Századvég, 1987/3. szám (1987)

KELETI KÖZÉP-EURÓPA - Fellegi Tamás László - Orbán Viktor: Új hegemónia: Ellenzéki mozgalmak Lengyelországban (1980-1981)

Fellegi Tamás László — Orbán Viktor: ÚJ HEGEMÓNIA: ELLENZÉKI MOZGALMAK LENGYELORSZÁGBAN 1980-1981 .Mára olyan helyzet állt elő, amelyet korábban el­képzelhetetlennek hittünk. Sztálin azt mondta, hogy a szocializmus építése során az osztályharc erősö­dik. Később azt mondtuk: Sztálin tévedett. Lehetsé­ges, hogy szándéka szerint Sztálin tévedett, de most, Lengyelország esetében úgy tűnik, hogy részben igaza volt: az osztályharc kiéleződött.” Kazimierz Kozniewski1 Bevezetés Az 1980—81 -es lengyelországi válság rendkívül érdekes helyet foglal el a magyar politi­kai és közgondolkodásban. Kortársként megélve, a viszonylag bő tömegkommunikációs beszámolók jóvoltából, Lengyelország „köztünk volt”, de ugyanakkor meglehetősen egyoldalú és leegyszerűsített kép az a válságról és az abban érintett szemlyekről és szer­vezetekről. A publicisztika által megrajzolt valóság szükségképpen leegyszerűsített volt és az információknak a napi politika által meghatározott körével foglalkozott. A probléma abból fakad, hogy emellett nem áll rendelkezésre társadalomtudományi elemzés, amely révén az érdeklődök közelebb kerülhetnek a valósághoz. A lengyelországi válsággal a nyilvánosság előtt szinte egyetlen tudományos munka sem foglalkozik. Az alább következő ezt a csendet kívánja megtörni. Meggyőződésünk ugyanis, hogy ami Lengyelországban történt, az nem lengyel belügy, hanem a létező szocializmu­sok ügye. Ami ott történt, abban mi is benne vagyunk, mint ahogy 1980-81 nemcsak a lengyel történelemnek vált részévé, hanem az Elbától keletre eső régió egészét érintette. Nem tagadva a lengyel specifikumokat, az „össz-közép-kelet-európait keressük Len­gyelországban. Éppen ezért mertünk nem Lengyelország-szakértőként is ezzel a témával foglalkozni. Biztosak vagyunk benne, hogy „vájtfülű” lengyel szakértők találnak majd el­nagyolt, esetleg rossz megállapításokat, de hamis hangokat remélhetőleg nem. Ment­ségünkre mindössze a fentieket tudjuk felhozni — előre is. 1. A dolgozat témája A dolgozat témája nem a válság történetének feldolgozása, sem pedig annak komplex ana­lízise. Elemzésünk tárgya az a konfliktus, amely az önigazgatási mozgalom­ és a Szolida­ritás, valamint e kettő és a hatalom között bontakozott ki és 1981 őszén—telén érte el csúcspontját. Az önigazgatási mozgalom helyének, szerepének, programjának elemzésén keresztül azt akarjuk bizonyítani, hogy az önigazgatók által megfogalmazott alternatíva volt az elsődleges mozgatórugója az 1981. december 13. katonai fellépésnek. Ezen kívül bemutatjuk azt a bomlási folyamatot, amely a Szolidaritáson belül ment végbe; a közpon­ti kérdés itt is az önigazgatási mozgalom által felvetett alternatíva volt. *A Szolidaritás maga — ahogy teljes neve is tartalmazza — önigazgató mozgalom. A két elnevezés (ön­igazgató-önigazgatási) nem keverendő össze. 53

Next