Századunk, 1845. január-június (8. évfolyam, 1-52. szám)

1845-04-15 / 30. szám

235 És most kérdem az el nem fogott olvasót, lehetett-e Petőfi (eredetileg Petrovics) Sándor goromba dorongálására szelidebben felelni? Nem kellett volna-e nekem keményebben kikelnem a durva szájhős kigyósziszegése ellen? De én azt nem tevem, mert meg vagyok győződve, hogy gorombaságban, mind az érdeklett csavargó*) mind főnöke felülmulhatlanok, mint azt már több iz­­ten satis, abunde bebizonyították. Mi történt fenebbi nyilatkozatommal a Divatlapnál, azt ké­sőbb fogom a t. olvasó közönség elébe terjeszteni, minthogy az az ügynek első stádiumához már nem tartozik. Mielőtt azonban az álnokok leleplezését folytatnám, és megmutatnám, mint szeretnék ők szép szín alatt a legnagyobb igaztalanságokat elkövetni, mint vágynak az irodalom országában kárhozatos kizárólagos aristocratia után, előbb elmondom, miért nem írtam a Hírnök 16. és 17. §ban megjelent bírálatom alá nevemet. Petőfinek eddigi föllépései nyil­ván elárulák, hogy ő a legjózanabb criticát sem tűrheti el, de ha csak egy két hibája említtetik is, ő azonnal a legnagyobb durva­sággal kél ki, és mérget szór vétkes és ártatlan ellen, úgy hogyha ez sem akar jogaiból engedni, nincs vége hossza a sok harcznak és háborúnak. És hogy e véleményemben nem csalatkozom, mutatja a következés, mellyet bár ne kellett volna tapasztalnom, minthogy semminek sem vagyok olly ellensége, mint az illy czivakodások­­nak. Minthogy azonban becsületem támadtatott meg, mind Vakot (előbb Vachott, Olim Vahud) mind pedig a csavargó Petőfi (ere­detileg Petrovics) Sándor által, azt nem védelmezni, és a jogtalan durva megtámadásokat nyiltan vissza nem utasítani, tőlem gyáva­ság lett volna. Legközelebb a dolgok további menetét fogom a közönség elő­re terjeszteni, s remélem akkor ama két embert végképen lelep­lezem , hogy azokat mindenki megláthatja az ő aljasságukban. Az eddigieket szükséges volt előadnom, azért hogy az egész ügy a közönség előtt álljon, s ezekből a következményeket megérthesse. Szeberényi, írói hitel. Mindenki tudja, mi nehéz nálunk valamelly kiadandó mun­ka iránt részvétet gerjeszteni, és mi nagy bajjal lehet csak előfizetőket gyűjteni. De ki tehet róla, hogy némelly írók ennek magok okai, mert azon bizodalmát, mellyel az aláírók előfizet­tek, könnyelműen kijátszók, s igy az irói hitelt pelengérre kiál­lítják? Tudok rá példákat, hogy némelly urak előfizetést hirdet­tek, a pénzt begyűjtötték, és könyvet talán nem is írtak, vagy lega­lább ki nem adtak. Legújabban is tapasztaltuk ennek egy szép példáját. Pufi Sír verseire Pápán is többen fizettek elő; a könyv még múlt novemberben jelent meg. Mi vártuk, hiába! Ir­tunk aztán a szerzőnek, hogy valahára már küldje el, de ő bizony csak nem küldte. Végre keményebb modorban is írtunk hozzá, és ő azt válaszolta, hogy ő bizony semmiféle könyvet nem küld, ám­­már nyugtatványa a fölvett pénzről kezünknél van. Hogy vagy a pénzt meg kell térítenie, vagy a könyveket átadni, az bizonyos. No de kérem alázsan, van-e mindenkinek kedve azon könyvet, mellyre jó­hiszemmel előfizetett, szolgabiró által behajtatni? Cso­­a­k aztán, ha sokan nem akarnak előfizetni, miután illy rutul megcsalattak?­­ alóban sajnos, hogy egy két könnyelmű ember mint az a talánob irói hitelnek, sőt egész irodalmunknak kell szen­­ v­e­ czimefni a divatlal legújabb számaiban. Nem irigylem 236 Egy­szer az ebdüli ellen. Persiában egy véletlen eset mutatta ki ezen szert. Egy dió­olaj gyárban dolgozó legényt megmart egy veszett kutya s ijedsé­­giben-e vagy hogy, elég hogy ő bizony beesett egy olajos kádba vagy medenczébe. És imé, épen egésségben maradt, holott mások, kiket ugyan azon kutya megmart, dühbe estek, s meghaltak. Ezen eset következtében hasonló szerencsétlenséggel látogatott szemé­lyeken próbát tettek a dió-olajjal részint kívülről borongatva, ré­szint belsőleg adva s mindnyájoknál szerencsés foganatot tapasz­taltak. Ezen múlt év augustusában közlött híradást egy más, prágai, közlemény követte, melyhez nem juthatunk, de ebben is dió-olaj játsza a főszerepet. Olvasván mindezeket egy ember, ő is közöl egy hasonló uta­sítást a következő­ szavakban: „Ez a recept emlékezetet felülmúló időktől fogva van csa­ládom birtokában, és régebben gyakran használták sikeresen, mind embernél mind haromnál; sőt oly esetek is fordultak elő, hogy oly kutyák közöl, melyeket ugyanazon egy veszett kutya mart meg, némelyek, mellyeknek a kérdéses szert beadták, épen meg­maradtak; mások amellyeket nem orvosoltak, megdühödtek. Atyám,a­kit már rég eltemettek, gyakran adta ezt a szert falusi emberek­nek, hogy marháikat, ha a veszett kutya megmarta, gyógyítsák meg vele s jól emlékszem, hogy aztán hazája jöttek s a jó sikerről tu­dósítottak. Eddigelé nem akartam közleni, mivel nem találom ta­nácsosnak, hogy egy olly veszélyes nyavalyában, mint az ebdült, orvos segéde nélkül házi szereket próbálgassanak. Azonban óhajt­ható, hogy ember-és baromorvosok ne sajnálják fáradságukat s ve­gyék ezen szert szigorú visgálat alá. Az utasítás ez: „Május holnapjában, midőn a hold növekedésében van, ki kell ásni egy rakás vadrózsagyökeret. A gyökér felső héját lehánt­­ván, előtűnik a második, mely veres szinű. Ezt a második héját vakarja le az ember a gyökérről s szárítja meg papiroson egy mér­sékleti melegségü kemenczén, de a világért sem úgy, hogy a nap érte. Megszárasztván a veres gyökérhártyát, üveg fiaskóban jól befojtja s nem nyirkos helyre elteszi. Midőn szükség van reá, vesz az ember a szárított gyökér­ből annyit a mennyit törve négy ujja hegye közé felfoghat, s por­rá töri. Ez egy adagnak való. De csak akkor kell megtörni és nem elébb, mikor használni akarjuk. Aztán vészén annyi dió-olajat a mennyi pálinkát két krajczárért vagy egy garasért adni szoktak, t. L akkora üveggel teli mérve; aztán három fris tojásnak a sárgáját, melyből az úgynevezett kakashágast gondosan kiválasztották, egy kis kés hegynyi reszelt szerecsendiót s egy só evőkalánnal tetézve finom búzalisztet; mindezeket egy tiszta csuporban jól öszve kell sodorni, s egy tiszta lábasban széntűz felett lepénynek vagy lágy pogácsának sütni; de úgy hogy csak barnáló sárga, de a világért se barna legyen. Meghötvén, reggel éhomra beadják a mart em­bernek vagy baromnak, miután 24 óráig semmit sem szabad sem ennie sem innia. Ezen szert a kilenczedik nap előtt kell beadni, különben nem segít; bizonyos eredményét várhatni pedig úgy, ha a marás után harmadnap előtt adják be. A sebet kilenczed napig nyitva kell tartani, mit eezetes ko­vásszal legjobban végre lehet hajtani. (V. U.) Pozsonyban. Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.

Next