Századok – 2002

Kisebb cikkek - Egy Kéthly Anna levél 1960-ból (Közli: Korbuly Dezső és Vida István) V/1211

KISEBB CIKKEK 1215 a Szakasitsot kézben tartó környezet már a saját belső pozícióit elfoglalta. Peyert nem a Bethlennel kötött paktum miatt szorították ki a pártból. Én annak a pak­tumnak létrejöttekor nem voltam vezető helyen a pártban, így tehát nyugodtan állíthatom, hogy hasonló helyzetben én sem cselekedtem volna másként. Egyéb­ként a paktumot aláíró pártvezetőségben akkor Peyer már csak azért sem vehetett részt, mert akkor még Bécsben, emigrá­cióban volt. 15 A Bethlennel való tárgyalások idején kb. 60 000 ember (nem tévedek a nullák­ban!) volt részben Hajmáskéren, Zalae­gerszegen, a váci fegyházban és katonai börtönökben. Én a nőtitkárságot vezet­tem átmenetileg a pártközpontban, és na­ponta jöttek be hozzám feleségek, anyák, gyermekek, akik eltűnt hozzátartozójuk ügyében közbenjárást kértek vagy bemu­tatták a letartóztatási intézetekből kikül­dött ruhadarabokat. Véresek és rongyok­ra tépettek voltak ezek a fehérneműk! A párt kötelezve volt ennek a sok ezer sze­rencsétlennek ügyében valamit tenni. Bethlen konszolidációt ígért, a fehér ter­roristák megfékezését, nekünk pedig mint túszokat, odakínálta ezeket az embereket. A Szovjetunió kivitte cserefogolyként a halálra vagy hosszú börtönbüntetésre ítélt népbiztosokat és vezető kommunis­tákat. A kis embereket, bizalmiakat ott hagyta. Ismerjük ezt a módszert azóta még jobban. A kiszolgáltatott áldozatok olyan feszítő erőt jelentenek, ami segíti az illegális mozgalmat, szállítja az ürügyet a más előjelű diktatúra ellen. A paktum, amelyet mindig megvető módon emlegetnek, ezeket az áldozatokat szabadította ki. És hogy ezek nem sokal­lották az értük fizetett árat, azt bizonyítja a tény hogy a párt újjáépítésének legjobb munkásai lettek. Peyert — még Dachauból való haza­térése előtt 16 — a kommunista párt fél­reállításra ítélte. Peyer keménysége, ma­kacssága olyan akadályt jelentett volna a két párt egyesítésének munkájában, hogy nem engedhették meg számára a reakti­válódást. Megkísértették mással is, fela­jánlották neki — mint később nekem is 17 — a hágai vagy a londoni követséget. Peyer — akinek kitűnő politikai érzéke volt — mindig visszautasította azt, hogy kimenjen az országból. Benn a pártban Peyer visszatérése kérdésében ugyanaz a harc folyt, mint az egyesülés kérdésében. Szakasits, akinek hiúságát is felpiszkál­ták, az egész belső csoportjával szembe­szegült annak, hogy Peyert reaktiválják. Azt egyelőre nem tudta megakadályozni, hogy Peyer bekerüljön a képviselőházba, de minden egyéb módon útját állta. Félnünk kellett attól is, hogy Peyerrel szemben a kommunisták más eszközök­höz nyúlnak. Az ettől való indokolt ag­godalom következtében hagyta el Peyer 1947-ben az országot.18 Hozzá kell tennni, hogy felajánlották neki azt, hogy útlevelet adnak és kikísérik a határig, de Peyer bölcsen elutasította ezt az ajánlatot. Bi­zonyára az utolsó percben lefogták volna és a neki adott útlevél ellenére is szökéssel vádolták volna. Peyert a határ menti bá­nyászok segítették ki szabad földre. 15 Az ún. Bethlen-Peyer-paktum megkötésére 16 Lásd a 14. sz. jegyzetet, 1921. december 22-én került sor. Az SZDP részéről 17 Nincs okunk Kéthly kijelentésében kételked­ő tárgyalásokat Peyer vezette, aki ekkor már itthon is, de eddig még nem került elő korabeli írásos tartózkodott. Peyer a fehérterror elől 1920 elején dokumentum, ami állítását alátámasztaná, menekült Bécsbe, de 1921 májusában vissza­tért 18 Peyer 1947. november 19-én menekült el az Budapestre. (Lásd: A magyar szociáldemokrácia két országból,­zikönyve, 1999. 436-437.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék