Szegedi Híradó, 1864. július-december (6. évfolyam, 53-104. szám)

1864-11-26 / 95. szám

Balázs Kálmán debreceni jeles zenekara is, lejővén hozzánk a vásárra. Mi is visszaadtuk a kölcsönt, t. i. a mai pénzszük világban nem díjazván valami gazdagon, azt mondjuk, hogy „nem lesz ez mindig igy,“ azért láto­gasson meg máskor is. Azt pedig ne méltóz­­tassék gondolni, mintha csak úgy, minden dallam nélkül, mondanánk ezt. — Van jeles, polgárokból alakult városi dalárdánk, mely nem azért városi, mivel tán szükségeit a városi pénztár fedezné, mert ezt a pártoló ta­gok tagsági dijából begyült pénztár teszi, hanem hogy a két iskolai dalárdától megkülön­böztessék. Ezen dalárda, mely szakavatott, derék karmestere B. J. ur alatt többször ra­gadta már hölgyeink bájos kezecskéit tapsra, hiteles kútfőből tudom, hogy valami jótékony célra hangversenyt rendezend, miről annak idejében többet. Színészeink nincsenek, de lesznek mű­kedvelői előadások, a melyekben szereplők már működnek is a szerepek megválasztásá­ban. Kaszinói bál, hangverseny szintén nem maradaud el, tehát vaunak reményeiuk. Szárnyról szárnyra szállong a hir, mint Ossiánban a viadal, s ezen okból tudom ón, hogy társulat alakul, részvény (200 forintos) utján alapítandó gőzmalmot. Csak rajta! a verseny basznál 1 Már alapszabályai készen vannak. — Van ennél egy figyelemreméltóbb eset is városunkban, miszerint itt két egyén oly malmot talált fel, mely a lisztet az eddigieknél fehérebbre örli, mely előnye a többi fölött szerkezetén alapul, miből még csak annyit tudunk, hogy nem töri, hanem metéli a gabonát, és igy nem fejt súrlódási meleget. Nem tudjuk, nem marad-e el nagy­bani fölállíttatása az illetők pénztelensége miatt. Eszméje igy is szép, de sajnos lenne, ha annak álalános hasznúvá tételét anyagi szükség meggátolná. Pénze» Dániel. Helybeli újdonságok. Szeged, november 25. * Reményi Ede alföldi körútja. A jeles magyar hegedűs folyó hó 7-én lépett az alföldre tanítványával, az ép oly szép te­hetségű, mint szerény Plotényi Nándorral s azóta mindenütt szeretet és barátság követi útjában. Először is a halasiakat ragadta el játékával. Halasra Szász Károly meghívása folytán ment, hogy részt vegyen Bibó György mennyegzöjében, hol ö húzta el a menyasszony táncot s utána még több szép magyar dalt, „ív szívhez szólón senki sem tud játszani. Halason uaub.------____________ a Hetényi színtársulat részére, mely az ott tengedö társulatnak szépen jövedelmezett. — 12-én Abonyban, 14-kéu Nagy-Körösön adott hangversenyt, mindkét helyen nagy közönség előtt s nagy lelkesedés közt. Nagy-Körösről lő-én reggel indult Félegyházára, hol Juhász Nándor barátunk fogadta vendégszerető há­zába; ott most, alkalmas terem hiányában, nem adhatott hangversenyt, hanem azért a Juhász Nándorhoz barátságos estelire gyűlt társaság mégis hallotta a kis hangszert, mely­ből oly sok érzést csal ki a művész keze. Félegyházáról azon Ígérettel vált meg, hogy e ielaes kun-várost, ha majd külföldi ntjábói visszatért, ismét fölkeresi, s ott jótékony célú hangversenyt rendez. 16-kán a csongrádiak, 17-én a szentesiek előtt játszott. 18-án Má­­gócson keresztül ment Orosházára, Györy Vilmos látogatására, hol a legbarátságosabb s legmelegebb fogadtatásban részesült s igen élvezetes órákat töltött a jeles fiatal iró s kedves és szépmüveltségü neje, született Székács Etelka társaságában. Másnap fel­avatta az orosházi uj kaszinó termét egy hangversenynyel, mely után vidám vacsora és tánc következett. 20 kán érkezett H. M.-Vá­­sárhelyre, hol 21-kén tartott hangversenyt, melyről már emlékeztünk. Ide szerdán dél­után érkezett s a művészetért lelkesülő Fő­­kövy család fogadta vendégszerető körébe. Holnap Dedinszky repíti innen Makóra. Ezen­kívül Temesvárt, Aradot és Lúgost fogja még ez alkalommal meglátogatni. * Gyász hír. Ismét egy ifjú nő kora elhunytáról kell megemlékeznünk, kinek csöndes, zavartalan boldogságát megirigyelte a halál s kiragadta egy kis család köréből, melynek legdrágább kincsét, legföbbb örömét képezte. Igaz Lászlóné született Bérezi Bor­osa, szerdán reggel, virágzó korának 23 dik évében, övéinek végtelen fájdalmára Parácon, Temesmegyében hirtelen elhunyt. Az újszü­lött gyermek élete, mely uj örömöt volt a kis család számára hozandó, az anya életébe került. A váratlan gyászesemény a Szege­den köztiszteletben álló Bérezi családot is mélyen sújtja, mely az elköitözöttben egyik kedves leányát vesztette el, s a családdal együtt gyászolja az elhunytat számos rokon és ismerős. Bár a mindenfelől nyilatkozó részvét enyhíthetné, némileg a férjnek, ki a boldogultban mégis legtöbbet vesztett, nagy keservét. Szelíd béke lengjen a korán elköl­tözött bü nő, jó anya, szeretett gyermek, kedves testvér sírja fölött. * A Cecilia napi estély. A dalárda által, a felsővárosi volt kaszinó• teremben rendezett dal- és táncestélyre közép számú közönség jelent meg, mit leginkább a sáros időjárásnak lehet tulajdonítani. Az előadott dalok, tekintve a dalárda kezdetleges álla­potát, eléggé sikerültek, sokkal jobban, mint másnap a színházban, hol a tüzes csárdás (a dalárda legtöbb tagja hatalmasan járta a csárdást az estélyen) utókövetkezményei s némelyeknél a lámpaláz jelei mutatkoztak. Ezúttal jóakaratulag figyelmeztetjük az ifjú dalárdát, hogy különös gondot fordítson az árnyéklatokra, az átmenet hulláraszerüleg tör­ténjék s ne oly hirtelen, hogy a harmónián csorbát ejtsen. Az énektanár urnák pedig figyelmébe ajánljuk, hogy a taktust ne meló­dia, hanem idömérték szerint adja. Az esté­lyen föispáni helytartó ö méltósága s kedves vendégünk Reményi Ede is jelen volt jeles tanítványával Plotényi Nándorral. *Jutalomjáték elhalasztása. Lá­­szi Vilmos jutalomjátékát, igen helyesen, jövő szombatra elhalasztották. Ez ifjú, alig 26 éves színész, több szerepben oly sok jelét adta fényes alakítási tehetségének, hogy jö­vője a legszebb reményekre jogosít. Ajánljuk a jutalmazandót a tehetséget és szorgalmat méltányolni tudó közönség pártfogásába. * Pécsi levelezőnk Írja, hogy oda legközelebb Szigeti köszöntött be színtársula­tával, s a többi közt Ígérte, hogy Hirtling M. asszonyt nehány vendégszerepre meg fogja nyerni. * Egy fiatal zongora -m ü vé8z nö, Zorimba kisasszony, mint bennünket Aradról értesítenek, Szegedre készül s itt hangversenyt szándékozik rendezni. * A nagym. magyar kir. Helytar­tótanács következő rendeletet bocsátott ki: „Némely hatóságok részéről fölmerült azon panaszok folytán, hogy a szarvasmarhák szál­lítására használt pályakocsik szabályszerű tisztítása némely vaspálya-állomásokon mel­­löztetik, szükségessé válik, mikép a vész­ragály elhurcolásának meggátlása tekintetéből nélkülözhetlen ezeu óvintézkedés pontos és szigorú foganatosítására gondos felügyelet fordíttassék. Hogy tehát ezen pályakocsiknak az 1862. évi május 8 án 13,484. sz. a. kelt itteni intézvénynyel kiadott utasítás érteimé ben eszközlendö fertöztelenltésére a kellő felügyelet és ellenőrzés a hatóságok részéről gyakoroltathassék, valamennyi vaspálya-fö­­ügynökség oda utasíttatottt, hogy mielőtt a szarvasmarhák szállítására használt pálya­kocsik szabályszerű tisztítása akár a lerakodó, akár pedig fenebbi utasítás értelmében, az " O'»' — — 4 4 - c i. -t.J L 1-1 n Í 1 Ji A 1^> rk , kocsik íertőztelenités végett üresen szállíttat­hatnak — eszközöltetnék, mindannyiszor ezen körülmény a helybeli hatóságnak mulhatlanul bejelentendő. Meghagyatik ennélfogva a kö­zönségnek, miszerint ezen óvintézkedés pon­tos eszközlésére az illető helyhatóságok utján éber szemmel őrködvén, oly eseteket, midőn a szabályszerű tisztogatás a vaspálya-személy­zet részéről mellöztetnék, vagy nem a kisza­bott módon eszközöltetnék, rögtön, szükség esetén táviratilag, ezen kormányszék tudomá­sára juttatni el ne mulassza. * Üresedésben lévő alapítványi hely. Bécsben egy theresianumi báttaszéki magyar alapítványi hely üresedésben lévén, annak betöltésére a magyar kir. Helytartó­­tanácstól következő csödhirdetmény bo csáttatott közre: „Folyó évi mindszent hó 26-án 18,926. sz. a. kelt kegyes kir. udvari rendelet szerint a cs. királyi Theresia-lovag akadémiában Bécsben egy báttaszéki magyar alapítványi hely ürült meg, melyre a Magyar­­országban született minden nemes ifjak igényt tarthatnak, ha a nyolcadik évet már elérték, de a tizennegyediket még túl nem haladták, 8 kiknek szüleik vagy gyámjaik kötelezöleg kimutatják, hogy ezen állomásnak évenkint mintegy 200 forintra menő mellék-kiadásait fedezni képesek és készek. Az ezen alapít­ványi hely elnyeréséért a nagyméitóságu ma­gyar kir. udv. kancelláriához cimzendö folya­modások a fent említett kötelező nyilatkozaton kívül még a következő eredeti vagy hitelező másolatbeli mellékletekkel ellátandók, úgy­mint: a) a növendék kereszt levele; b) egész­ségi állapotárőli és beoltásróli orvosi bizonyít­vány ; c) a két utóbbi félévröli tanodái bizo nyitvány ; d) erkölcsi bizonyítvány; e) az életben levő szülék állása, helyzete és laká­sáról szóló és /) a család vagy atya érde­meit illető, továbbá g) a szülök vagy ha árva, a növendéknek vagyoni állapotáról és jöve­delméről! bizonyítvány; h) bizonyítvány arról, hogy van e és hány testvére a folyamodó növendéknek, s el vannak-e látva? és a nö­vendék vagy testvérei közalapítványok, vagy pénztárak jótéteményeinek élvezetében eddig­­elé állottak-e? és végre i) a nemességröli bizonyftványnyal. Az ekként fölszerelt folya­modványok akár közvetve az illető megye vagy szabad kir. város hatósága utján, akár közvetlenül a magyar kir. Helytartótanácshoz folyó évi november hó 30 káig bezárólag annál bizonyosabban fölterjeszlendök, mivel a hiányosan fölszerelt vagy a határidőn túl ér­kezett folyamodványok nem fognak tekintetbe vétetni.“ * H.-M.-V á s ár he 1 y r ö 1 Írják: Fő­­gymnáziumunk felvirágoztatására ismét tett egy lépést az egyház az által, hogy a tápin­tézet fölállítását megkezdte, illetőleg, a bé­késbánáti egyházmegyében supplicatio utján gabonát és pénzt gyüjtetett, melyből, bár ered­ménye a reméltnél csekélyebb, a köztartást jövő évre okvetlenül megnyitja. A helybeli adakozások még folyamatban vannak, de van tudomásunk, hogy több buzgó Ugybarát szép adomáuynyal járult a fontos célhoz. Itt ada­kozni nem csak jó szívre, de bölcseségre is mutat. E Debrecenhez hasonló népességű ref. gyülekezetben feladata van egy főbb iskolá­nak; jó ezt szem elöl nem téveszteni. — Egyébiránt tanintézetünkben a növendékek száma jelen évben 165; tehát 20 al több mint tavaly; örvendetes dolog, hogy a rajz és szépírás tanítása is elrendeltetvén, a végre Értei Bertalan városi rajztanító már alkalmaz­tatott is. A helybeli néptanítói testület, más belhivatalnokok részvétével, nyugdijintézeti ta karékmagtárt szervezett, s már alapszabályait is megáliapítá, melyek szerint a befizetés 5 évig tart, évenkint egy köböl búza, egy kö­böl árpa és egy forint részvényben. Szép küz­dés és áldozat a jövőért; mert ha valami mél­tánylást érdemel, úgy az önmagunkról való okos gondoskodás bizonyosan. Annál szomo­rúbb tehát, hogy a tanári nyugdijiutézet léte­sítése, mely hasoulag indltványoztatott, egy­két tanárnak megfoghatatlan közönyösség és nem indokolható nem akarásán megtört, ho­lott közelebb Sós János tiszttársuk elhunyté­val eléggé tapasztalhatták, mennyire önerejük­re vannak szorítva — az egyház legyőzhe­tetlen szigorú helyzete miatt — az özvegye­ikről való gondoskodásban; ily ügyben ily megoszlás példátlan és alig képzelhető. Azt kell mondani, hogy egy emberkorra vissza van vetve ez ügy, mert az iskola körében befolyó jövedelmek, mik szép összeget tesz­nek, s mik fölött csak az egész testület ren­delkezhetik, s a mik a nyugdíjintézet alapját legsikeresebben növelhették volna, egy-két tag ellenkezése miatt nem hasznosíthatók, s ugyan e miatt jövőben sem lesznek sokáig hasznosíthatók. A takarékmagtárbau részt le­het ugyan venni, de oda nem lehet átvinni a tanári testület jövedelemforrásait. — Elég er­ről ennyit. — Újévre Vodiáner Pestről fiók­nyomdát szándékozik fölállítani városunkban, melyre már, a felsőbb engedélyt is megnyer­te. Mindenesetre emelni fogja ez is városunkat. * Értesítés. A bukuresti magyar ipa­ros-egylet figyelmezteti az Erdélyből és Ma­gyarhonból Buku restbe szándékozó ipa­,uo ifja-bwtj Ltugj- ideérkezvén kArpaaé.k fel azonnal a O- o r g á r ó - utczában az egylet helyiségét, hol őszinte testvérekre fognak ta­lálni, kik az ujonan érkezteket tanácscsal és tettleg is készek segíteni addig, mig ma­guknak alkalmazást találandnak. Az egylet megbízásából Koos Ferenc, elnök. * Gyilkosság. Múlt szonbaton éjjel, a szatymazi tanyák közt, egy vasúti-őrt, épen az örház előtt orozva keresztüllőttek s fejszé­vel hat halálod vágást ejtettek rajta. Az embert halva s rutul eléktelenítve hozták be a városba. Mint értesülünk a hatóság a tet­tesek nyomában van. * Reményi Ede mai hangverse­nyének müsorozata: Első szakasz: 1. Nyitány. Előadja a helybeli zenekar. 2. Nagy ábránd „Lucrecia Borgia“ dallamai fölött; szerzé és előadja Reményi Ede. 3. Szilágyi Erzsébet. Költemény Tóth Kálmán­tól, szavalja Hirtling Mária asszony. 4. Eszményített magyar népdalok ; (uj folyam) átírta és előadja Reményi Ede. Második szakasz 1. Nyitány. Előadja a helybeli zenekar. 2. Nagy hegedű kettős Schubert Ferenc „Di­vertissement a la hongroise“-a felett, szerzé Reményi Ede. Előadják szerző és tanítványa Plotényi Nándor. 3. „Dal az élet“ Kreuzertöl, énekít a dalárda. 4. (Közkívánatra.) Rákóci-induló; ábránd és átirat Reményi Edétől. b) Velencei Carneval, mindkettőt előadja Re­ményi Ede. Ezt megelőzi „A szép molnárnö.“ víg­játék I felvonásban. Vegyesek. * A magyar országgyűlés egybe­hív ása, mint a „Pol. Corr.“ egy a ministe riumhoz igen közel álló magas egyéniségtől értesül, tavaszszal fog bekövetkezni, még pe­dig a törvényes választási rend alapján s a horvát országgyűléssel egyszerre. Ez a hir cáfolja tehát egy prágai lap azon bécsi hírét, mely szerint a magyar országgyűlés összehí­vásának idejét még az udv. korlátnokságnál sem tudják s ott folyvást csak a „szervezés“­­sel foglalkoznak. * Haynald Lajos érsek, mint a „Wanderer“ írja, jelenleg Bécsben van, hol egy hétig fog időzni. Nem megy Rómába, mint hirlelték, hanem Magyarországban és pedig Szécsényben fog lakni, hol anyja is lakik. Habár Rómában bibornokságra volna kilátása, mégis, mint magyar pap, inkább ha­zájában marad. A kormány illendő tartásille­téket rendelt számára. * Erdélyi püspökül Gyula-Fejérvá­­rott elterjedt hir szerint csakugyan Fogarasi cimz. püspök, erdélyi országgyűlési regalista és reichsrath fogna kineveztetni. * A magyar udv. kancellária saj­tó-osztálya. A „Vaterland“ szerint a fő­ispánná kinevezett Mauks ur helyett Pápai udv. tanácsos ur vette át a magyar udv. kan­cellária sajtó osztályának vezetését. Melléje Kecskeméthy Auréi ur, a „Sürgöny“ szer­kesztője rendeltetett. * Zádor György udv. tanácsos és a hétszemélyes tábla bírája Bécsbe hivatott az osztrák polgári törvénykönyvnek a magyar viszonyokhoz alkalmazandó átdolgozására. Haitik az is hogy ö fogja elfoglalni a magy. udv. korlátnokságnál a Popa György urnák főispánná kineveztetése által megürült elő­adói méltóságot. * Halálozás. Beöthy Károly, győri köz- és váltóügyvéd, Györmegyének 1861-ben el­ső alügyésze, a győrvidéki gazdasági egye­sület tevékeny szellemű titkára s a „Győri Közlöny“ egykori szerkesztője e hó 21 én 44 éves korában meghalt. Egyetlen és utolsó testvére volt ö Beöthy Zsigmond irótársunk­­nak és néhai Beöthy Lászlónak. Mindazok, kik ismerték, őszintén szerették és tisztelték a boldogultat, mert benne értelmes, hazafiui jellemű és becsületes honpolgár veszett el. Béke és áldás lebegjen a korán elhunyt férfi porain 1 *A pesti „nemzeti kör“ köz­gyűlésében elnöknek Ráth Károly, aligazga­tóknak Rock Szilárd és Arday Károly urak választattak. * A magyar zenész-segélyző-ogy­­let védnökségét Eszterházy Pál hg. elfogadta. * A redout-épület fényes kávéháza e hó 29-én nyílik meg. Ez a 72 ik kávéház Pesten. * A „pesti biztosító-íntézet“ rész­vényeinek befizetése. A „pesti biztosító-inté­zet“ aláirt részvényei első részletének befize tése, mi minden részvény után 50 frt., az in­tézet pénztáránál nov. 21-én vette kezdetét, és tart e hó utolsó napjáig. * Az arad szebeni vasút munká­latai, de csak a földfelháuyások, Arad és Gyula-Fejérvár közt jó előrehaladtak. * Magán táv i rdák. A bánságiak ma­­gántávirdák íölállíthatásaért folyamodtak. A szükséges tökét aláírás utján szereznék össze. * Nyíregyházán, mint az éjszak nyu­­e-ati termény forgalom központján termény­­csarnok vau tervben, s reményük, hogy en nek felsőbb helyre felterjesztett alapszabályai helyeslésben részesülnek. * Azuj adó-kölcsönre Bécsben a ha­táridőig, f. hó 21 dike esti 8 óráig 35 millió frt Íratott alá. Pesten a nemz. bank fiókjánál, mint hírlik, körülbelül 40.000 frt. * Szállásrajzok. Bécsben több uj házban azt a szokást kezdték, hogy a külön­féle emeleteken lévő kiadó lakásoknak rajzát is kifüggesztik a kapura a hirdetés mellé, igy a bérleni szándékozó mindjárt ott meg­láthatja, megfelel-e céljainak a kiadandó lak. * Újabb hir Ander felöl. Legújabb hírek szerint Ander nem tébolyodott meg, ha­nem hangja elvesztése miatt mély búskomor­ságba esett. * Az uj galiciai helytartó. Gali­cia helytartójává s galiciai és bukovinai ka­tonai főparancsnokká b. Baumgarten altábor­nagy neveztetett ki. *Észak-Amerika. Mac Clellan lemond az északiak hadseregében birt rangjáról. A had­vezér, kinek keze alatt az északiak legszebb serege szétszállott, foszlani látta azon pártot is, mely öt Lincoln ellenében az egyesült-ál­lamok elnökéül akarta választani. A béke­pártiak száma felényire olvadt és napról-nap­­ra kevesbedik azok száma, kik M’Clellan fél­intézkedésekkel kecsegtető programmjába be­lenyugodtak volna. Lincoln, az eddigi eré­lyes elnök újra megválasztása biztosítva van s noha a tulajdouképeni választás csak de­cember 7-kére van kitűzve, M’Clellan vissza­lépése a hadseregből mintegy az első meg­hódolás Lincoln diadalának. * Renan már elutazott Párisból Syriába, hogy „Pál apostol élete“ cimü munkájához adatokat gzüjtsön. *A földviasz. Galicziában uj termelé­si ág kezdi magára vonni az iparüzö s ke­reskedelmi világ figyelmét. Drohobycz köze­lében ugyanis nagy raenyiségü földviasz (ozo­­cerit) találtatik, mely egyszerű tisztítás után gyertyára igen jó égő anyagot szolgáltat, s az e nemű gyertyák csak legújabban bocsát­tattak Galicziában kereskedésbe. Igen takaré­kosan, világosan és szagtalanul égnek, s a többi paraffin, mily, stearin s más gyertyák felett azon nagy előnyük van, hogy egyenlő jóság mellett sokkal olcsóbbak. A legalsóbb minőségű , de tökéletesen használható ily gyer­tya fontja jelenleg 40 kron árultatik, de elég nyereség mellett 25 kron is áruitathatnék, s akkor a fagygyugyertyát egészen kiküszöböl­hetné. A mostani tökéletlen kezelés mellett is egy mázsa földviasz nem kerül többe 9 írtnál,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék