Századvég, 1987/3. szám (1987)

KELETI KÖZÉP-EURÓPA - Fellegi Tamás László - Orbán Viktor: Új hegemónia: Ellenzéki mozgalmak Lengyelországban (1980-1981)

Az első esetben a konfrontáció lényege a gyárak feletti hegemónia kérdése, vagyis a termelés és ezen keresztül a társadalom irányításának ellenőrzése volt. T. H. Rigby kü­lönbséget tesz autoritás (uralom értelemben) és „csak” hatalom között, amely viszony­ban az autoritás a magasabb rendű, mert benne „a hatalom különös struktúrája kombiná­lódik a legitimitás különös mintájával”.­ Ezzel szemben az autoritást nem teremtő hata­lom, mint erőszak fiatalom képes ugyan a fennmaradásra, de ez a létezés más minősége. Ezt a megközelítést alkalmazva, a fenti konfliktus leírható az autoritást kiépítő Szolida­ritás (sok felfogásban maga az autoritás­) és a „csak-hatalom” (a hagyományos politikai struktúrák) konfrontációjaként. A legitimitást vesztett hatalom számára objektíve végzetes kihívást jelent egy alternatív és magasabb minőségű hatalom (autoritás) kiépülése, főleg ha ez messze túlmutat egy po­litikai szervezet keretein. „A Szolidaritás mozgalom... mindig több volt, mint pusztán szakszervezet. Még egy politikai párt vagy egy nemzeti felszabadító mozgalom kereteit is meghaladta. Valójában maga volt a lengyel állammal szembeszállt társadalom, a szovjet burkot levetkőzött társadalom.”­ A konfliktusnak ezt a tartalmát ragadja meg Andrzej Walicki, amikor kijelenti: „... az erőszakmentes forradalom már elérte azt a pontot, ahonnan nincs visszaút. Nincs egyetlen kormányzat sem a világon, amely képes lenne túl­élni egy ilyen többségi, parlamenten kívüli ellenzéket, ami Lengyelországban létezett ek­kor, és egyetlen társadalom sem képes többé-kevésbé ’normálisan’ működni olyan ideg­­feszültségben, ami a lengyelek többségének mindennapi életét jellemezte.”­ Ahhoz, hogy ezt a konfliktust reálisan elemezhessük, szükség van arra is, hogy a Szoli­daritás oldaláról megvizsgáljuk a stratégia és taktika alakulását. A kérdés azért rendkívül fontos, mert ebből a szempontból a mozgalom nem volt a Szolidaritás. Irányzatok, egy­mástól elhatárolható elképzelések léteztek, melyek egymással is fokozatosan konfliktus­ba kerültek. A folyamat kulcselemének azt tartjuk, hogy az önigazgatási mozgalom túl­súlyra jutott a Szolidaritáson belül és a szakadás határáig feszítette a húrt. A Szolidaritás, mint az eddigi gyakorlatra mondott társadalmi „nem szimbóluma, a negatív egységet testesítette meg: a társadalom szembenállását a hatalommal A stratégiai egység két fő pil­lére ez a negatív tartalmú konszenzust és az önkorlátozás­ szükségességének (a későbbi­ekben részletesen foglalkozunk vele) elfogadása volt. Ez a két elvi pont kifelé semlegesí­tette a mozgalom belső osztottságát. ,Ahogy az idő haladt előre, ahogy a gazdasági ösz­­szeomlás fokozódott és ahogy a rezsim bizonyította, hogy ellenáll minden, a felületesnél mélyebb változással szemben, a Szolidaritás stratégiai egysége úgy kezdett darabokra tör­ni. ‘‘ Mint látni fogjuk, ez a folyamat nem akadályozta meg a Szolidaritást a kormánnyal való tárgyalásokban és semmiképpen nem jelentett cselekvőképtelenséget. A mozgalom minden lényeges irányzata tisztában volt azzal, hogy csak mint Szolidaritás van esélyük nemcsak a sikerre, hanem egyáltalán a túlélésre. Nyitott kérdés, és a dolgozat erre nem is kíván választ keresni, hogy december 13-a nélkül meddig maradhatott volna fenn ez az egység.10 A tanulmány első részében az ellenzéken és a Szolidaritáson belüli főbb irányzatokkal, majd az 1981 nyarára kialakult válsághelyzettel foglalkozunk. A második részben az önigazgatási mozgalom felemelkedését és stratégiáját elemezzük, a hadiállapot kihirdetésével bezárólag.

Next