Századok – 1996

Közlemények - Richly Gábor: Magyar katonai segítségnyújtás az 1939–40-es finn–szovjet háborúban II/403

RICHLY GÁBOR agresszió idején tanúsított „gerinces" magyar kiállás a kétkedők számára is vi­lágosan bizonyította, hogy Magyarország kész határozottan fellépni akár Néme­tországgal szemben is, ha igaz ügy kívánja. A Finnország elleni szovjet támadás december elejére ismét olyan helyzetet teremtett, melyben a kormány a mielőbbi revízió veszélyeztetése nélkül bizonyíthatta politikájának három, nyugaton jól csengő jellemzőjét: a szovjetellenességet, a Németországgal szemben őrzött önál­lóságot, valamint az áldozatokra is kész igazságosságot. Hitler és Sztálin váratlan sakkhúzása — a Molotov-Ribbentrop paktumban megtestesülő szövetség — a Finnország elleni támadást alig három hónappal meg­előzően alaposan átrendezte az európai erőviszonyokat, a nyugati hatalmak po­tenciális szövetségesének tartott Szovjetuniót a Harmadik Birodalom támaszává téve. Igaz, 1939 telén még nem lehetett egyértelműen megjósolni, hogy Anglia és Franciaország végül Berlinnel, vagy Moszkvával fog kiegyezni, az hamar nyilván­valóvá vált, hogy a Finnország elleni agressziót szinte minden jelentős állam elí­téli. Némileg meglepő, hogy bár az Amerikai Egyesült Államok külügyi stratégi­áját 1939-ben még az elzárkózás politikája uralta, éppen Roosevelt elnök volt az első államfő, aki említésre méltó aktivitást mutatott a finn-szovjet konfliktusban. Cordell Hull külügyminiszter és a State Department ellenében már az októberi határrendezési tárgyalások során igyekezett Finnország érdekében diplomáciai nyomást gyakorolni a szovjet vezetésre, és szokatlanul éles hangon ítélte el a támadásba lendülő Vörös Hadsereget is. A továbbiakban is eltökéltséget sugalló elnöki nyilatkozatok, valamint az amerikai társadalom Finnország iránt megnyil­vánuló szimpátiája mind a vezető finn politikusokat, mind a világsajtót messze­menő következtetésekre vezette.A Roosevelt mellett Joseph Arend­, a Népszövet­ség főtitkára is jónak látta, hogy azonnal fellépjen a megtámadott Finnország mellett. Erélyes sürgetése nélkül a finn kormány aligha vitte volna ügyét a hal­dokló szervezet plénuma elé, hiszen az előző évek fegyveres konfliktusai során lelepleződő tehetetlenség nem sok reményre adott okot. A Népszövetség azonban ez egyszer életjelt adott magáról: több napos ülésezést követően, december 14-én két döntés született, egyrészt felszólítva a tagállamokat Finnország megsegítésé­re, másrészt kizárva soraiból az agresszornak bélyegzett Szovjetuniót.­ Jóllehet Olaszország 1937-ben önként lemondott népszövetségi tagságáról, a magyar külpolitika számára mindig is mérvadó Mussolini most örömest enge­dett a Finnország megsegítésére hívó határozatnak. Fennen hirdetett antibolse­vizmusa mellett tette ezt azért is, mert a finn konfliktus „rendezése" után várható volt, hogy Sztálin érdeklődése az olasz érdekszférának tekintett Balkán felé for­dul. A téli háború kitörését követően Róma népe mind a szovjet, mind a német követség előtt demonstrálta Finnország iránti szolidaritását, ám Ciano külügy­miniszter ettől függetlenül szabad kezet kapott a szovjetellenes propaganda fo­kozására, miközben minisztériumában külön hivatalt létesített a Finnországnak nyújtandó segítség koordinálására.­ Olaszország mellett Japán szintén elítélte a kommunizmus elleni védőbástyaként emlegetett, távolba szakadt rokonnak tar­tott finnek megtámadását,­ és a náci vezetők egy része is szívesen támogatta volna a Skandinávia felé törő Vörös Hadsereg megállítását. Hitler azonban a korábban tanúsított finnországi térnyerési kísérletei és a nyugati hatalmak köz-

Next