Szegedi Friss Ujság, 1924. január-március (25. évfolyam, 1-78. szám)

1924-03-07 / 58. szám

március 1. ­T A rendőrség csalója a bíróság előtt. Annak idején megírtuk, hogy Mol­­nár Géza számvevő egész sereg kollégá­ját, valamint a város számos polgárát .Megkárosította azzal, hogy cukor, faszál­­l­ást vállalt, előleget vett fel, de a szállí­­tással adós maradt, ügyetlen spekuláción úszott el az előleg. Amikor Molnár érezte, hogy k­i­özeledik a felelősségrevonás napja őrültséget szimulált, úgy, hogy a kór­házba szállították. A szimulánst azonban­­leplezték s a vizsgálóbíró előtt töredel­­emesen beismerte bűnét. A törvényszék az érdekes bűnügyet a jövő héten 12. és 13-án tárgyalja. ’ — Koszorumegváltás. A szegedi sza- 3lómesterek és munkaadók szövetsége Déhm Bözsike elhalálozása alkalmából kosasmm­egváltás címén 100.000 koronát k­apaiányozott a polgármesteri gyorsegély­­ilapra. —­ Bajtársi összejövetelek. A magy. jir. iwav. 1/11. és 2/5. lovas tüzérezredek Szsrkara 1. évi március hó 29 én tartja l­e összejövetelét Budapesten. Az össze­­­jövetel rendje: 1. Március 29-én délelőtt II órakor gyászmise a ferencrendiek temp­­lomában az ezredek hősi halottaiért. 2 Hárcius 29 én délben 1 órakor díszebéd b­ országos kaszinóban. •"­ Tiltott műtét Budapestről jelentik: mán délelőtt Radocsay rendőrkapitány elő­­ffitos letartóztatásba helyezte Weinberger dr. budapesti 73 éves orvost. A vád az, h­ogy Téglás Istvánná nevű munkás­­osszágon tiltott műtétet hajtott végre és az asszuly a műtét után vérmérgezés követk­eteztében meghalt. Halála előtt férjének levo­nlta az esetet Csalás a vasúti jegyekkel. I^i Szabadkáról jelentik: A bűnözésre ^lamos vasúti pénztárnokok sok min­­dent Megpróbáltak már abból a cél­­­jól, hogy a jegyekért befolyó össze- Hűeket negdézsmálják és azokból ma­­­nknak jó napokat szerezzenek. Az ^ek részéröl elkövetett sikkasztások és Csalások azonban minden egyes esél­­lyen kiderültek s ilyenform­án az ujabb­an kísérletezőknek más módokat kell tiesnelni. Legutóbb a szerb vasutaknál okalmazott egyik bácskai pénztárnok lájesen uj módot talált ki és igazán igen ő az oka, hogy mégis rajtavesz­­tett. Ez az ember azt cselekedte, hogy ^ utasoknak kiadott vasúti jegyeket (CM bélyegezte le és összejátszott a talanokkal, akik a le nem béyegzett ^ercet nem lyukasztották ki, de meg kikezelt az állomás portásával is, aki az énaletlen jegyeket visszaszolgáltatta idd. ' Az If módon szerzett summákat az­­e^a ^ymás között megosztották és ta Mos jövedelmet biztosítottak maguk­­nak. A pénztári ellenőrzők nem is jöt­­t rá a csalafintaságra, de úgy látszik hogy a szereplők bizalmas körben el­­jiíiasekedtek a nem mindennapi stiklive­l ily­enformán a csalás mégis kiderült. korona 0­0115 Zfirkbben £A Devizaközpont közli, hogy 100 ■karékkorona árfolyama egyenlő 100 fapírkoronával. szoneai zárlat: Berlin , liewyorl 800, London 24­85, Paris 23 32 MHan( 1*79, Me­tz 16'74, Bud­apest 00115 ■ yíd 7-20, Bukarest 3­05, Varsó —i 10008150. 5 Devu&központ mta hh^m­ha &t- Hjamaá: 1 dollár » 69905-7192) K, 1 10 font 1 299800-30S500 1 svájc inka»12040—12390 K, 1 francia frank ~ B40-2915 K 1 Napoleon ( 240300 K szokol —2015—2075 K, 1 dinár — 867 0­ 89200 K, 1 lel-37000—3004X) K, 1 Ura- 315—3100 K, 100 német márka — —•— R 9 osztrák K —98-10-195 K» 1OQ len­ei márka «• —K.............. * Termittysegede sárfilT B35iT?8 Ifös ‘1000^ rozs 247.500, árpa 270.000, zab­icfláfirl „ 2..j OOttv IbíUffig!, s­zínház*" A Sz­entgyörgyéji varázs. Müller­­Vilmos dr. tegnap erti bemu­­t­­tato­t darabja a szerző nem első kísér­lete la cam­padion. A múlt esztendőben már alkalma volt a szegedi közönség­nek e­gy más darabban, A király és herccegnőben m­aiszaerni az író orvost, aki a mostani bemutató kedvéért töl­tött több hetet Szegeden. Tagadna­ azban, hogy a szerzőnek fan­­táziája va­n és talán a legnagyobb hi­bája és éipen az, hogy ezt a fantáziát kellően fékezni nem tudja és szabadon engedi csapongni. A szerző önmagáról adott nyilatkozatában kifejti ,hogy min­­den törekvése új színpadi formák kere­sése, mert a régi, egyenes vezetésű drámák f/­zete szerint id­őüket m’­i tánc. Minden biz­onnyal fejlődés van és lesz is az élet, a művészetek nándsa tér­én, de Véleményünk, hogy ezt a fejlődési folyamatot erőszakolni nem lehet. Va­lahogyan Úgy van elrendezve minden fejlődési folyamat a természetben hogy bizonyos fo­kig megérett helyzetek­­ önmaguktól tadják az ug formákat és irágokat. A középkor alchimistái évszázadokon át keresték, kutatták a bölcsek kövét. Ezek a kutat­á­­k a kívánt célt t­emé­­szetszerüleg Hiem érté le el, de tagadha­tatlanul Siók tapasztalati és gyakorlati tényt e­redményeztek, melyek kellő rend­szerezése és áttekinthető összefogla­lása u­tán kivételes elmék törvényszerű­ségeket­­szűrtek el és ezek utján a tu­dományok mezején korszakalkotó ba­rázdákat hasíto­ttak. A mai feje tetején ü­lő világban az em­berek igen tekintélyes része feglalko­­zik a legkülönfélébb társadalmi, tudo­­mányos és művészi problémák megol­­dásánakd­ia kérdésével és igen bölcs ember legyen ma az, aki az elméletek, indulatok mai khaoszában csupán az egyes kérdés­ek körül csoportosuló kg ellentéte-'ebb, legkülönböző'bb n­e­pek­­­felfogásokat és elinéreteket randszerez­­ni próbálja. All en a tétel hfa a színpadokon k­ü­­lönösen. A dráma legrégibb és legkon­zervatívabb formájától kezdve a leg­szélsőségesebb expresszionista irány­zatig, az izmusok ezer válfaján át, ma a szerzők '99 százaléka akar újat pro­dukálni. Nemes és szép az igyekezet, mert nemes cél értttekében történik. Lá­­zasan folyik ez az u. n. színpadi új formakeresés évek óta különösen Né­metországban, Oroszországban, Ausztriá­ban és természetesen e nyomokon a világ többi nemzeteinél, így, Magyar­­országon is. Ebből a szennzögbeöl idézvie Müller dr. ma­rstl darabját, úgy látjuk, hogy ezt a célt, az új formát e két utón pró­bálja megközelíteni. Elsősorban a szín sűrű és Bioziszerű változtatásával, má­sodsorban pedig a régi társadalmi be­rendezkedéseknek, felfogásoknak és fél­­szegségeknek a mai általános társadalmi problémákkal és elméletekkel való szem­beállításával, melyekben mint aranyhíd a szeretem képezi az örökös kapcsot és győzedelmes átmenetet. A cél, az igyekezet feltétlenül mél­tánylandó és felismerendő. Ügyes szín­padi beszéltető a szerző, látszik, h.­ogy a színpadi tecnnikában is elég otthono­san mozog, de a kitűzött feladat sok­kal nagyobb volt, minthogy az adott keretben a célt csak megközelítőleg is elérhette volna. Sőt! Ha a formákhoz, az egyenes vonalvezetéshez tartja ma­gát, semmi szín alatt nem folyik széj­jel a cselekmény és a pozitív mag­­töré igen ügyesen csoportosíthatta vol­na a cselekmény részleteit és mondani­valóit. " A szereplők nagy ambícióval és igye­kezettel játszottak és m­indenképpen ki akarták fejezni a cserző intenziőit. Ko­máromi Rózsi hármas női szerepében egyik legjobb és legértékesebb alakí­tását adta. Hasonlóan csak az elismerés legmelegebb hangján Szólhatunk Rubi­­nyi szerelmes lovagjáról. A boszorkány szerepében Uty Giea tökéletes alakí­tása nyűgözte le a költőség érd­ekílő­­dését, a bolond szerepében pedig íro­értékes színjátszó képességeiről tanúsá­got. Kisebb szerepeikben igen jók vol­tak Herczegné, Lengyel Giza, Klenovics, Borbély és Polgár. A színfalak mögött szépen énekelt Gáspár. A rendezés és beállítás nehéz és gondos munkájáért minden dicséret és elismerés illeti Gu­lyás főrendezőt. SZJEGEDI FRISS msi« ■dCSaaiidia Amikor a bor megárt ,11 Tegnap este 9 óra tájban egy dü­löngélő szatymazi polgár tönt föl a Széchenyi-tér északi oldalán. A két öblös kabátzsebből hatalmas űv­ek kandikáltak elő, jő homokival tödtve. A polgánárs dudorászva bandukolt a Korzó-mozi felé s ügyet sem vetve a körű ötle­nyüzsgő flerre, ment hőre Amikor emberünk a mozi dőlt cu­­korkás bódéhoz ért, a városháza felől öblös autótülkölés hangzott fel. Az autó reflektoros fénye már igen kö­rülövezte a dülöngélő embert, aki rá sem ügyelve a vészt jósló sűrű tülkö­lésekre, megállóit egy pillanatra­­gon­dolkodni*. A soffőr, bár ügyesen tért, a gépet már nem tudta megállítani, így történt aztán, hogy a polgártárs hatalmas cattanással az olvadó hólébe zuhant A lármára néhány pillanat múlva vagy kétszáz főből álló ember­­tömeg fogta körül az autót, természe­­tűen­ nem minden izgalom nélkül. Az autó utasa így ismert belvárosi gép­­kereskedő volt, aki azonnal a felöklelt ember talpraállítására sietett s sd­ülte iránt érdeklődött. — Van valami baja ? — Nincs! — törülgette sávos ibrá­­zatát a polgártárs. — Akkor mehdjunk további — mondotta az autó utasa a megszeppent sof­őrnek. Már újból tü­költ az autó s a motor dübörögni kezdet, de a tö­meg nem engedett utat. — Micsoda, csak így hatazoak In­nen füstölögni? Na abbul nem eszik az ur! — szólalt meg a tömegben egy hatalmas munkáskölsejfi ember. — Azt gondolja az ur, hogy egy szegény munkásembert csak úgy ke­rékbe lehet törni? — folytatta emel­­*edett hangon. — Ne engedjjük, tör­jük össze az autóját. ' u.* — Föl kell fordítani zsidót — kiáltotta el egy másik hang. Ébredő magyar ilyent nem nézhet némán! Az autó ismét tülkölt s az utasa kezével inttgetett, hogy vigyázat, mert indulnak. — Nem ügy van ez, a blndd­ét az uraknak — lépett elő egy jól öl­­tözött hivatalnok ember — s az öklét rázva, tole torokkal kiabálta ! Egy szegény tisztviselőt nem lehet a sárban hagyni s ha elindul az ur, hát én fogom kiemdni az autójá­ból, de akkor aztán én gázolok na­­lán keresztüli , , . . r' '— Föl kell írni az autoeeámat! — Hol a rendőr? — kiabált a tö­­meg össze-vissza. A nagy zsivajt egy detektív öblös hangja némította el. — Hagyják az autót elindulni! . . . én mindent láttam ... szemtanúja vol­tam az esetnek . . . A soffőr nem hi­bás, idejdren tülkölt . . . A tömeg egy ideig ma méltatlan­kodott, de aztán szétoszlott. Az dütött polgártárs egyedül maradt sárosan, lucs­kosán s mintha mi sem történt volna, félrecsapta sáros keménykalapját a fe­jén, nagyot szippantott az­­ik üveg­ből és rágyújtott az ismert kupléra .Ha megversz is, imádlak én , befordult a Feketesas-utcába i I! Márti- Is csányolóberányok azonnali belépésre felvétetnek, Laba­da, Iskola­ utca 15. szám Jubiláns betörő Pécsről jelentik. A pécsi kir.­kdő­­tábla 6 évi fegyházra ítélte beölésént­ Krajnák Istvánné Lakner Máriát. Az­ elitét asszony mindössze 49 éves ezzel a büntetéssel együtt eddig össze­­sen 50 évi fegyházat kapott. Először, 15 éves korában ítélték el félévi fegy­­­házra, majd egyre sűrűbben került a vádlottak padjára és minden esetben 2—3 évi börtönbüntetéssé sújtottál. Legsúlyosabban a nagykanizsai tör­­­vényszék ítélte el 1918-ban 20 évi fegyházra, de büntetése kitöltése közbött­ Márianoszk­án megszökött. Újabb 40 évi fegyházbüntetése elől is szökéssel’ szabadult. .." A most kiszabott 6 év! büntetéssil már jubilál, mert összesen 50 évi fegyházbüntetést ért­­. Ezzel a bün^ id^el­­érte még azt is, hogy ess­­után jobban fognak rá vigyázni, nem hogy újból megszökjék. M­odern magánházat kertes családi házat, bér^, palotát, föld és szőlőbirr­tokokat, házhelyeket, berende^ zett üzleteket, lakásokat, pen» kölcsönt mindenkor eldago^en kozvat^ orsk. iOi­atlan tóig. i­o* “*®*®*^ dája, Szeged Bástya- 19 (Bohn-sörcsarnok mellett). Tel. 167^ Kézimunka előnyomdai BOCSKAY­ UTCA & az., földszint ^ Előnyomások a legújabb divat mika| jutányos árban Vészfilnek. Elvállal maddhA risel­ő, reneszánsz, monogram­mhimzés^ azaurozán^ horgolást legszebb kivitcUM#) Poldcu Olga. Szépírása leánya ki gép- és gyorsírást is tud, felvó*­­tetik. Ajánlatokat a fizetési igény megjelölésével a Szorjfalmas 1887*f jeligén a kiadóhivatal továbbit.­­ Ha részbeni ingatlanatkai Szegeden és környékén, háznak, telehn­zek, földnek bármilyen arányban lévő részét sürgősen eladni akarják, keresi# fel Dávid ingatlan adásvételi irodá­ik (Kossuth Lajos sugárut 9 Telefon 10—42.1 mert e cég által ingatlanai eladását m­in­denki a legrövidebb idő alatt eszközölhető hobbi gyermekteán­| Ibreb mellé kerestetik. Né­metül beszélő előnyben. Bekeg tesas-Etea 15. I. em. 1.1 Belváros! 2 szobés modern lakásonil cscsert­nél, or­fan 2 szobás lakásért, bor­baromft és disznótartás vagy Attila­ utca 16., 11. emelet, 4. ajtó Lakást teresei agy*, két- vagy háromszobást bútorral , anélkül a nagykörúton belül, esetleg falw részt konyhahasználattal. Ajánlatokat .M­in­den árértő jeligére a kiadóhivatalba kérek á­z­a­t kérlek 2 szoba, konyha, melléképüT^^ jobb gyümölcsössel, villanyos megállóhoz közel, egy hónapon belül beköltözhető gyen, 25—30 mültóért. Ügynökök kkárvtu^ érdeklődni lehet a Royal-szálló portrjs^ Btárcips he ll'ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék