Szeged és Vidéke, 1903. március (2. évfolyam, 52-78. szám)

1903-03-11 / 60. szám

Szeged, 1903. szzerda, márczius 11. SZEGED ÉS VIDÉKE. szavalja el. Az ünnepségen részt vesznek díszzászlóik alatt az összes népkörök és a tanuló­ ifjak is. Előbb a belvárosi templomban tartandó ünnepi misét hallgatják végig, melyet Varga Ferencz apát szolgáltat. A szegedi kereskedők és m­agánhivatalnokok egyesülete vasárnap délután 3 órakor saját helyiségében (Aradi­ utcza) hazafias ünnepélyt tart. Ez alkalommal dr. Békés Nándor emlék­beszédet mond. Molnár Jenő hírlapíró pedig alkalmi költeményét adja elő. Az egyesületi tagokat és a nagyközönséget ezúton hívja meg az elnökség. A rólam elemi népiskola házi ünnepséget rendez az alábbi sorrenddel: Hymnus, éneklik a tanulók. Ünnepi beszéd, tartja Raffucz Dezső tanító. Talpra magyar, éneklik a tanulók. Édes­apám, Szabolcska Mihálytól; szavalja Kucsera István III. b)­oszt. tan. Szeresd hazádat, Reviczky Gyulától; szavalja Bezdán Erzsébet III. b) oszt. tan. Kossuth Lajos azt üzente, éneklik a tanulók. Áldozat­­kétség a hazáról, Luby Sándortól; szavalja Láczay Margit IV. b) oszt. tan. Előre, Tóth Kálmántól; sza­valja Martin Sándor IV. oszt. tan. Tavasz elmúlt a rózsának, éneklik a tanulók. A szabadságról, Prém Józseftől; szavalja Abránovics Valéria V. oszt. tan. Nemzeti dal, Petőfi Sándortól; szavalja Ózott László V. oszt. tan. Szózat, éneklik a tanulók. Záróbeszéd, tartja Nemecskay István igazgató. A 111. ker. függetlenségi Kossuth-népkör vasárnap, márczius 15-én este ünnepli meg a szabadság ötvenharmadik évfordulóját. A hazafias ünnepség a kör helyiségében, Ördög Vincze kálvária­ utczai vendéglőjében fog le­zajlani. A márcziusi estély szavalatokkal és társas­ vacsorával lesz egybekötve, azután pedig táncz következik. A népkör választmánya legutóbb tartott ülésén elhatározta, hogy Új­szegeden fényes tűzijátékot rendez a nagy nap emlékére. A tűzijáték rendezésével a választmány Kalmár Izsót bízta meg. ÚJDONSÁGOK. Szeged, márczius 10. — Személyi dir. Endrey Gyula dr., Hódmező-Vásárhely országgyűlési képvise­lője, ma Szegeden időzött. — Szegedi úrnők a királynál. A felség elé járuló szegedi úrnők, névszerint: Polgár Lászlóné, Keméndy Nándorné, Meskó Antalné, Szekerke Lajosné, Vészits Lajosné, Bohr Jakabné, Szmollény Nándorné, Aigner Nándorné és Sreeger Gyuláné úrasszonyok, ma délelőtt 10 órakor utaztak föl a fő­városba. Kíséretekben volt Szmollény Nándor nőegyleti titkár is. Az úrnők meglátogatják a fővárosi óvóintézeteket , tisztelegnek Wlas­­sics Gyula és Lukács László minisztereknél s 12-én d. e. 10 órakor járulnak a király elé. — Bittó István temetése. Bittó Istvánt, Magyarország volt miniszterelnökét ma délután fél négy órakor helyezték örök nyugalomra. A beszentelést Szmrecsányi püspök végezte. A királyt a temetésen gróf Apponyi Lajos udvarnagy képviselte. — A hivatalos lapból. A király Szeyffert Ede kúriai birónak saját kérésére történt nyugalmaztatása alkalmából az igazság­szolgáltatás terén teljesített hit, buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjét. Hrabovszky Ottó, a felső­szabolcsi tiszai ármentesítő- és belvízlevezető­­társulat felügyelőjének sok évi buzgó és közhasznú szolgálatai elismeréséül az arany érdemkeresztet adományozta. — Szegedi polgárok Kolozsvárott. Az utóbbi nagy nemzeti felbuzdulásnak egyik jelensége az, hogy az alsó városi derék, hazafias polgárság elhatározta, hogy elmegy Kolozsvárra, Hollós Mátyás király remek emlékművének a megtekintésére. Fadrusz Jánosnak ez az alkotása az egybehangzó vélemények szerint koronája a magyar szob­rászatnak, méltó dolog tehát, a fenséges erejű, magyar szobor elé zarándokolni s a múlt századok nagy királya emlékének a csodálat és szeretet adóját leróni. Az alsó­városi polgárság dicséretes szándéka a meg­valósulás felé közeledik. A kirándulás elő­készítésére kiküldött ötös bizottság ma dél­után 5 órakor fölkereste Gaál Endre dr. tanácsnokot s jelenlétében beszélték meg az utazás tervezetét. — Ünnepi istentiszteletek. Az ár­víz évfordulója alkalmából a zsinagógában márczius 12-én, csütörtökön reggel 9 órakor, a szabadságharcz emlékére pedig márczius 15-én, vasárnap reggel 9 órakor ünnepélyes isteni tisztelet lesz. — Katonai áthelyezés. Kieffelsteini Fogliarucci Jenő lovag szegedi századost a 68. gyalogezredhez helyezték át. Helyette Makoviczka Lajos százados jön Szegedre ugyancsak a 68. gyalogezredtől. — Nyugdíjazások a vasútnál. Egyik fővárosi kőnyomatos közli, hogy a kereskedelmi miniszter leküldte az államvasút elnökigazgatóságához annak a 40—50 idősebb vasúti hivatalnoknak a névsorát, akiket néhány hónap múlva nyugdíjazni fognak. — Tanársegédi kinevezés: Dr. Müller Vilmost, a szegedi származású jeles fővárosi sebész-orvost dr. Kuthy Lajos egyetemi magán­tanár, mint a budapesti «Erzsébet» tüdővész­­szanatórium igazgató-főorvosa, ezen gyógy­intézethez első tanársegéddé nevezte ki. Dr. Müller a tüdővész tudományos tanulmányo­zásával érdemelte ki ezen kitüntetést. Itt említjük meg, hogy a fiatal orvos legköze­lebb a fővárosi klinikák receptúráit testes könyvben fogja kiadni. — A képzőművészeti egyesület­ből. A szegedi képzőművészeti egyesület e hónap 12-én délután 6 órakor a kereskedelmi és iparkamara gyűléstermében választmányi ülést tart. — A montekarlói sakktorna. A nemzetközi sakkverseny tegnapi, huszadik fordulóján — mint lapunk mai számában távirati jelentés alapján már közöltük — Maróczy Géza megtartotta elsőségét. Schlech­­terrel, a bécsi mesterrel játszott s játszmájuk remis-vel végződött. Ezzel Maróczy győzelmi egysége 14-re emelkedett. Utána következik Pillsbu­rg 13^/a (1), Schlechter és Tarrasch 13^/2, Mieses és Teichmann 12V2 és Marco 11. Amint tehát látható, a szegedi mestert hárman is ugyan erősen szorongatják. Iga­zán meg kell küzdenie a végleges győze­lemért. Maróczynak ma különben is rendkívül erős napja van , legnagyobb versenytársával, Pillsburyvel mérkőzik. Könnyű megjósolni, hogy ezen a játszmán fordul meg a verseny sorsa, mert ha a mérkőzés remis-vel is vég­ződik, akadhat, aki ha túl nem is szárnyalja, de utóléri Maróczyt. A szegedi mesternek nem ez az első nagy küzdelme Pillsburyvel. Többször összehozta már őket a sors, ha­sonló döntő helyzetekben s az amerikai mester eddigelé mindig vereséget szenvedett. Montekarlóból táviratozza tudósítónk. A mai huszonegyedik forduló legér­dekesebb mozzanata a Maróczy és Pillsbury közt lefolyt mérkőzés volt. E játszma, mindkét mester szabatos játéka következtében, remis-vel végző­­dött, így Maróczy 14 é­s fél, Pillsbury pedig 14 győzelmi egységhez jutott. Schlechtert, aki tegnap Maróczyval remis-t csinált, a nálánál jóval gyön­gébb játékos ,­laubenhaus ma megverte s így Schlechter tegnapi, 13 és fél egységénél visszamaradt. Maróczyra nézve legjelentősebb eredménynyel zárult a Teichvami-—­Albin játszma, Teichmann Severte ellenfelét és igy 14 és f­él egységével Maróczyval egy sorba jutott. A mai forduló végered­ménye: Maróczy és Teichmann 14 és fél, Pillsbury 14. Még mindössze öt forduló van hátra, ezekben Maróczy dr. Tarrasch, Marshall, Morca, Reggio és Albinnal mérkőzik, akik közül csak Tarrasch a s-­zámbajöhető ellenfél. Pillsbury és Teichmann legnagyobb ellenfeleikkel s egymás közt csak eztán mérkőznek s igy Maróczynak erős kilátása van a végleges győzelemre. — Bimbóhullás. Súlyos veszteség érte Lantos Bélát, a szegedi tanítói kar kiváló tagját és családját. Harmadfél éves kislánya, Olgicza, tegnap este meghalt. A család gyászában az ismerősök, jóbarátok és tisz­telők nagy számmal osztoznak. A kis leánykát, aki a család szemefénye volt,­­ holnap, szerdán délután 4 órakor temetik el a Feltámadás-utc­ai gyászházból. .A szomorú esetről a család a következő gyászjelentést adta ki : Lantos Béla és felesége szül. Buzáth Margit, valamint Margitka leányuk bánatos szívvel jelentik édes leányuknak, illetve test­vérének Olgiczának folyó hó 9-én este 10 órakor — két és háromnegyed éves korában — történt gyászos elhunytát. .A felejthetet­len f. hó 11-én délután 4 órakor fog a Fel­­támadás-utc­a 15. számú gyászt­ázból a bel­városi temetőbe örök nyugalomra tétetni.­­ Hog­yan csinálják Orosházán. Tegnap Orosházáról is egy küldöttség hozta fel az ottani polgárok tiltakozó kérvényét a katonai javaslatok ellen. Miután­­opponyi elnök a kérvényt átvette, a küldöttsé­gek tagjai felmentek a képviselőház karzatára. A katonai javaslatok ellen Papp Elek beszélt, aki mintegy négy órán át szidta a kormányt és az osztrákokat. Az ülés­terem csaknem üres volt és csak néhány függetlenségi párti hallgatta a társzónokot, aki egyébként igen okos dolgokat mondott. Az egyik orosházi c­ivilnek éppen nem volt ínyére az unalmas ülés. — Szép dolog, ez az obstrukc­ió, monda, helyeslem is, mert megakadályozza a katonai javaslatok elfogadását. De már ami a képviselőházi ülést illeti, sokkal külömb a mi ülésünk odahaza a városházán Itt, ha valaki beszél, a többi is meghallgatja, főkép, ha okosat beszél, mint Papp képviselő úr. — Az államfogház új lakói. Az igazságügyminiszter jogerős birói ítélet alap­ján Bárót Vilmos községi segédjegyzőt, Károlyfalva (Temes megye) párviadal vétsége miatt ma 4 napra beutalta a szegedi állam­fogházba.­­ Vendég is érkezett ma a Vasas- Szent-Péter-utczai sárga épületbe. Szekcsán János nagybecskereki vármegyei alszámvevő kezdte meg ma büntetését. Szekcsánt a nagybecskereki bíróság 4 rendbeli párviadal vétsége miatt 15 napra ítélt. — Honi bál. .A szegedi magyar ipar­pártoló szövetség „honi bálja“ igen nagy­szabásúnak ígérkezik. Tekintettel ezen körül­ményre a bál és az ezt megelőző hang­verseny a Tisza-szálló nagytermében ren­­deztetik. Mint már említettük, a szövetség­nek sikerült Zichy Jenő grófot a közre­működésre megnyerni, ki ez alkalommal igen érdekes tárgyról fog felolvasni. Most arról értesítenek bennünket, hogy a hang­verseny ügyében buzgolkodó hölgybizottság­nak sikerült Kiss Klára budapesti művész­nőt is a közreműködésre megnyerni. A művésznő, akit csak a közelmúltban dicsértek gyönyörű hangjáért a fővárosi lapok, szegedi származású és így fellépése elé a legnagyobb érdeklődéssel tekintünk. — A vallási harcz Németország­ban. Vasárnap Trier valamennyi katholikus templomaiban a szószékről ünnepélyesen visszavonták dr. Korum trieri püspöknek azt a publikandumát, melyben az abszolveziót

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék