Szeged és Vidéke, 1916. július (15. évfolyam, 151-176. szám)

1916-07-27 / 173. szám

h drágasio Angu­abaji ZÜRICH, július 26. Asquith angol miniszterelnök fogadta a Trade Unions küldöttségét, amely azért kívánt a miniszterelnök elé jutni, hogy kifejezze előtte a drágaság növekedése fölötti aggodalmait. Asquith egy angol távirat szerint nem mélyedt bele a drágaság okai­nak tudományos fejtegetésébe, ha­nem kijelentette, hogy a semlege­seknek való tengeri kereskedelmet föntartandónak tartja s erre vonat­kozólag megbeszéléseket is folytat már minisztertársaival. Ami a mak­­szimális árak megállapítását illeti, a miniszterelnök nem hiszi, hogy egy ilyen intézkedésnek valami nagy ha­tása lenne Angliában. Kijelentette még a miniszterelnök, hogy Angliára vonatkozólag tervbe­vették a háborús nyereségek rend­kívüli megadóztatását és ez való­színűleg elkerülhetővé fogja tenni, hogy a kisebb jövedelemmel rendel­kező néposztályokat újabb adókkal sújtsák. Végül kijelentette a minisz­terelnök, hogy bárkinek szívesen rendelkezésére áll, aki a drágaság csökkentésére vonatkozólag célszerű tervekkel fordul hozzá. Maga is tanulmányozni fogja az égető kérdést és lehetőleg hamarosan üdvös in­­­tézkedések fognak történni. NYILTTÉR.* Nyilatkozat. Alólkrott pályáztam a Ferenc Jó­­zsef-ösztöndíjra. Tettem azért, mert művészeti tanulmányaimat Bécsben akarom folytatni és mert a pályázat föltételeinek minden tekintetben meg­felelek. Azonban Gaál Endre dr. kulturtanácsnok úr — mint tudo­másomra adták — olyasféleképpen nyilatkozott volna szobrom bírálga­­tása alkalmával, hogy szobor-pálya­­művemet nem én készítettem. Föl­mentem tehát a szenátor úrhoz, aki­nél ott találtam Nyilassy Sándor és Heller Ödön festő urakat. Udvarias kérdéseimre Gaál Endre dr. a kö­vetkezőket ismételte említett urak előtt: „Az, aki a pályázatra benyúj­tott festményeket csinálta, a szobrot nem készíthette."* Erre én azt válaszoltam: „Nem mint katonatiszt, hanem mint szob­rász, e sértésre megelégszem azzal az elégtétellel, ami a legkorrektebb lesz: üljön nekem szenátor úr 14 napig modellt és én megmintázom a­ kulturtanácsos úr szobrát!“ A szenátor úr azonban kijelentette, hogy nem hajlandó modellt ülni, viszont állítását továbbra is föntartotta. Itt, a nagy nyilvános­ság előtt szólítom föl tehát Gaál Endre dr. szenátor urat, hogy tegye lehetővé a megmintázását. Ez volna a legjobb bizonyítás. Egyéb bizo­nyítékaimat, ha szükséges lesz, az illetékes fórum előtt bármikor elő­terjeszthetem. Lásuló Gyula. Felső gimnazista ur*i Család­i C „ál, jó­­m ellátás kerestetik. Zongor*ahasználat meg- soivántatik. — Szittes aján­latok „Zongora“ jelige alatt a lap kiadóhivata­lába kéretnek. 7652 • ui rovás kontéseim­ nem vAlla) for- 15-sé;(e4 a szart. SZEGED ÉS VIIDÉKE. 1916 juliu­r 27 Olaszországból kiutasítják a német állampolgárokat. BUKAREST, július 27. A párisi Radio-ügy­­nökség közli a Rómából keltezett londoni táv­iratot, amely szerint az utóbbi napokban több német állampolgárt utasítottak ki Olaszország­ból. Ugyanez a sors vár a többi olasz földön tartózkodó németekre is. Harcok a franciák és bolgárok között BUKAREST, július 27. A Radio-ügynökség jelenti Párisból. Ideérke­zett jelentés közli, hogy Osztrida környékén a franciák és bolgárok közt heves harcra került a sor. Az ellenfelek oly közel kerültek egymáshoz, hogy kézigránáttal folytatták a harcot. Ezeknek a küzdelmeknek kimene­tele még ismeretlen. Egy más jelentés szerint harcok kezdődtek a Struma és Zsernod környékén. Itt a franciáknak erősítéseket kellett kérniök. Még hat hétig próbálkoznak az angolok BERLIN, július 26. A Lokalanzei­ger írja: Megbízható forrásból köz­ült velünk, hogy az angol kormány hangulata rendkívül komoly. Az an­gol offenzíva csekély sikere nagy meglepetést és megdöbbenést keltett. Bizalmi emberünk, akinek még né­hány nap előtt alkalma volt mérvadó londoni személyiségekkel beszélni, meg van győződve, hogy ha a Picar­­diában jelenleg folyó hadjáratnak négy-hat hét alatt nem lesz nagyobb eredménye, mint eddig, akkor Anglia meggyőződvén arról, hogy minden további roham a német vonalak ellen kilátástalan, hallgatni fog a józan ész szavára és le fogja vonni ebből a konzekvenciát. Ugyanazon forrás szerint az egész háború alatt semmi­féle esemény sem tett Angliában olyan mély benyomást,­ mint a Deutschland tengeralattjáró amerikai útja. ZÜRICH, július 26. A Neue Zü­richer Nachrichten a keleten és a nyugaton most folyó döntő harcok­ról és a békekilátásokról írva azt mondja, hogy nehéz napok után ismét földerül a központi hatalmak horizontja. A keleten még nehéz csaták folynak ugyan, de amennyire emberileg előrelátható, a németekre és magyarokra nézve ismét kedvező fordulat áll be. Ennek pedig politi­kailag sem maradhat el a hatása. k franciák jelentése. GENF, július 27. Francia hivatalos jelentés: A Sommetól délre, Estrestől mintegy százötven méternyire dél­­keletre elfoglaltunk egy megerősített házat. Ez alkalommal néhány foglyot ejtettünk. Az arcvonal többi részén a nap aránylag nyugodtan telt el. Egy erősebb fiú gépmesíer-íaiioncíiek imiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiimiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiMüiiiimimi fizetéssel fCiwétetilt a Dugonios-nyomda r.-t. kSnyvnyomdájá­­bair, K6iwápia-Htoa 6. sehol olcsóbban Varrógépek, gramofo­il­ok és Pathé tQnélküli beszélfigépek e­skély részletre. Gramofon- fl ée Pathé-lemezük uj­­ponságai nálam kapha­tók, *9®' Használt varró­gépek Jótállás mellett. Szen­ti Sándor rektin kizáróság a KUS'D. saietában (Kiee-utoet vas, Uzepeé str. a németért erőfeszítése­k Somme mellett. GENF, július 26. A francia kato­nai szakértők véleménye szerint sen­kit sem lephet meg az a körülmény, hogy a hivatalos jelentések nem emlékeznek meg a Somme mel­letti harcokról. A franciák erőfe­szítéseivel szemben a németek ha­talmas tüzérségi támadással vála­szoltak, ami annál is könnyebb szá­mukra, mert a Somme jobb partja emelkedést mutat és igen alkalmas ütegek fölállítására. Az ellenfél tak­tikája újabb támadási módszerre kényszeríti a franciákat és a gyalog­ság tevékenysége csak bizonyos szünet után vehető föl újból. Prys alezredes, a Radicate szakértője meg­jegyzi, hogy a németek mostani erőfeszítése Pikardiában az egyen­súly helyreállítását célozza. Asquth és Lloyd George helyzete megrendülti. ROTTERDAM, július 26. A Nieuwe Courant jelenti Londonból: Az ír kiegyezés, amelytől olyan sokat vár­tak, meghiúsultnak tekinthető. Kevés remény van arra is, hogy valamely új alapon más megoldás jöjjön létre. A koalíciós kormány, főleg pedig Asquith és Lloyd George hely­zetét ez újból megrendíti. Nicholson parlamenti tudósító írja: Széltében azt állítják, hogy az ír válság kö­vetkeztében Lloyd George fölaján­lotta lemondását. Hir szerint Asquith ebben az esetben szintén visszalépne. E pillanatban mindez még nem aktuális, bizonyos azonban, hogy a koalíciós kormány helyzetét a teg­napi vita egyáltalában nem erő­sítette. Casementet augusztus 3-án k­ivégzik LONDON, június 26. A Daily Mail szerint Casement védőit értesítették, hogy Casement ki­­végeztetése augusztus 8-án a Pentonville-börtönben lesz. Sí 18 éve fennálló géple­­g városi bér­­házban a rendőrség mellett van és marad. Nevemre ügyeljen, meg ne tévesszék. Fiókraktáreim nincsenek. A Világhírű PFAFF-on varrógépek, Pa­­thephonok,kerék- fa párok, írógépek és lemezek fö­­rülmtm­­erakata, legorcsibb és legjobb beszerzési telepe 6, 8 és 10 koronás leszb­k­e. na Szántó Józseff népr&ktiros. OH ase gn m na «S3 a« est táti a Dugomícs-NYOMDA rt. Kétvársat-Um Bm TELEFONSZáM 84. ❖ Mindennemű irodalmi művek, ke­­reskedelmi és ügyvédi nyomtat­ványok, folyóiratok, (Üzleti köny­vek, árjegyzékek, házi, eljegyzési és esketési meghívók, osztólapok, névjegyek, falragassok, gyássje­­lentések és egyéb nyomtatványok csinos kivitelben készülnek. .. .o­tt Valkány község mellett levő 670 k­Bt. iloldas iit’lalsm azonnal egy vagy több évre feléből, vagy esetleg bérbe KIADÓ. Bővebb felvilágosítást nyújt Eckhardt Ilona, Maka.­rest laffii as 9« ea esel aro HIRDETÉSEK Csinosan bútorozott sző­het t/oe*OCo!U a belvárosban­. i’n­on- Uul KCI DdDn de« helyen, pulfjári családnál, vagy »zalmaörTOgy asszony­­kánál. Ajánlatokat „Kimaradok a kávé­­házból® jeligére, kettős borítókba a ki­adóba kérek. Elegánsan bútorozott CMnISU * Tisza Lajos-körút és Bál- OMáviSmi­vária-utca sarkin {Tisza La­jos-körút 73), lépcsőházi külön bejárattal kiadó.­­ Ugyanott a jövő tanévre két tanuló úri ellátást kaphat.

Next