Századunk, 1844. január-december (7. évfolyam, 1-104. szám)

53. szám. Jelentése az országgyűlési szállások tárgy. véleményadás vé­gett kiküldött pr. választmánynak — Sz. k. Pozsony városa vár. polgá­rainak az országgyüléshezi folyamodása.— A M. G. Egyesület által az országgyűléshez benyújtott kérelmeknek előleges tárgyalásáva­ megbízott kér. választmány jelentése. (Folyt.) 5*. sz­á­m. Válasz 2ik a FRRnek a RRhez a vallásbeli sulyok és sérelmek tárgy, a múlt országgyűléstől fentartott pontjai tárgyában közlött ize­­netre, — 2ik a FRRnek a vallás tárgyában f. évi mart. 22ről költ k. kir. válasz iránt, — 2ik a FRRnek az egyházi áldásnak megtagadása tárgyában. — A magyar Gazdasági Egyesület stb. (Vége.) 55 s­z­á­m pelkr. jav. a részek visszacsatolása tárgy. f. e. febr. 29kéről költ k. kir. válasz iránt. — Izenet felír. és törvényjav. a Kir. és RRnek Erdélynek magyarországgali szorosabb egyesülése tárgyában. — 3-ik ízen. a m. FRRnek a sz. kir. városok iránt. 56. szám. A kereskedés és azzal kapcsolatban levő tárgyakkal foglalko­zott kér. vél. véleménye. — Magyar tengerpart és alaptalan követelés. 57. s­zá­m. A kereskedés és azzal kapcsolatban levő stb. (Folyt.) 58. szá­m. 4. Izenet a KK. és RRnek a sz. kir. városok iránt. -- A keres­kedés és azzal stb. (Folyt.) 59. s­z­á­m. Tartományi gyűlések Magyarországon és a kapcsolt részek­ben. — A kereskedés stb. (Folyt.) 60. szám. Izenete a KK. és RRnek a középponti, fiumei és eszék-broodi vonalak iránt.— Felir. javaslat a vasútvonalak iránt. — Válasza a FRR. a részek visszacsatolása tárgyában f. é. febr. 29. költ k. k. válasz iránt. — Vál. a FRR. Erdélynek Magyarországgali szoros­ egyesülése iránt. — Vál. a FRR. a turmezei kerület berendezése tárgy. — 2 dik. vál. a FRRnek a g. n. egyesültek ügyében. — 2 válasza a FRR. az unitáriu­sok állapotára nézve. — A kereskedés stb. (Folyt.) 61. s­z­á­m. 2. izén. a KK. és RRnek a bányatörvénkönyv iránt. 62. szám. 2. izen. a KK. és RRnek a bányatörvénykönyv iránt (vége.)— A kereskedés stb. (vége.) 63. szá­m. Izenete a RRnek, felir. jav., és t.jav. az országgyűlési szállá­sok szabályozása és bérek fizetése tárgyában. — Válaszszen. a FRR. ugyane tárgyban. — Jelentése a megyei választások és köztanácsko­zások szabályozása tárgyában kiküldött főrendi bizottmánynak. — Vál­tótörvénykezés, 64. szám. Üzenete a FRRnek a sz. kir. városok tárgy. — Ősiség és hitel. — Váltótörvénykezés. (Vége.) 65. szám. Izen. és felir. jav. a harminczadnak az országgyűlésen teendő meghatározása tárgyában. 66. szá­m. Izenete és felir. jav. a vegyes házasságokról a magyarorsz. r. kath. papság által az egyházi szertartások megtagadása tárgyában.— Izén. a RRnek a g. n. e. vallásuak ügyében. 67. szá­m. Nyilatkozata a RR. az 1844. évi aug. fő napján az orsz.gyülés berekesztése iránt lebocsátott k. k. leiratra. — 5. izén. a RRnek a sz. kir. városok iránt. 68. szám. 3. izén. a RRnek a vallásbeli sulyok és nehézségeknek a múlt országgyűlésről fentartott pontjai iránt közlött válaszára a m. FRRnek. — 5. izenete a RK. és RR. a sz. k. vál. iránt. (Vége ) — Nehány szó az uzsoráskodásról (Vége.) 69. szám. Izenet: 3ik a RRnek az unitáriusok, — 3ik a RRnek az egyházi áldásnak a vegyes házasságoktól a magyarországi római kath. papság által lett megtagadása, — 3ik a RRnek az országgyűlési szállások sza­bályozása és bérük fizetése tárgyában, — 2ik a FRRnek ugyane tárgy­ban, — 2ik a FRRnek a Részek visszacsatolása tárgyában, — A„FRRnek a községek elrendezését tárgyazó törvényjavaslat iránt. — Ősiség és hitel II. 70. szám. Izen. Mik a R­ek a Részek visszacsatolása tárgyában. — T. t. Gyurikovics György ur legújabb országtani munkájának vázlata, ne­hány adatokkal megtoldva. 71. szám. T.javaslat az 1836ik évi országgyűlésen alkotott úrbéri törvény­­czikk némelly szakaszainak fölvilágositásáról s illetőleg bővitéséről. — Technikai és országgazdasági tekintet, fiumei szabad kerület ország­gyűlési követeinek Pozsonyban aug. 4én költ figyelmeztetésekre a Du­nának a tengerparttali összeköttetése tárgyában. — Ősiség és hitel II. és 111 (Vége.) — A szent-mártoni olvasó-társaság életrajza lil-dik évnapján. 72. szám. Izenete a FRRnek a harminczadoknak az országgyűlésen leen­dő meghatározása iránt, — kik a sz. k. városok elrendezése tárgyá­ban, — a Részek visszacsatolása iránt — a vallásbeli súlyoknak és ne­hézségeknek a múlt országgyűlésről fentartott pontjai iránt — a kato­nai élelmezés és szállásolás tárgy. i. e. aug. lén költ k. k. válasz iránt. 73. szám. Szenet és törvényjavaslat a sónak a jobbágyok általi teljes sza­­badsággal­ gyakorolhatása tárgyában, — 2. a RRnek a megyei választó és tanácskozó gyűlések szabályozása iránt készített törvényjavaslat tárgyában, — 3-dik a bRRnek a g. n. egyesültek ügyében, — 3-dik a FRRnek az egyházi áldásnak a vegyes házasságoktól a magyarországi r. kath. papság által tett megtagadása tárgy. — 4ik a RRnek a büntető­törvénykönyvi jav. börtönrendszerrőli 3ik része iránt. 74. szá­m. Izenet­eik és felirási javaslat a vallásbeli sulyok iránt.— Tör­­vényczik­kely az átmenetről. — Izen. 2-dik a RRnek a harminczadnak az országgyűlésen leendő meghatározása iránt,— 2. a katonai élelme­zés és szállásolás iránt­­ , 2ik a szabad községek elrendezése tárgyá­ban, — 4ik a büntetőtörvénykönyvjavaslat stb. (Vége.) — Felirási jav. ugyane tárgyban. 75. szá­m. Szenet 6ik a B­ek a sz. k. városok ügyében , — 3ik és felirási javaslat a turmezei gróf és követ által beadott panaszos jelentés tár­gyában — 4-dik, törvényczikk és felirási javaslat az egyházi áldásnak a vegyes házasságoktól a r. kath. papság által lett megtagadása tárgy. — 4ik a g. nem e. iránt. — Felirási javaslat a julianum kalendárium eltiltása tárgyában. 75. szám. Szenet­eik a FRRnek a megyei választó és tanácskozó gyűlések szabályozása tárgyában készített törvényjavaslat iránt. — A FRRnek az úrbéri törvényczikkelyek némelly annak módosítása. — A FRR. a jobbágyok által gyakorlandó szárulás tárgyában. — A FRRnek a bün­tető eljárás tárgyában. —­dik a FRRnek a vallásbeli súlyok és nehéz­ségek iránt. — Izenet és törvényjavaslat a váltótörvénykönyvben te­endő módosítások és bővítések tárgyában. — Az ipariskolák, 77. szá­m. Szenet adik a FRRnek a községek elrendezését tárgyazó tör­vényjavaslat iránt. — 6ik a FRRnek a sz. k. városok elrendezése tár­gyában. — 4ik a FRRnek az egyházi áldások megtagadása tárgyában. — 4ik a FRRnek a g. nem egyesült vallásuak ügyében. — 5ik és fel­irási javaslat az egyházi áldás megtagadása tárgyában. — 5ik a RRnek az 1839/40. országgyűlésen fentartott vallásbeli súlyok és nehézségek tárgyában. — kik a FRRnek a turmezei gróf által beadott panaszos je­lentés tárgyában.— Izenet, törvényjav. és felirási jav. a törvények kötelező erejének a kir. megerősítés napjától leendő kezdete s azok­nak az ország törvényhatóságaihoz szinte azon naptól számítandó 30 nap alatti leküldése tárgyában. — Izenet, fel. és törvényjavaslat a pe­reknek a kir. udvartörvényszék előtt az országgyűlések alatt is leen­dő folyásáról, a hétszemélyes táblának a husvétutáni tör­vényszakban is összeüléséről, s a decretalis napok megszüntetéséről. — Izenet és felirási javaslat a kir. válaszok észrevételeinek nemcsak a törvények értelmére, hanem azok szavaira is kiterjesztése iránt. 78. szá­m. Izenet, fölirás és törvényjavaslat a zsidók dolgában. — Izen, a­kinek a katonai élelmezés stb. tárgyában. — Izen. és törvényjavas­lat a jelen országgyűlési költségek tárgyában. — Izen. és fölirási jav. ak. Utó-Tanács felügyelése alatt levő alapítványi tárakról, az ország­­gyűlése elébe adandó számadások tárgyában. — Izenet és fölirási jav. a katonai kihágások iránt. —Zdik válasz a m. FRRnek az egyházi áldás megtagadása tárgyában. — Ősiség és hitel. 79. szám. Idik Izenete a Rendeknek a sz. kir. városok iránt. — Válasz a FRRnek a törvények kötelező erejének kezdete és azoknak a törvény­­hatóságokhoz megküldése iránt. — Izenet, fölirás és törvényjavaslat a Hrabovszky féle alapítvány kiczikkelyezéséről. — Izenet és felirási ja­vaslat az egyetem tanítási és gazdálkodási rendszerének az országgyű­lés elébe leendő fölterjesztése tárgyában. 80. szá­m. Izen. és törvényjavaslat a bizhatási jogról.— Izen. és törvény­­javaslat a hivatalképességről. — Izenet és felirási javaslat a hason­­szenvi gyógymód tanszékének az egyetemben leendő felállítása tár­gyában. — Izenet, fölirás és törvényjavaslat az 1840: 25.­­ez. fölvi­­­lágositásáról. — Izenet és fölirási javaslat a gyorsírásnak az egyetem­ben leendő tanítása iránt.— Adik izenete a RRnek a jobbágyok által gyakorlandó szabad sóárulásról. — Válasza a FRRnek a katonai élel­mezés stb . a katonai kihágások , az országgyűlési költségek, s a kir. Helytartó-Tanács által kezelt alapítványok iránt. — Izenet és fölirási javaslat a Buccari városában felállítandó hajózási iskola tárgyában. —­­Törvényczikk az egyházi adományosok törvényszékeiről. — Törvény­­javaslat a­­utóhomok által okoztatni szokott károk iránt. 81. szá­m. Zik izenete a FRRnek a sz. kir. városok iránt. — Zik izenet a RRnek a katonai élelmezés stb. iránt. — Válasz.izenete a FRRnek a zsidók dolgában — a hivatalképességről — a f­olyóhomok által okoz­­tatni szokott károk — az egyetem állapota — a gyorsírás tárgyában.— Izenet és fölirási javaslat az ausztriai tartományokban a magyarországi lakosokon megvétetni szokott lehuzási dij megszüntetése . — szenet fölirás és törvényjavaslat az 1836 : 14. és 1840: 13. rendelete alá eső világos örökösödési esetekben az ügyutra nézve megengedendő fe­­lebbvitel tárgyában. — szen. és törv.jav. a hajózást gátló némelly aka­dályok megszüntetéséről.— Válasza a FRR, a váltótörvénykönyvi mó­dosítások stb. iránt. 82. szám. 2ik izén. és fölirási javaslat az országgyűlési költségek iránt. — Válasza a FRRnek a birhatási jog ,— az 1840. 25. t.cz. módosítása tárgy. — 2ik izén. föl. és törvényjavaslat a birhatási jogról. — 2dik izén. a FRRnek a jobbágyok által gyakorlandó szabad sóárulás tárgy. — Válasza a FRRnek az egyházi adományosok törvényszékei elren­dezése tárgyában — Izen. a RRnek a Pestről Ausztria széléig s Deb­­reczenig vezetendő vasút iránt. — 2dik a turmezei gróf által beadott panaszos jelentése iránt. — Törvényjavaslat a hitelintézetről. — Vá­lasza a FRRnek a a váltótörvénykönyv módosításáról. (Vége.) 83. szám. Válaszszenete a FRRnek a lehúzási dij megszüntetése —a hajózást stb. gátló akadályok megszüntetése. — A Pesttől Ausztria széléig s Debreczenig vezetendő vasút tárgyában, — izenete és fölir. javas. a hivatalképesség tárgyában, — a zsidók dolgában. — Vál. izén. a FRRnek az 1836 : 14. 1840: 13. t.cz. rendelete alá eső világos örö­kösödési esetekben az u­gyut kérdésében mengengedendő felebbvitel tárgyában. — Törvényjavaslat a hitfiliintézetről. (Folyt.) 84. szám. Izen. és fölirási javaslat a magyar ezredekbeni tisztségekre s hadi parancsnokságra született honfiaknak alkalmazása tárgyában. — Bika sz. kir. városok iránt. — Törvényjavaslat a hitelintézetről (Folyt. és vén­.) 85. szám. Vár a FRRnek a hitelintézet iránt. — Izen. a RRnek a Vuko­­vártól a magyar tengerpartig építendő vasútvonal.— Vik a sz. kir. vá­rosok iránt.

Next