Századok – 1997

Közlemények - Kozma István: Családnév-változás és történelem (1894–1956) II/383

KÖZLEMÉNYEK Kozma István CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS ÉS TÖRTÉNELEM (1894-1956) Elöljáróban írásom Karády Viktor azon kutatási programjához kapcsolódik, amely a ma­gyarországi allogén népesség, különösen a zsidóság, asszimilációjával összefüggő egyes társadalmi jelenségek (iskoláztatás, vegyes házasságok, felekezeti áttérések, névmagyarosítás, stb.) történeti-statisztikai és történeti-szociológiai feldolgozását tűzte ki céljául. Ezen a szerteágazó kérdéskörön belül a szerző az 1894-1956 közötti családnév-változtatások dokumentumainak feltárását és a kérdéskör vizs­gálata szempontjából releváns adatok felvételét kapta feladatául. A munka eddigi eredményeit a legfontosabb statisztikai adatsorokat tartalmazó kötetben és né­hány tanulmányban kívánjuk közzétenni. A kutatás során mindenekelőtt a konkrét névváltoztatási ügyeket tartalmazó kartotékokat, aktákat és iktatókönyveket, valamint a névváltoztatási eljárásban szerepet játszó egyes intézmények vonatkozó iratait dolgoztuk fel, mely dokumen­tumok javarésze a Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztályának irattárá­ban található. És itt egy kis kitérőt kell tennünk, hogy a kutatás alapvető forrá­sairól néhány szót szólhassak. Az adatgyűjtés nem terjedt ki a nemesi családok névváltoztatásaira, amely méreteiben töredéke a nem nemesi névváltoztatási anyagnak. Egy későbbi kuta­tásnak érdemes lenne ezzel is foglalkoznia, mert a kép csak így válna teljessé. Statisztikai adatbázisunk kialakítása során nem az összes névváltoztatási esetet dolgoztuk fel (ennek mennyisége ezt szinte ki is zárja, illetve feleslegessé teszi), hanem a statisztikai mintavétel eszközével éltünk, mintaéveket választot­tunk ki, s ezeken belül is bizonyos mintavételi arányoknak megfelelően vettük fel az adatokat. Az 1894-1932 közötti időszak, valamint az 1945-46., 1948., 1951., 1954., 1956. évek névváltoztatásai közül minden 10. ügyirat, az 1933., 1938., 1939., 1941. évek, és az 1943. július 1. és 1944 vége közötti másfél év névváltoztatási esetei közül minden 20. akta adatait vettük fel. (Sajnálatos, hogy az 1934—1937 közötti névváltoztatási anyagnak csak töredéke maradt fenn, holott ezekben az években volt a magyarországi névváltoztatások történetének legnagyobb konjunk­túrája.) Összességében több mint 13 000 névváltoztatási ügynek a kutatás szem­pontjából releváns adatait rögzítettük és dolgoztuk fel. Az 1894-1932 közötti anyag csak az engedélyezett névváltoztatásokat regiszt­ráló kartonokat tartalmazza. Ezeken a kérelmező­k továbbá családi kérelmek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék