Szegedi Friss Ujság, 1919. július-december (20. évfolyam, 140-295. szám)

1919-08-12 / 176. szám

– 1919. augusztus 12. SZEGEDI FRISS ÚJSÁG — Rend­íri hirek. Jéger Károly, Mar­git-utca 9. 97. a. lakos panaszolja, hogy aug. Ierén délbely a Strand-fürdőn kabát­ja zseb­ből ötezer korona értékű bélyegét ellopták. — A Becsei-u­tca 13. sz. házban Sárosi Sándor mély gödörbe suhant. Sú­lyosan m­esértlt. — Piplóg* János 30 éves n*á¥. Soc rendező a Tisza-iályaudva­­ron tolatás közben két kocsi közé került, hat lábát is mellét megnyoji­ta. Súlyos sérü­lésével­­ kórházba vitték. — A Du­­gonics-tér 7. sz. ház udvaráról egy hét­ezer koronás lovat elloptak, ,­r- Tóbáti La­jos kárára a lakásáról több ezer korona értetű ékszert elloptató. ........... T-... Munkaadók:­ Akiknek tárm­ilyen munkásra van szüksége, jelentse be a Hatósági Munkaközvetítőben ,akár telefo­non, akár szóval, ahol munkás szükségle­tük azonnal ki lesz elégítve. Templom-tér 8. Telefon 1­973. Női osztály (590. — A nyegedi kereskedők szövetségé­nek fűszer- és gyarmatáru szakosztálya f. bó 12-én (kedden) délután 6 órakor a kereskedelm­ és iparkam­ara­ tanácstermé­ben szakosztályi ülést tart, amelyre a ta­gokat ezúton hívja meg az Elnökség. — Kéretnek az összes cipész, csiznán­­dia és papucskészítő iparosok, hogy 13-án délután 5 órakor az iparkamara nagyter­mében tartandó rendkívüli fontos értekez­leten okvetlen jelenjenek meg; — minthogy a plakátból ki lett felejtve, ezúton adom tudomására a t. közönség­nek, hogy a hadastyánok népünnepélyén augusztus 20-án, (Szent István napján) az újszegedi Erzsébet ligetben nagy szerpen­tin- és confelti-csata is lesz. — Dr. Müller Vilmos, a tátraházai tüdőgyógyintézet igazgatóifőorvosa v. ta­nársegéd rendel kizárólag tüdőbetegek­nek. Kossuth Lajos-sugárút 8., délután 2—4-ig. Elsőrendű óra és ékszerjavitás felelősség mellett t Tört aranyat, ezüstöt a legmagasbb napi áros veszek, Tóth órás. — A Kis-utcai hatósági mészárszékben 24 koronáért disznóhúst kapni­. — Nőim ha divati érmém vezetését új­ból személyesen irányíthatom. További szives pártfogást kérve, tisztelettel Zsolnai István, Széchenyi-tér 9., Korzó-mozi fölött. Telefon 1501. ^ — Találtszott egy n^‘ ridikul pénzzel,­ és iratokkal átokházai kiállítással. Igazolt tulajdonosa átveheti. Fried, Mars-tér 12. Kérelem. Egy szegény tanonc fiú szombat délután 6 óra tájban elveszített egy sárga-feh­ér mintázott selyem divat mellényt­ a Kárász- Jókai- és Szenthárom­ság-utcán át. B. megtalálója kéretik azt Zentháromság-utca 48. szám alatt átadni a Tisza-kávéház terraszán tegnap d.,­e­ 11 óra tájban eltulajdonitott barna kro­kodilbőr tárcám uj tulajdonosát kérném, hogy a pénzt megtar­va k jutta­ssa­ a ‘ tárcát és az Ulm­ann Kálmán névre szóló kato­nai okmányokat és magánleveleket a Kass-szálló portásához. — Elveszett 9-­én a vágóhídi villamo­son a Dugonics-térig egy p­énztárca 100 koronával. Megtaláló a pénzt megtarthatja, csak a tárcát a benne levő iratokkal hoz­za vissza e l­ ip. kiadóhivatalába. — Elveszett vasárnap delben a korzón vagy a közvágóhidi villamoson egy fe­kete bőrtárca. Kérve kérem a b. megta­lálót, adja be a benne levő fontos iratok­kal a kiadóba vagy a lakcimre. Nagy ju­talomban részesült — Elveszett es rózsaszín korai fül­bevaló. E megtaláló egész értékét meg­kapja. Margit­ utca 28., földszint 6. Levél van a kiadóban: S­zép, jó és fiatal feleség. Barátkozunk, Zöld terror 46, Falun lakom. Barna fiú 24, 26, Csúnya asszony, H. 423, Jószándék, Kellemes sétapartner : Komoly Jure 29, Életerős 43 jeligékre. Kukorica eladó. Kosóczky, Alsótiszapart 8. Intelligensebb „Zöld leror 46-nak“ sürgős levele van a kiadóban. Koicsey­ utca 7. sz.________________ Korzó-Mozi r.-t. TELEFONt gws sznpor Igazgatósági 4-55. Szerdán és csillettőkőn augusztus 13. és 14-én este 0 órakor az Idényt befejező Műsort 1. Nyitány. 2. Matóny magánszáma. 3. Ocskay Kornél: a) Offenbach: Hoifmann meséi. Klein sacb legenda. b) Thomas: Mignon. Ne súj Mignon. 4. Etsy—Kertész: A diplomata. Pár­jelenet. Szünet 6. Halmos Gyu­l : a) Offenbach: Hoffmann meséi Lindorf belépője. b) Erkel: Bánk-bán. Bordás. & Karinthy Frigyes: A dráma. Igazgató . . . László Tivadar: Titkár. . . . Rogor Imre: Színházi szolga Kertész Endre: Mraz út . . . Matány Antal, 7. Hilberth Janka: a) Verdi: Álarcos bál. Amália nagy áriája. b) Gounod; Pauszt Ekszerária. 3 O. Courteline: A rendőrfőnök jó fia. A rendőrfőnök Aáatány Antal. Hoche . . . Kertész Endre. Breloc . . . László Tivadar. Egy úr . . . Rogoz Imre. Lagrenaille. . Balogh József. Gargon . . . Récz József Hochené . . Etsy Emilia. Az énekszámok zenekari kísérete Cminyi A­átyás dirigálja. Belvarosi Ulatszertár Kiss D.-palota, Tóth Péterrel szemben. Előkelő urinő, ha látogatóba megy, eredeti Houbigant par­fümöt használ és Roger et Galtet szappannal isosakszik Germandrée púder, francia fogerém. Érheti kölnivíz. Egy vidéki iparos fiatalember oly hajadon vagy özvegy isameretségér­ keresi, ki­­t anyagilag támogatná. Házasság nincs li­­aárva. Levelet a 28 évese jeligére a to­­adóhivatalba. Intelligens árvaleány feltétlen ko­moly középkorú úriember tisztességes ismeretségét keresi. Leveleket :Árva_ 22* jeligére,a kiadóba kérem jelezve, Főzni tudó mindenes, 2 tagú uricsaládhoz felvétetik. Jelentkezés Bercsényi-u. 5/b., földszint. Délután 2—Van óráig. ■ fiatal asszony 10 éves kisfiával vi­déki uraságnál házvezetőnői vagy gyermekek mellé állást keres szep­tember 1-re. Fizetés mellékes, csaló nyugodt otthonra vágyom. Szives megkereséseket ,Jó lélek, jeligére. Tisztességes háztartásbeli nő mindenes­­nett felvételik jó ellátás és bánásmód biztosítva. Török. Róka-utca 2. Bors-épület Petroleumos hordó eladó. Berlini­­körut 4. szám. Veszek egy finom fekete boát. Lőw Lipót­ u. 2., földszint 2. Egy kerékpár olcsón eladó. Lőw­ Lipót­­utca 2., földszint 2. Matt hálószoba síadron­nyal, matraccal, garantált tiszta, olcsón eladó. Lőw Lipót­ utca 2, földszint 2._______ Urileány jobb üzletbe vagy étterembe kiszolgálni ajánlkozik. Ajánlatok csene­­kültte jeligére a kiadóba. Két barátnő, a délelőtti órákra könnyű foglalkozást keres. Ajánlatok Kaák Pirike, Kecskeméti­ utca 5. sz alá keretnek. Gépjavítás, kerékpár­­gumb öngyújtó, tűzkő, le­mezek, géprészek legolcsób­ban Szántó Laosnál, Korzó-mozi ház. Szandolin uj páros evező­vel eladói Megtekinthető az ingyen fürdőnél. Tuda­kozódni lehet József főhér­­___ ceg-tér 4. sz.______ Ebéd és vacsorakosztot ju­tányosan adok Ugyanott egy összecsukhatós faágy eladó. Szentháromság-utca 41. 1. em. ajtó 8. Egy nagy festett kép 183 cm. hosszú és 130 cm. szé­­les eladó. Takaréktár-u. 2 Eladó : Puch kerékpár sza­badonfutóval, keveset hasz­nált. Zeige-utca 25. szám, földszint 1. Eladó: 1 sublet, 1 Tud. ,L .- Remény-u. 5­. folyóirat eladó. Kálvária-utca 2.____ rhrtringstzrmgi (mindenest) keresek megbízhatót 3 tagú családhoz, lehetőleg kister­metűt. Érdeklődni I­aros­ u. 11. Szabó: Fél ház jutányos áron ela­dó. Katona-utca 64. Angol Schidlef nyelvtant keresek. Widowich főhad­nagy, Szikra­ u. 7. (Le. 9—124). (Tiszti pavilon mellett)______ Fejőstehenet hasznáért vál­lalok kedvező megevezés­­sel. Lajka-utca 17 Eladó 24­­ drb. 37-es és 4 drb. 39-es magas gallér. — Alfoldi-u. 15. emelet Megbízható perfekt főzőnő úri házhoz felvétetik. Jelent­kező d. u. 4—6-ig Petőfi Sán­dor­ság^^ 20.__ Egy szép süldő elad­ó. Tud. Hattyú-utca 21. szám.__ Eladó: szalon cimbalom. Szentháromság­ u. 57. sz., az emeleten, lépcső töljárat ajtóval szemben_____ Két intelligensebb fiatalem­ber teljes ellátást nyerhet Széchenyi-tér 5. sz., II. em. ajtó 4. Egy sütősegéd felvétetik. Petőfi Sándor-sztgárac 84. _____Tóth Gáspár: Kerékpár-gummi tiszta bé­kebeli, csengők, pumpák, támisták, darabos karbid ér­kezett Szántó József gépáru­­házában. Városi bérpalota. Olcsón készítek csinos női felsőruhát otthon. Török-n. II. sz. Lajtár Ikmfcn. 39-es in fehér vászoncipő eladó. Polgm­n^18^__ Egy ÜCTes 12—13 éves fiú azonnan felvétetik a Wagner fürdőbe. Szadhiási üzlethez társulna megfelelő tőkével régi szak­képzett szállitó. Ajintatokat «Szállitó» jelig^e a kiadóba. Ház szabadkézből eladó Nádas­ u. 9. Tud. Széchenyi­­tér 13. sz. K^n b^rata~ bútorozom szoba, esetig 2 ágygyal, kiadó 15-re. rertő-n. 8. sz. Francia-érákat adok külön­­bejiratu bútorozott szobáért cEn échange- jeligére a kiadóba. ügyes FIÚ tanulónak ítéletik. Knittel Konrád, Iskola-utca 26. Egy bútorozott szoba 2 személy részére is kiadó. Petőfi Sándor-sugárút 52., IL emelet Motorkerékpár oldalkocsival, 5 lóerejű, jutányos árban eladó, hosszabb utazásokra megfelel Templom­ tér 4 30 éves intelligens arany­műves egy magános függet­­len asszonyka ismeretségét kérést Levieret «Rubin» jel­igére a kiadóba. 1 pár teljesen új 42-es férfi fértő és 35-ös magas gyer­mekcipő eladó. Római-kórut 32. szám. Két 4 hónap XMI M­ATITC eladó. Iszar­ u. 14. Egy tiszta ágy egy férfi részére Idado. Szenhárom­­ság­ utca 15. szám. Bútorozott szoba kiadó für­­dőszobával villanyvilágitás­­sal Református­ fialéta 3. kapu. földszint 1. Különbejárata csinosan bú­torozott szoba garzon em­bernek azonnal kiadó. Te­­réz-utca 47. sz. Bodzafa-utca 3. számú hal­eladó. Eladó: tisztibluz, brícsesz­­nadrág, zsaner-nadrág. — Szent György-utca 10. sz., szabó üzlet Tisztán kezelt kóser libazsír nagyobb mennyiségben, esetleg kilónkint is eladó. Takaréktár­ utca 2. Kerékpár gumm­i, I-rendü ragasztó és szelep gummi, tűzkövek, öngyújtók nagy mennyisében érkeztek. Szántó Andor gépraktárá­ban, Kiss D.-palota. Molnár-u. 31. sz. ház, fő Minerva gyártmányú bőr- Ifiző gép és egy suba eladó. Megrak­ott területre éséy­­ben személyi és teherfuva­­rokat elvállal Kelemen szál­­litó. Károlyi-u. 3. sz., iroda. Kossuth Lajos-sugárut 20. sz. alatta l^s.____ Mindenféle felsőruha var­rást jutányosan vállalok. Uj-tér 9. udvarban Jóvérné. Uj finom fekete selyem kabát eladó. Párisi-körút 30. emelet Tanuló felvétetik L^eti Spót fűszerüzletében, Kos­suth Lajos-sugárut 79. __ tanyász felvesz Danner Mihály, Széchenyi-tér 7. sz Teljes nyeregszerszám, pokróc eladó. Megtekint­­hető délután 2—4-ig Bol­­dogasszony-sugárut 38. L emelet,_balra^_____ Gyermektelen házassárnak csinosan bútorozott háló­szoba, előszoba, konyha­­használattal kiadó, ind. Boldog­ass20dy-sugárút ,38. ügyes megbízható ------­télen nős kocsis felvétetik Tóth Péter fűszerületében. Egy szerét­yigényü német kisasszonyt keresek gyer­mek mellé. — Cím: Szt Miklós-u. 4. szám, balra. Aléés müút mellett egy ház van eladó, baromfi te­nyésztésre igen alkalmas. Fehér Mátyásné... Eladók: saroglyás talicskák, erősen megvasalva. Liliom­­_____utca. 9. szám._____ Aranyóra eladó. Érdeklődni lehet Feketesas­ utca 16. sz. divatáruházban. 5 kiló cukrot adunk, ki egy szobát, konyhát ad v­­alak­i azonnalra. «Ketten» jeligére a kiadóba. H* d^ a magas barna ^fiatalembert, kivi3t- vasárnap ‘este ' '(5fakdr IT Korzón ttalálkoztam és kinétt a Ti.«za­­kávéházig, ott egymás mellett állva hallgattuk a zenei, tisztességes isme­retség lehetséges-e ? írjon „Nagysze­­dnű barna kisleány* jeligére a kiadóba. E lapban jelezni kérem, megrendelhető 50 kiló­ *** tól kezdve házhoz szál­lítva 1 kor. 80 fillér kilója, fiajórako­­mány zöldség étkezik. Előre rende­léseket elfogadok. Kájxiszta, tök, uborka, kalarabé, tökikukorica, zöldpaprika, para­dicsom, sárgarépa 10 százalékkal ol­csóbban a hatósági árnál. Viszont el­árusítóknak árkedvezmény. Pénzszekrényt veszek. Hauer Ignácz Újszeged, Főfasor Terreton 14-47. Eladó bor, mazi országút mellett, az Adók-kereszttel szemben, Török Antal tanyáján megte­kinthető. Tobb iparos vagyok, a háborúban többször megsebesültem, ipa­romat folytatni nem tudom, bármilyen­ szolgai vagy ehhez hasonló állást kere­sek. Ajánlatot a 32« jeligére a kiadóba. Tisztességes húzás­f­rivnmfr ágy azonnal kiadó 1*411 flim konyhahasználattal. Tud. Tisza Lajos­ körut 38. szám, a kifőzésben. Pénzbeszedőt,órákban te­lepfelügyelői szolgálatot végez, keres a SzTK. Fizetés megegyezés szerint Nyug­­díjasok ,előnyben. Jelentkezhetni csütörtö­kön este 8 órakor az Európa-szállóban Fényképezőgép,­­ Anastigmát fölszereléssel, nagyítóval,­­ állapotban eladó, esetleg 10X13-es egyez­ség szerint elcserélendő. Salamon, Osz­trovszky­ utca 20. földszint. Lőeladás. Szép fekete poni­­tó eladó. Boldogasszony­­sng mint 12.______ Ház szabadkézből eladó. Tud, lehet Papuka­ u. 1. sz. Tűzkövek, öngyújtók, darabos karbit állandóan raktáron Szántó József­nél, városi bérpalotában. Zongora rövid kereszthúros és egy erős igás kocsi eladó. Tudako­zódni lehet (L u. 12—3-ig. Hirsch Sámuel Mars-tér 12. Kárpitosok S­íLfcS (emballage) nagyobb mennyiségben kap­ható Lampel, Hegyi és Társai textíliára, nagykereskedésében, Valéria-tér 1. szám-1 kis fehér gyermekkocsi, 1 ül­ök/ pár 42-es számú sárga lovagló csizma, 1 pár hasinacsizma és 1 fekete zakókabát mellérniget — Megtekinhető Lőw Lipót-utca 13. Délután 2—5 óráig. öngyűjtő Edzs­övek minden mennyiségben kaphatók Dobos Sámuel optikusnál, Temesvár, József­város, Hunyadi-út. Két egymásba nyiló féregmentes bú­torozott szoba két tiszt vagy ur­nák kiadó. Tudakozódhatni Városház, földszint 6. ajtó. Felsőbb reáliskolai diák corre­­petitióra azonnal felvételik ill­ik realista tanuló mellé. Barabás Béla: Erzsébet-rakpart, Wagner-fürdő. ;­ állandó foglalkozásra mosónő azonnal felvétetik a Wagner­­fürdőben. Vadonat uj .Stíngi* zongora 152 cm. hosszú, szabadkézből eladó. Tull Juhász könyvkereskedésében, Gizellaxter 4. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék