Századunk, 1841. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

a­l­a­t. F­o­g 1­ 1. szám. Megyehatósági szerkezetünkről. — Észrevételek Wildner commentárához. — Táj- és életképek Gömörbül. 2. szám. Mittermayer ítélete az 1840. magyar váltótörvényről.— Észrevételek az ujonczozás tárgyában. — Megyehatósági szerkezetünk­ről (cége­. szám. Magyar tudós társaság.— A’ hazánkbani tótosodás ügyében. 4. szám. Válasz Csaplovicsnak a’ hazánkbani tótosodás ügyében. — Vannak e a’ magyar t. czikkek szerinti könyvvezetésnek kereskedőkre, gyárosokra ’stb. nézve valódi nehézségei. — Szükséges igazítás. 5. szám. Hungarica. — Haladásunk főbb akadályai. — A’ franczia academia. — Vannak e a’ könyvvezetésnek akadályai ’stb. (Vége). 6. szám. A’ magyar váltó-törvényszékeknek némelly váltók feletti illetősége. — Sz. Gál helység jogos állása. — Haladásunk főbb akadályai. (Vége). — Igazítás. 7. szám. Bölcselkedési gyakorlati értekezés ’stb. — Esti órák. 8. szám. Némelly észrevételek Wildner commentárjára. — Hunga­rica. — Gazdasági jegyzetek. — Elegy. 9. szám. Gondolkodás és olvasás. — Statistik von Moritz Fräntzl. — Még valami az esküttszékekről. 10. szám. Kivonatok a’ magyarositás ügyében. — Az eperjesi ke­reskedői kar nehézségei ’stb. — Statistik von Moritz Fräntzl (Vége). — Felszólítás. 11. szám. A’ cs. kir. tereaiai lovagintézet. — Életrajzok II. — Szat­­már megyei bükk—aljai svábok magyarosítása felől. 12. s­z­á­m. Megváltás. — Válasz a’ korszerű kérdésre. 13. szám. Magyarország hiteltörvényei felett. — Humanum est er­­­rare. — Szellemiség anyagiság. — Jó szó a’ maga helyén. 14. szám. Valami a’ kereskedői viszonyokról. — Sárosi levelekr.— Tudatlanság és neveletlenség non plus ultrája. — Sári asszony. 15. sz­á­m. A’ pályinkáról. — Zalai felírás. 16. szám. Törvényért küzdeni sohasem felesleges.—Esztergomi felírás a’ vegyes házasságok ügyében. — Zalai szinte e’ tárgyban (Vége). 17. szám. Válasz­ a’ gazd. egy. felszólítására. — Mit­ kellene tenni hazánk régi váraira nézve. — Csak egy kis próba ’stb. — Javaslatok ’stb.— Rabszolgaság. 18. szám. A’ KK. és RR. theoriája. — A’ Pesten felállítandó ref. fő­iskola felől. — Még nehány szó Sz. Gál helységről. 19. szám. Gróf Fáy Istvánhoz. — A’ magyar hiteltörvények és Wildner tanár. 20. s­z­á­m. Gróf Fáy Istvánhoz (Folyt). 21. szám. Úrbéri váltság. — Haladásunkról. 22. szám. Hungarica. — A’ KK. és RR. theoriája (Folyt). 23. szám A’ cortesek megvesztegetéséről. — Viszhang gr. Zay fel­­szóllalására. — Gróf Fáy Istvánhoz (Folyt). 24. szám. Levél. — A’ KK. és RR. theoriája (Folyt). — A’ vegyes házasságokról. 25. sz­á­m. Egy szó a’ maga idején a’ vegyes házasságok tárgyában. — Gróf Fáy Istvánhoz. (Vége). — Vallási szabadság Francziaországban. 26. szám. Életbiztosító intézet. — Válasz Szontagh Gusztávnak. — Nyilt levél. 27. szám. Az aargaui kolostorok felírása. — A’ KKr. és­R£»t[heo­­riája. (Folyt). — Még valami St. Gál jogos állásáról. 28. szám. Vegyes házasságok ügyében. — Az aargaui kolostorok felírása. (Vége). — Necrolog. 29. és 30. szám. Még valami a’ betűszedő gép tárgyában. — Kilen­­czedről. — Kancsalok a’ magy. academia előtt. 31. szám. A’ KK és RR. theoriája. (Folyt). — Még egy szó a’ maga idején. — Kilenczedről. (Vége). — Nyílt válasz Vállas urnak. 32. szám. Szózat a’ maga idejében. — Sziszek-trieszti összekötte­tés. — A’ KK. és RR. theoriája. (Folyt). 33. s­z­á­m. Tanítás magyarul.— A’ buda­pesti állóhidról. — Sziszek­­trieszti összeköttetés. (Vége). 34. szám. Pesti ref. főiskola és egyesülés. — Aristocratia és egyen­lőség. — Általányos nézetek. — Rágalom és névtelenség. 35. szám. A’ KK. és RR. theoriája. (Folyt). — Család­biztosítás. 36. szám. Hitel I. és II. — A’ KK. és RR. theoriája. (Folyt). — Csoda orvosok. — Elegy. 37. szám. Valami a’ kokasdiak megváltása ügyében. — Taglalat. — Nézetek a’ Pesten felállítatni indítványozott reform, főiskola, ügyében. 38. s­z­á­m. Vegyes házassági ügy. — Nézetek ’stb. (Vége.) 39. szám. Hitel III. — Viszonválasz nyilt levelem czáfolójának. — Békeszó a’ vegyes házassági ügyben. — A’ török kir. statistikához. — Nyilatkozás. 40. szám. Korszerű értekezés. — A’ catholicismus életkérdése.— A’ nyilványosság mételye. 41. szám. Korszerű értekezés. (Folyt.) Megyei szónoklat. — Válasz Zay Károly grófnak. 42 szám. Nyilatkozás.— Korszerű értekezés. (Folyt.) A’KK. és RR. theoriája. (Vége.) 43. szám. Korszerű értekezés, toldalékkal együtt. (Vége.) A’ tulaj­donról. — Selyemtenyésztés a’ bánságban. — Pasquillansok. 44. sz. Hungarica. — Hitel IV. — Kis harag valamiért. 45. szám. Észrevételek ’stb. — Balogh János urnak viszonválaszá­ra. — Mosony statistikája. 46. szám. Czáfolati nézetek ’stb.— Jegyzések Lichard ur kis ha­ragjára. — Észrevételek ’stb. (vége.) — A’ sebész mesterek honoratiorok. 47. s­z­á­m. Anonym és pseudonym. — Pártok Francziaországban. — Nevezetes régiség. 48. szám. Megváltás. — A’haza veszedelemben. 49. szám. Sárosi levelek II. — Általányos válasz ’stb. — Általányos észrevételek ’stb. 50. szám. A’ fenyitő-törvény általányos elvei ’stb.— Még valami az Örök váltságról. — Egy világpolgár magánnézetei. — Őszinte nyilatkozás. 51. és 52. szám. Pillantások Magyarország állapotjára a’ nemzeti nyelv szempontjából.— A’ fenyítő-törvény általányos elvei ’stb. — Nyilat­kozat. 53. szám. Felvilágosításul. — Figyelmeztetés. — Pillantások ’stb. (Vége). ... *­­bg. szám. A’ fenyítő-törvény általán­os elvei ’stb. — Részvényjajga­tás. — Nevetsége minden academiának. 55. szám. Vasutak és csatornák. — A’ zsidók polgárosítása. 56. szám. Hungarica.­­ • Megyei határozatokról.—Egy felállítandó magyar nevelő-intézetnek előszava. —­llarm­inczados.

Next