Századok – 1957

Szemle - Béres András–Mády György: A hajdúság történetének és néprajzának irodalma (Ism. Benda Kálmán) 475

ázium. Ennek V. osztályát ezelőtt 50 évvel szervezték meg s 1909-ben megnyílt a VIII. osztály is. Mi az a nóvum, amit Kolta László kis füzetében találunk ? Mindenekelőtt magának a megjelenésnek a ténye. Az iskolatörténeti munka 1500 példányban való kiadásához kezdeményező bátorságra volt szükség. Mégpedig nemcsak anyagi vonatkozásban. De bátorság kellett egy iskolatörténeti munka megírásához történetírásunk mai helyze­tében is. Hiszen a fordulat éve óta történészeink túlnyomó többsége a marxista történet­kutatás alapjainak lerakásával és megszilárdításával, a gazdasági alap és a forradalmi fejlődés bemutatásával foglalkozott. A felépítmény kialakulása, fejlődése, az alappal való összefüggés bonyolult problematikája alig néhány esetben volt komoly kutatás tárgya. Ilyen körülmények között nemigen lehetett útmutatást találni a nehezen meg­oldható kérdésekben, a kulturális élet sokszínű valóságának marxista értékelésében. A szerző két megoldás között választhatott. Vagy követi a régi, polgári történetírás idézett képviselőinek módszerét az iskolatörténetben, vagy pedig megkísérli a marxista történetírás elveinek alkalmazását az adott konkrét ismeretanyag értékelésében. Szerzőnk e második megoldást választotta. Sajnos a felmerült kérdéseket csak futó­lag érinti. Új, helyi tény­any­ag­ot alig találunk a füzetben. Pedig az anyakönyvek 1857 óta megvannak, az igazgatói összefoglaló jelentések és naplók hasonlóképpen. Kitűnő lehetőség kínálkozott volna a szerzőnek arra, hogy néhány érdekes részletet napvilágra hozzon az önkényuralom utolsó évtizedéből a tantárgyak anyagáról, a tanítás szelleméről, a tanárok és tanulók valódi érzelmeiről. Az akkori magyar oktatásügy az Entwurf és az iskolafenntartók közti ellentétek feszültségében vergődött: ez ellentétek minden helyi részlete érdekes és tanulságos. Sajnos a szerző nem gondolt e lehetőség, s általában­­a primér források kihasználására. Hasonló hiányérzetünk van a sárszentlőrinci iskola átköltöztetésének leírásánál is. Itt feltétlenül részletezni kellett volna azokat a gazdasági, társadalmi és politikai érde­keket, melyek a Bonyhádra való költöztetést meghatározták. A szerző röviden átsiklik -ezeken és az 1868-as nemzetiségi törvényre vonatkozó sematikus jellemzés idézőjel nélküli átvételével „értékeli" a helyi tényt. Az igazi marxista módszer éppen azt kívánja, hogy a konkrét tényanyag minél pontosabb feltárása után magának a tényanyagnak alapján értékeljünk s ezt az értékelést próbáljuk összeegyeztetni az egész országra vonat­kozó általános jellegű ismereteinkkel. Hiszen a valóság mindig gazdagabb, mint az az általánosítás, amely az összefoglalásokban, tankönyvekben szerepel. Ezzel szemben a szerző majdnem mindig az ismert általános megállapításokat próbálja bizonyítani a helyi tényanyaggal, így természetesen nem sok újat tudunk meg fejtegetéseiből. Különösen sematikus az 1945 utáni fejlődés rajza. Ez néha csak az újságcikkekből jól ismert mondatok minden komolyabb jelentőség nélküli sorakoz­tatása, pl.: „Az első ötéves tervben megtett fejlődéshez hozzájárultak azok a szervezési intézkedések, amelyekhez a bonyhádi gimnázium csatlakozott és megvalósulásukért dolgozott. Az iskolai munkaszervezés céltudatosabb és részletekre felbontott munka­végzést biztosított. Az egyszemélyi felelős vezetés megerősítése az egységes irányítást teremtette meg" stb. A kis füzet stílusa és fogalmazása elárulja, hogy a szerző nagyon gyorsan írta meg munkáját. Pongyolaság, értelmetlen fogalmazás, magyartalanság bőven akad („ellene vannak a kormány támogatásával működő. . . pángermán mozgalommal" 32.1., „a viszo­nyok viszonylagos konszolidációja" 29. 1. stb.). Az említett hibák és hiányosságok ellenére is érdemes volt a kis füzetet kiadni. Alapgondolata és célkitűzése, mely szerint „a gimnázium tanárai­ és diákjai a 150 éves múlt haladó hagyományainak feltárásával erőt kívánnak meríteni a további harcos építő munkához" — minden iskolánk számára követendő példa lehet. BÍRÓ SÁNDOR BÉRES ANDRÁS—MÓDY GYÖRGY : A HAJDÚSÁG TÖRTÉNETÉNEK ÉS NÉPRAJZÁNAK IRODALMA (Debrecen, 1956. 52 I. Alföldi Füzetek 3. sz.) Jó beosztásban, ügyes elrendezésben ismerteti a hajdúk és hajdútelepülések történetére és mai életére vonatkozó nyomtatott forrásanyagot és irodalmat, valamint a debreceni Déri­ Múzeumban, vagy a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen őrzött kéziratos gyűjtéseket. A nyomtatott munkáknál pár soros, tömör, a lényeget jól

Next