültséggel indul az újkori fejlődés szálának felfejtése felé, az legyen a renaissance-korszak éppoly jeles művészettörténésze, vagy a refor­máció-korszak egyháztörténésze? Nehéz, csaknem megoldhatatlan a történészi univerzalitás, de elmondhatjuk, H. ebben a nemes és fáradságos törekvésében is igen magas színvonalat ért el. * A legmelegebben ajánljuk ezt az újkori történelmet mint történetírói stí­lust is, mint alkotást is, nemcsak a szaktörténészek, hanem a legműveltebb széles közönség figyelmébe. Oly teljesen kiérlelődött összképet nyernek benne, és általa, amelyet semminő külföldi könyvből sem, mert ez valóban H. egyéni életműve, gazdag tudásának és sajátosan elmélyedt életfelfogásának kiemel­kedő terméke. BÉRÁNY ISTVÁN Századok 19., VII—IX.

Next