Századok – 1957

Tanulmányok - Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában - 46

A MAGYAR N­­EX ÚS ÁLLAM HUNYADI KORÁBAN 49 szokott módon tartoznak teljesíteni."12 Ezek a szavak úgy is feltűnhetnek, mintha a prelátusokra valamiféle súlyos teher, erejüket próbára tevő kötele­zettség hárulna. Valójában azonban a változás, a régi állapot visszaállítása vágyuk beteljesülését jelentette. Azt, hogy ismét módjuk van a régi méretek­ben fegyveres erőt tartani s erre támaszkodva befolyásukat az állatok sorsának intézésében újból érvényesíthetik. Csakhogy az ő hatalmuk visszaállítása az állam számára azt jelentette, hogy a központosítás terén elért eredmények­nek tekintélyes része elveszett.13 Nem nehéz megállapítani, minek köszönhette a főpapság régi súlyának visszanyerését. A fordulat nem varázsütésre ment végbe. Az előjelek már az 1420-as években észrevehetők, hogy a főpapok Zsigmond mellett ismét nagyobb szerepet kezdenek játszani, mint korábban. Növekvő befolyásuk jele, hogy a világi titkos kancellárok — Perényi Imre és a Pálócziak — után megint ők nyerték el a nagy befolyást jelentő bizalmi állást. Amint Zsigmond és a világi feudális urak rádöbbentek, hogy a huszitizmus egész hatalmukat megsemmi­süléssel fenyegeti, mégpedig belülről rendítve meg annak alapjait, szükség­képpen kellett az egyház vezetőit, megerősítve szövetségüket, oly helyzetbe juttatniuk, hogy a felforgató forradalmi erőkkel a siker reményében vehessék fel a harcot. A visszahajlás tehát már Zsigmond idejében megkezdődött. Az ő személye útját állotta, hogy a pénzügyi-hadügyi vonatkozásban elért előnyöket az állam feladja — számára a visszafordulás csak azt jelentette, hogy nem haladt tovább egyházpolitikájának megkezdett útján —, halálával azonban a régi helyzet visszaállításának utolsó akadálya is elhárult. A világi nagybirtokosoknak nem volt szükségük ily változásra. Hatal­mukat ők töretlenül megőrizték Zsigmond alatt, a király uralkodótársai voltak s befolyásuk magától értetődően érvényesült halála után is. Szereplésük színtere a királyi tanács volt. Ennek minden formalitás nélkül, magától értetődően lettek tagjaivá. A királynak, de a tanács valamennyi tagjának is ugyanis az az érdeke, hogy egyetlen nagybirtokos se járjon tőlük függetlenül külön utakon, hanem jelenjék meg körükben és együttesen hozott határoza­taikat magára nézve ismerje el kötelezőknek. Mivel a király és legközvetlenebb híveinek az elhatározása annál inkább érvényesülhetett, minél inkább talált helyeslésre azok körében, akik hatalmas uradalmaknak birtokosai voltak, ezeket nem kizárni, hanem körükbe vonni, megnyerni igyekeztek. Viszont a nagybirtokosoknak meg az az érdekük, hogy eleve megakadályozzák a számukra kedvezőtlen döntéseket, sőt minél előnyösebbekké formálják azokat , mert erre a tanácsban nyílik a legjobb alkalom, megjelennek ott. Ez az érdekközösség teremti meg az uralkodó és a tanács tagjai közt az együttműködésükön alapuló kormányzatot , mert a nagybirtokosok a királynál, ha ennek nincse­nek személyes, lekötelezett hívei, ha nincs pártja, együttesen erősebbek, nélküle is el tudják kormányozni az országot.14 A még nagyobb hatalom varázsa azonban lenyűgözi és arra kényszeríti őket, hogy a főpapokkal szövetségben annak fokozására törekedjenek. Albert elé terjesztett választási feltételeik 1219. art. 13 Ezt az összefüggést az 1445-i decretum rendelkezéseiből is kiolvashatjuk. Az idézett 14. articulust, amely a tizedek visszaadásáról szól, kiegészíti a 21., amely a prelá­tusok bandériumállítási kötelezettségét hangsúlyozza. 14 A királyi tanácsról részletesen szól Schiller B.: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Budapest, 1900. — Szentpétery I.: Az országos tanács 1401-ben. Századok 1904. 759. sköv. 1.

Next