Századok – 1957

Szemle - Fairbank; John K.: The Influence of Modern Western Science and Technology on Japan and China (Ism. Hajnal István) 408

mondja, hogy e feudalizmus már az európai behatolás előtt is az üzlet, a tőkeképződés és az így keletkezett, katonailag-gazdaságilag uralkodó rétegek képviseleti rendszere felé haladt, egy már csak névlegesen uralkodó államfő alatt. Ezek angol analógiák. S miként alakultak ki maguk e strukturális ellentétek is, Kína és Japán (és Francia­ország és Anglia) között? Miért következett be magának Észak-Amerikának is sokban hasonló viszonya­ ellentéte az európai kontinenssel? A civilizációk áttételének nagy kér­dései ezek. Bizonyára túl messze vezetett volna, ha a referátum ily távolságokra nyúlt volna vissza , de éppen Kína és Japán ellentéte oly nyugtalanító a fejlődéstörténet számá­ra, hogy szükséges lett volna megnyitni ily messze perspektívákat is. Bármily határozottan emeli is ki a referátum a kínai és a japán fejlődés ellentétét, szerintünk bizonyos hiányosság mutatkozik a végső következtetések levonásában : mind­két fejlődés suta, egyoldalú volt. A valóban teremtő technika kialakításához nem elég­séges sem a társadalomvezetésnek szigorú központosítása, fanatikus nacionalizmussal, sem pedig bármily szabad politikai formák bevezetése. A teremtő technikához magának a társadalomnak, a munka minden legkisebb szervezetéig lenyúló gondos, állandó, s tapasztalatokon — mindenki tapasztalatán, nem csupán elméleteken — alapuló át­alakítása szükséges. A referátum óvakodik ennek hangsúlyozásától, s nem is igen jut szerzőinek eszébe ez a gondolat, minthogy szemmel láthatólag az angolszász, főként pedig az amerikai társadalom szervezetét tartják a teremtő technika ideális talajának. Ezért lett volna szükség arra, hogy, mint említettük, a referátum mélyebb történeti perspektívákban igyekezzék meghatározni a teremtő technika fogalmát. A legújabb kor amerikai történetírása, amikor igen termékenyen belevonja kutatásaiba a szomszéd tudományokat, a gazdaságtant, az anthropológiát stb., s ezzel követendő példát mutat más nemzetek történetírása számára is, másrészről, úgy látszik, túlságosan a jelen ember­öltőknél marad, nem bízik eléggé a régi korszakok tanulságaiban, azaz nem igyekszik eléggé arra, hogy törvényszerűségeket fedezzen fel az emberi társadalmak fejlődésében. Egyébként, ismételjük, a referátum nem hagy figyelmen kívül egyetlen vonat­kozást sem a kínai—japán technikai fejlődéssel összefüggésben ; egy-egy sugárral rá­világít a legtávolabbi kulturális összefüggésekre is, valamint az egyének pszichikájában végbemenő változásokra is. E teljességből sokat tanulhatunk, bármily rövidre is kell fognia a referátumnak az egyes szempontok tárgyalását. Igen érdekes és fontos a referátumnak utolsó, a metodológiai problémákat össze­foglaló fejezete. Kérdezi : a technika, minthogy valamiként komponense az egész emberi létnek, alkalmas-e vajon az elkülönített, önmagában való vizsgálatra? S majdnem ugyan­ez a kérdés : szabad-e döntő jelentőséget tulajdonítani a technikának az emberi fejlő­désben ? A referátum végeredményképpen azon megállapításhoz jut, hogy a „science and technology" lényeges elveikben univerzális érvényűek , s ezért sorsuk bármiféle kultúrá­ban, különösen pedig sajátos alkalmazásmódjuk az egyes kultúrákban világot vet az illető kultúra specifikus természetére. Mintegy univerzális tükör az egyes kultúrák arculata felett. A legalkalmasabb alap a kultúrák egymásközti összehasonlítására. A referátum egypár példát is említ, arra, hogy a nyugati technika hatásai mélyen átmásult formában jelentkeztek a Távolkeleten. Triviális példa a riksha : a nyugati kerékpár a kínai szerző­déses kikötővárosok embererőfeleslegét felhasználva a szaladó kulik által vont könnyű személyszállító kocsiszerkezetek megkonstruálására ösztönzött. A mandzsúriai vasút a régi stílusú bürokrácia és a familiarizmus szociális szövedékében a nyugatitól egészen eltérő társadalmi funkciókkal s módszerekkel szerepelt. Más példákat is említ a referátum, természetesen bővebb fejtegetésük nélkül, de már így is meggyőz bennünket arról, hogy valamely nyugati technikai módszer alkal­mazásának sajátos módosulásai az idegen kultúrákban, pontosan és minden összefüggé­sükben vizsgálva, valóban minden más elméleti jellemzésnél konkrétabb érzékeltetésre adnak módot az illető kultúra belső sajátosságairól. Tegyünk hozzá a magunk részéről is egy példát : a távíró bevezetésénél nagy gondot okozott a nyugati jelek alkalmazása, mert hiszen ezek betűket képviselitek, míg a kínai írás fogalmakat s szótagokat, vegyesen, ősi történeti alakulással. A problémát úgy oldották meg, hogy a kínai írásból kiválasz­tottak 10 000 közkeletű jegyet és ezeket sorszámmal jelölték, s e számokat táviratozták. Már e kicsiny­ részletkérdés is módot adhat az egész kínai intellektuális technika sajátos­ságainak érzékeltetésére, amire egyébként a referátum is nagy súlyt helyez. Nem csupán e sajátosságok fölényes kritikájára ad módot, hanem esetleg az előnyök kiemelésére is, amiket a mai modern Kína annyira szeret hangsúlyozni a nyugati írásrendszerrel szem­ben , ha a sokezer kínai írásjel megtanulása hosszú időt és fáradságot láván is, az írás és olvasás legalább független marad a fonetikus kiejtéstől, minden nyelvjárás megértheti és használhat­ja. A nyugati ABC viszont tudvalevőleg ugyancsak igen tökéletlenül követi

Next