Szegedi Friss Ujság, 1924. október-december (25. évfolyam, 234-311. szám)

1924-11-26 / 282. szám

Az Eskütt-ügy tárgyalása Ám­alia folytatólagos tár­gyalásán a rabsiállításért­ kerülték sor­­ra. Esskütt azt mondja, hogy a szto-­istásoknál ajánlatot kértek, de az összeg helye üres volt. Körülbelül 25 millió folyt be e réven és éppen azért kér­dezi, miért tetteik csak egy 1 miliós tételt vád tárgyává. A vetőmagszállítás ügyében Eskütt ki­jelenti, h­ogy vetőmag címén pár száz vagon gabona merít ki az országból, nem azok kapták meg az engedélyt, akik már a háború előtt foglalkoztak Vetőmagnemesítéssel. A vetőmagnál fix illeték volt megállapítva, ép­p úgy mint az állatoknál. Ezt kellett fizetni, Ke­­nedivel azonban még egy­ 20 filléres diferenciám is volt, mert Tömöri Angella lármázott, hogy ő hozta kie Kenedit és én mégis ki akartam hagyni az üz­letből. Erre kg­ként 20 fillért kértem Angiella részére, ami 100 Viánnál ab­ban az időben rengeteg összeget tett ki. Én egymillió százezer koronát kap­tam­, Kenedi száz vagonra kiért enge­délyt, de csak nyolcvan vagonra kapott. Gaál Jenő dr. védő előterjesztést tesz a bizonyítási anyag megfelelő kieg­é­­szítésére Az elnök­ és az ügyész egyszerre mondják, hogy ennek most ssínes he­lye. Onál védő azonban tisztázandóna­k tartja, hogy milyen viszony volt sze­mélyüket illetőleg nagyatádi Szabó és­­Tankoovits között. Ezt lényegesnek tar­tom, tessék elrendelni — folytatja elő­terjesztését — az Omké vezetőjének, Balkányi Kálmán úrnak kihallgatását ar­ra vonatkozólag, hogy csakugyan napi­renden voltak-e a "közcélokra való gyűj­tések, az állami engedélyezésekkel kap­csolatban. Tisztelettel kérem, tessék el­rendelni Györki Imre ügyvéd úr tanu­­k­énti kihallgatását. Nem­ tartozik ide — szakítja meg innét az i hőik a védő szavait — de az tovább folytatja elő­terjesztés­ét. Ha ez­en kérelemnek a bí­róság­ nél itt ad helyet, akkor a fő tár­gyalás eddigi menete törvényellenes és semmié Boronkay kir. ügyész ellenzi a Vé­delem’ indítványait, a ■fórvényszék Oaál Jenő előterjesztéseit, bizonyítás kiegé­­szítési indítványának tekinti­se fel, a bíróság most nem­ dönt. A védő semm íniségi panaszt jelent be í Idrz Ősági vég­zés ellen. Ezután a bír­ósfiú a Forbáth- s Weisz Róbert esetét veszi tárgyalás alá. Hájából hazatért, a hatocsik gyermek nyomtalanul eltűnt a lakásból. Az anya is, de a szomszédok is azzal fejezték , be a­­zeredn­énytelen kutatást­ Ihocv * gyerdjet kétségeknnl az ördög űrte el, aki az elkeseredett anya óhaját tel­jesítette. Tyskóval a hatodik gyerekből ördög lett. Az ötletes angol a könyv átolvasása után titkos tervet eszelt ki. Valahonnan egy kivénhedt kengurut vásárolt, ame­lyet aztán ijesztő módon befestett. A szőrét foszforos zsírral kente be, amely a sötétségben sárgás-kék fényt gerjesz­tett az állat körül. A kenguru lábaira gipszből öntött lőpatákat erősített, míg festett pléhből hatalmas denevérszárnya­­kat kötött föl a derekára. Az ördög­nek kinevezett állatot azután szabadon eresztette. Természetes, hogy­ a rémü­let napról-napra nőtt a telessék kö­­­zött s­z­em­­akadt ember, aki az ördöggel szembe mert volna szólni. Éjszak­ánkint a későn hazatérők kö­zött ihindig volt egyikét gyerek vagy asszzony,­­ a rémülettől elájult, sőt sokan az átélt f­g­almak folytán ágy­nak dőltek. Az utóbbi hetekben a vá­ros hatósága díjat tűzött ki annak, aki az ördögöt élve vagy halva elfogja. A jelentkezők között volt Normann is, aki egyedül vállalkozott arra, hogy a sátán küldöttjét ellja. Tényleg, nem telt el huszonnégy­­óra, amik­or a tele­pesek között óriási riadalom támadt. Ugyanis egy kocsi tűnt föl a városka alatt, amelyben egy hatalmas Vasiketrec nyugodott, rajta Normannal, aki diadal­­ittasan lengette kalapját az elébe fu­­­tyduló Idosság felé. A ketrecben külc­­sült a félelmetesen tdm­ázolt kenguru, akarjuk mondani az Ördög, amelynek a csodájára már másnap az egész kör­nyék m­egindult. Egy hét sem telt el a Normann egyik napról a másikra gaz­dag ember lett.­­Az ördögöt ugyanis nem ingyen, hanem busás b­eléptidit mellett mutogatta Normann. A kenguru és az ötletes angol l­ö­­zötti kapcsolat azonban csakhamar nap­fényre került. A rendőrség a leleplezés után Normannt azonnal letartóztatta. Ahol az ördögöt kalk­kolb­an­ matopiták. Az Am­erikai Magyar Népszava nyo­mán megírtuk, hogy hónapokkal ezelőtt az amerilka egyesült államokban, Jer­seyben egyszen váratlanul megjelent az ördög. Az eset még az előkelő kö­rökben is óriai feltűnést keltett, már annál is inkább, miután magával a Lu­ciferrel egy rendőrőrmester találkozott éjjel, teljesen elhagyatott üres háztel­ken. A rendőrőrmesteren kívül mienap éjjel a város polgármestere fe­lesbe állt, akinek az éjjel órákban szintén al­kalma vott szembenézni M. szörnyeteg­­gel. Természetes, hogy ezek után az amerikai lapok sem maradtak tétlen s mindegyik a saját fantáziája szerint álli­­totta be a pokolból elszabadult ördög meséjét. Egy élelmes amerikai riporter most hosszas kutatás után megállapította az ördög kilétét, s ez élénk fényt vet arra, hogy Amerikában már az ördögből is pénzt tudnak kisajtolni. Az egész ör­dögmese ugyanis s­em volt más egy jó üzletnél, igaz, hogy az »ötletes« vál­lalkozó nem kerülte el a jól megérde­melt büntetést. Történt, hogy egy Normann Jeffries flevű angol fiatalember, aki munka nél­kül állott, barangolása közben Phila­delphiába kerül. Ott egy könyvkeres­kedésben a régiségek között egy köny­vet talált, amelynek »Jersey ördöge« volt a címe. A könyv írója szerint 1700- ban egy szegény munk­easszony, amik­or hatodik gyermeke is napvilágot látott, elkeseredésében így s­óhajtott fel: — Bár vinné el az ördögi Egy napon, amit mór az ass­zony a mun- 8Z]S6£DI FfllMB UJSAO 1924 Qovember 26. Tulliusz József uriszabisága Dugonics-tér 11. — Telefont 8—89 Angol vélemény Magyarországról. Londonból jelentik !" Sydenham lord az angol politikai élet egyik leismer­­tebb alakja így nyilatkozott a magyar­országi kérdésről: Ami az olyan fontos magyar kérdést illeti, erre vonatkozólag több izben volt már alkalmam véleményemet kifejteni. Most is csak ismételhetem azt, hogy a konzervatív pártban igen sok rokon­­szenv mutatkozik Magyarország iránt és nagyon sok miért­ azon nehéz­ségekkel szemben, ameyekkel Magyar­­országnak meg kell küzdeni. híre­k. — Közgyűlést megelőző tanácsülés A szerdai közgyűlést megelőzően ma dél­előtt előkészítő tanácsülés volt a torony alatt. A holnapi közgyűlés nem sok izgal­mat rejteget magában. A legtöbb igálmat ígéri a kéményseprősegédek kérelme, akik mint megírtuk, bérmozgalomba kezdtek a napokban. A munkaadók csak úgy hajlan­­dók a béreket emelni, ha a város a sep­­tetések díját 1200-ről 3000 koronára emeli föl. Ezt kérték hétfőn délelőtt a segédek, akik küldöttség formájában keresték fel a polgármestert, akinek óhajaikat közvetlenül előadták. A tanács csak 50 százalékos emelést javasolt. A gázgyár ügyét hason­­lóan a holnapi közgyűlés tárgyalja is. Ér­­dekessége lesz a közgyűlésnek a tanyai kisvasút kérdése, amely máris hatalmas lépésekkel közeledik a megvalósulás felé . — A tisztességtelen verseny. A tisz­tess­égtelen versenyről szóló törvény alapján alalkított zsűri tagjai a s­zegedi kereskedelmi és iparkamara területén a következők: Acatél Géza, Adler Rezső, Aigner József, Bartos, Benedek Antal, Benedek Pál, Berger Henrik, Riedl Sa­mu dr., Bokor Adom, Böröcz Pál, Bruck­ner Ed, Cziigler Arnold, Diener Pál, Fischer Aladár, Fischoff Samu, Fiss­­choff Gyula, Gábor György, Gál Miksa, Clückstahl Lajos, OrőB® Marcell, Holt­ Zer Tivadar,­­Hutter Károly, Karbiner Péter, Kellner Mór, Kiss Géza, Kocsis Ferenc, Kónya György, Koós Elemér, Körmendy Mátyás, Landesberg­ Sándor, Ligreti Lipót, Lipstai Imre, May Gyula, Metegier Péter, Ernstein Lipót, Ottovay István, Ottovay Károly, Parkovies Re­zső, Patzauer Sándor, Pály Dániel Pásztor Józsiet, Peternelly József, Pick Jenő, Polfáll Manó, Pongrácz Albert, Popper Ferenc, Reitner Lipót, Rónai Sándor, Schwartz Béla, Sebestyén Jó­zsef, Soós Antal, Statter Hugó, Szabó Gyula, Szécsi Izés, Tellls György, Tóffi Andor, Varga Mihály, Vas Károly, Vasis Jenő, Vénig Gyula, Vértes Mik­­sla, Wag­ner Glusztev, Wigner Dusfetáv ,Wimmer Fülöp, Viánet­t Sándor. — A kereseti adó. Budapestről jelen­tik: Az orsz­ág­kereskedők és Ipa­rosok szövetség előterjesztéssel fordult a kereskedelmi és pénzügyminiszterhez, amelyben a kis"kereskedők­ és kisipa­rosok kereseti és jövedelmi adójának a befizetésére hakkfáélot kér. A­z OKISZ arra kéri a kormányt, aha olyan rndeletet bocsásson ki, amely az álta­lános kereseti adó befizetési határnap­­ját 1924. november 15-ről 1925. évi má­jus 11-re halassza. Ha a kormány ezen fizetési halasztásnak az elrendelését tel­­j­esíthetőnek nent találja, a­zt kéri a szöv­etségi, hogy a JOO atatiykor­mánil kisebb adóterhekkel mérött Torskeres­­k­edők és iparosok részére adják meg ezt a halaisztánt. — Iskolakötény, tomanadrig Socsnil. — Halálozás. Temesvárról most érkez­nne a híeje annak, hogy a délvidéki élet egyik kitűnősége, Sc­henk Jakab volt fe­­hértemplomi leányiskolái igazgató meg­halt. Schenk Jakab igen előkelő szere­pet játszott a Délvidék kulurális­ életében. Huszonöt éven át elnöke volt az ország legnagyobb és legtekintélye­sebb tanítóegyesületének, a bánáti há­rom várm­egyére kiterjedő Délmagyar­országi Tanítóegyesületnek. Schenk Ja­kabot a megváltók kergették el helyé­ről, ahonnan Temesvárra költözött. Dél- magyarország német és magyar kultúr­­kö­zönségre november hó elején nagy ünnepséget rendezett tiszteletére, amely alkalommal mindenfelől üdvözölték a derék pedagógust és kultuszembert. Schenk hirtelen rosszul lett az ünnep­­ség után és november 4-én Teleki­ utca 7. számú házában elhunyt. Temetésén több ezer ember vett részt és számta­­lan búcsúztató hangzott el sírjánál. — Szakértés az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztá­lyában. Az Egyetem Barátai Egyesüle­tének bölcsészet-, nyelv-, irodalom- és történettudományi szakosztálya folyó hó 26-án, szerdán délután 5 órakor a köz­ponti egyetemi épület I. emeleti 111. szá­mú termében szakülést tart, melyen Hor­­ger Antal dr.: Magyar szófejtések címmel tart előadást. Belépés díjtalan. Érdeklődő* ket szívesen lát az Elnökség. — Harisnya, közty a legolcsóbb Soósnál. — Előléptetések a forgalmi adó* hivatalban. A városi tanács hétfői ülésén­­ Fodor Jenő tanácsnok bejelentette, a­ forgalmi adóhivatal átszendezésével kap­csolatos előléptetéseket. A tanács az elő*­­léptetésekhez hozzájárult és november, elsejétől kezdve a forgalmi adóhivatal­ tisztvislelői az előléptetéssel együtt ma­gasabb fizetést kapnak.­­A városi tanács által jóváhagyott előléptetések szerint Jánossy György hivatalvezető, Eley La­­jos hivatalvezetőhelyettes, Szabó Ferenci pénztárolk, Bellányi Dezső, Török Ist­ván, Bérczy Kálmán, Delfel Ferenc, Ko­vács Zoltán, Fürst Béla, id. Kiss József Adot Ferenc főelenőrök, László Mi­hály, Horváth József, Latzkovits L­ászló­( Heim­ József, Kovács Béla, Matók Fe­­renc, Haág János, Soltész József, Kor­­pasz Ferenc, Rózsó János, Csamangó Józef, Dobó Endre, Kolb Sándor, Fischer László, Szeles István, Szend® Gyula, Reé J&és elenörök.Vitéz Lászlói, Pribék István, Hrazdil Dezső, Ferenczfi Jósef, Takács Pál, Csóti István, Dur­dás Béla, Sziepessy Lajos segédellen­' őrök, ifj. Kiss József, Szigyártó Antal é­ Pa­pp Józ­sef, Moldoványi Andor, Bi­­ licz­ky János, Bodó Mihály, 'Csonka Vin­ce, Dudás Kálmán, Kuncsek Imre 'Sál Linenbold István próbaszolgálatos tiszt­viselőik' lettek a forgalmi adóhivatalban'. Fodor Jenő az előléptetéssel kapcsola­­tos fiztetéstöbbletet beállította a forgal­mi adóhivatal jövő évi költségvetésébe és az újonnan átsz­ervezett hivatal köH­­s^fvetésiét a számvevőség a város közt« •^Vetésébe is beállította. — Orvosi köpeny gyári áron Soósnak — Rendőri hírek. Kara György 54­ éves piaci sátorhordót tegnap délelőtt a Derma-barak lakásának ajtaja előtt iszonytú kínok között, félig eszméletlen állapotban találták a hozzátartozói. A gyorsan elő­hívott mentők azonnal a kórházba szállí­tották, ahol később, amikor eszméletre tért, elmondotta, hogy egy Jóska és egy Pista nevű kamasz megtámadta és össze rugdosta. Az egyik rúgás nemesebb szer­veket roncsolt össze s ezért az orvosok nem igen bíznak a felépülésében. A rend­r­őrség a nyomozást megindította. — Legszebb női-, férfi-fehérnemüket gyári árban készít Soós, Oroszlán-utca 2.­ — A »Próféta« étterem és aörcsar-^ nők arilis és népszerű tulajdonosainak­ sikerült a v­ághirü Porter-sort, mely « Kőbányai Polgári Serfőzde gyártmánya,­ csapolásb­a ismét megnyerni és annak a poharankénti kimérését f. hó 30-án, azaz vasárnap kezdik meg. Ezen felülmúlha­­tatlan és hírneves sör a múlt évben egy csapásra meghódította a szegedi közönségt és nem kételkedünk benne, hogy a valódi sörivóknak ma is ünn­epi napot fog képezni a Szent István Por­­ter-sör csapolásának megkezdése. TELEFON 11-85. Korzó-mozi TELEFON 11-85. November hó 26-án, szerdán ZORO és HrRll urak legnagyszerűbb burleszkje, az Á­lc­sempészek Komédia 5 felvonásban. Azonkívül a francia Akadémia pályadíjnyertes vígjáték­a: Z­okogné örökössök 5 felvonásban. Elléadások kessdete fél 5, fél 7, fél 0-kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék