Szegedi Híradó, 1879. január-június (21. évfolyam, 7-78. szám)

1879-03-12 / 31. szám

Jelenti végül, hogy Horgosról 100 fizetett munkás érkezik a védelmi munkálatokhoz. Érdekes, a jelen komoly pillanatokban azonban érdeme szerint nem méltányolható Börcsök S. b. tagnak azon indítványa, me­lyet az elnöki jelentés után terjesztett elő, hogy keressék meg a térparancsnokság vagy a kor­mány, hogy még több katonát adjon a város rendelkezésére s pedig a töltési munkára, mert — úgymond — a néppel nem megyünk semmire. Az elnök kijelenté, hogy e részben már minden intézkedés megtörtént s utal föntebbi előterjesztésére. Ezzel az ülés föloszlott. * A percsórai szakadás óta a Tisza víz­állása 1 lábat és 11 hüvelyket esett. Reg­geltől délután 3 óráig az apadás másfél hüvelyk. A mi helyzetünkben a legaggasztóbb, az az ég borúja, a mely óráról órára növekszik s vele együtt növekszik lelkünk borúja s kedé­lyünk fásultsága. Délután fél 5 órakor szer­zik az eső. Ha megered, végzetessé válhatik Szegedre nézve. Az ég óvjon meg bennünket ettől a csapástól ! * A városháza tornyának erkélye egész nap látogatott volt. A szilléri töltésen túl elterülő tenger­vizet nézték onnan. « Az utcai élet megelevenült a hurcolkodók és menekülők forgalmától. Nagyon sokan Új­szegedre hurcolkodnak. Az államvasut ma föl és lefelé több száz menekülőt szállított, legin­kább nőket és gyermekeket. — A gyártelep összes marhaállományát az államvasutra haj­tatta s elszállittatja. Az államvasuti közlekedés fölfelé meg­szűnik ; az utolsó vonat az éjjel megy, ha ugyan ez is el nem marad. Vegyes. * A „Ruszki Mir" betiltása. Pé­­tervárról írják febr. 21-ről: „Épen most tiltot­ták be négy hónapra a legolvasottabb orosz hír­lapot, a Ruszt­i Mirt (Orosz világ.) Olvasva e lap vasárnapi számát, nem is várhattunk más rendszabályt az orosz kormánytól. Két vezér­cikkben követelte nyíltan az alkotmányt és ha nem jön a betiltás, a követelés csakha­mar mindenfelől visszhangzott volna, így a többi lap kénytelen hallgatni. — A Ruszki Mir első vezércikke ezzel a sorral kezdődik: „Miért ámít­suk magunkat ?“ és a folytatás következő : „Európa mit sem akar tudni rólunk; a megkö­tött béke és a pestiszár folytán helyzetünk roszabb, mint azelőtt. A fölvilágosodott lapok megvetnek bennünket és e megvetést nyiltan kimondják. Mindez belállapotainkban gyökered­zik. — A külháború nemhogy valódi politikai életre vezetett volna, hanem még lejebb sülyesz­­tett a mocsárban. Keserűen csalódtunk, mikor a háború alatt a nemzeti élet föllendülését véltük konstatálhatni.“ — A második vezércikkben azt fejtegeti, hogy az állam létérdekeit nem lehet elintézni a nép és társadalom részvéte nélkül. „A múlt hadjárat balesetei, a diplomáciai és katonai vereségek, a mindenfelé nyilvánuló gyöngeség és tehetetlenség és rosz gazdálkodás mind onnan erednek, hogy nálunk nem uralko­dik sem nemzeti eszme, sem törvényes forma a népakarat szabad nyilvánulására. Bizottságok akarják rendbehozni az állam ügyeit és leszállí­tani a közkiadásokat. De kikből állanak e bi­zottságok ? Bureaukratákból, a­kik nem bolon­dok, hogy önmagukat megkárosítsák. S azután e bizottságok hozzá sem nyúlhatnak a hadügyi, tengerészeti és a császári udvar budget­­jéhez.“ A vezércikk vége így szól: „A nép nyomorban, a nemzetgazdaság nem birja már az állam terheit, a kereskedelem megbénul a folytonosan hanyatló árfolyam miatt, a drágaság általános , dögvész és új társadalmi mozgalmak réme áll előttünk , és ily korszakban a kormány nem akarja meghallgatni a nép szavát, az is­ten szavát !“ L­egújabb. (Este 8 óra.) Az árvíz délután 5 órakor már any­­nyira közeledett az alföldi vasúthoz, hogy csillámlását a töltésről látni le­hetett. Az első víz este 7 órakor ez utolsó védvonalunk felső Nemes és ritka­ kosárnak való 7 faj fűzfa-dugvány eladása. Alólirtnak homoki birtokán 18" hosszú fűzfa-dugványok vannak eladók, u. m.: 1. Salix Canabinából........................1170 2­ „ Acutifoliából,....................... 360 3. „ Viminalisból,....................... 880 4. „ Alba varia vitamina aureából380 5. „ Vita aurea,....................... 280 6. „ Purpurea,............................. 390 7­ „ Uralensis,............................. 340 1—1 szála­drkra bepakolva és a vasútra föladva az árak előleges beküldése mellett 5 kr. Ültethető egész május 1-ig biztosan. — E 7 leg­jelesebb fajt használják Némethonban a legfino­mabb kosárfonáshoz. Megrendeléseket elfogad Kéry János, 118—3—2 iskola-utca 234. sz. 1519. sz. 117-3-2 Árverési hirdetmény. A szegedi kir. tervszék mint telekkönyvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy a néhai Kö­rösi József hagyatékához tar­tozó ingatlanok, jelesen: a sze­gedi 1355. sz. tekvben -|- 1481. hr. sz a. jegyzett o. é. 6000 írtra becsült, felsőváros Teleki-utcai 1292. fali sz. a. ház, a -|- 32,883. hr. sz. a. 39 írt 30 krra becsült 131 □ öles nagytarjáni szőlő, a -f- 33,299 hr. sz. a. 350 írtra becs. 1529 □ öles makkosházi szántó, a -f- 33,302. hr. sz. a. 500 írtra becsült fa,0/1406 holdnyi makkos­házi szántó, mint néhai Körösi József örökösei tulajdonát képező ingatlanok az 1879. évi ápril 16-ik napján d. e. 9 órakor, mint első, és 1879. évi május 17-ik napján d. e. 9 órakor, mint második ha­táridőben, a kir. telekk. hiva­talban megtartandó önkéntes nyil­vános árverésen eladatni fognak. Fölhivatnak azok, kik az ár­verésre kitűzött javak iránt tu­lajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni keresete­iket e hirdetménynek a hivatalos lapban tett harmadik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem vettek is ezen kir. törvényszéknél nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. A szegedi kir. tvszék telek­könyvi osztályának 1879-ik évi febr. 25. napján tartott üléséből, szlarinkicsi, k. tszéki elnök. F­raktor 67—6­6 a legújabb francia is. 1­ Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 113. az udvarban balra. 1 tuc. gummi vagy halhólyag 1 — 2 frt. 1 tue. legfinomabb elsz­a­­kithatlan 3 frt. 1 tue. legfinomabb hengergetett 2—3 frt, önzáróval 4 frt. 1 tue. szivarban, mogyoró és dióban, stb. 4 frt. 1 tue. leg­újabb női különlegességek 2—3 frt, továbbá seb- és kristély-fecs­­kendők a legújabb inhallatió­­készülékekből 3—4 -5 frt. — Gyermek-szopó-csecs 1—1.60—2 frt 50 kr. Biberon és Eugenia 5 frt, minden hozzátartott modor­ral nagyban és kicsinyben. Nagy­bani vételnél nagy árengedmény. Küldemények titoktartás mellett utánvéttel eszközöltetnek. A legújabb és ill-ik kiadást ért ÁTNÉZETI TERV a Tisza folyó tól partján a már elkészült és tervezett TÖLTÉSTONALAKBÓL, az ártér és magaslatok föltüntetésével, « fee?essttöitést4fi 8£SGS9Xft» kőnyomatú színezett nyomásban kapható BURGER ZSIGIYMOND ÖZVEGYE papír-, írás- és rajzszerkereskedésében. Egy példány ára 1 forint, a tom Malii vasut által véglegesen megállapított UJ VASÚTI FUVARLEVELEK (teher- és gyorsszállítmányokhoz) legjutányosabb árak mellett tftMAffií. Í1.K:G HE IS D E:J*HET Ű Burger Zsigmond Özvegye könyv- és kőnyomdája, könyvkötészete, papír-, író- és rajzszerkereskedésében részéhez ért; növekedése eddig alig észrevehető. Az idő derültebb. A holnapi nap döntő lesz Szeged sorsára nézve! Reménységünk horgonya csak egy hajszálon függ. A levertség általános. * Király ő felsége ma távirati értesítéseket kívánt Szeged árvízvesze­­delméről. P­u­­­t­z tábornok ennek foly­tán azonnal kimerítő távirati tudósítást küldött a királynak. Iffly A „Szegedi H­­­r­­a­d­ó“, mig a nagy veszély tart, naponkint megjelenik fél­­éves alakban s az események és jelentések hiteles közlésé­vel pontos tájékozást nyújt a város helyzetéről. Egyes szám ára 5 kr. A Tisza vízállása. Szeged, március 7. reggeli 6 órakor 23' 8“­0 Szeged, március 7. esti 6 órakor 23' 7" 0'" Felelős szerkesztő: Nagy Sám­lor. *­vt.­­ Meghívás. A „SZEGEDI TÉGLAGYÁR-TÁRSASÁG” 1879. március 16-án d. e. 9 órakor a „Szegedi Kereskedelmi és Iparbank“ helyiségében RENDES KÖZGYŰLÉST tart, melyre a tisztelt részvényesek ezennel megh­ivatnak. MT TÁRGYREND: 1. Az igazgatóság ár­ jelentése és a zár­­$*'«» x*A számadások előterjesztése. A felügyelő­bizottság jelentése, az osz­talék megállapítása és a fölmentvény megadása. Szeged, 1879. február 26. 8. A jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság megválasztása. 4. Az elnök és az igazgatóság megvá­lasztása. 5. Netáni indítványok az alapszabályok 16. §-a értelmében. Az igazgatóság. JEGYZET. A részvények a szavazati joggal való élés tekintetéből legké­sőbb március hó 12-ig a „Szegedi Kereskedelmi és Iparbank“ pénztáránál térítvény mellett letéteményezendők (az alapszabályok 16. §-a értelmében). 115—3—3 !!! Óvás utánzás ellen !!! 10 éven túl egyedüli legjelesebb és kedvelt szer a gége és légzési szervek minden betegségeiben, mint: köhögés, náthaláz, rekedtség, nyak- és mellbaj, stb. — A steier-fanedv üvegein e szavak: ,,Apotheke zum Hirschen­en Graz“, valamint ezen jegy : „J. P.“ van bevésve, azonkívül a címke a készítő aláírásával kék színben : „J. Purgleitner, Apotheker van ellátva. Óvjuk a t. közönségét a számos utánzások- és hamisításoktól és kér­jük t. vevőinket, hogy csak azon üvegeket tekintsék és fogadják el ,,valódi“ minőségű­eknek, melyek a fönti ismertető­ jellel vannak ellátva. Egy üveg líra 88 kr. Feszétkü­ldési hely: Purgleitner J.-nél Grázbati* Magyarorszá részére főraktár Török József gyógyszerésznél Budapesten Raktárak Szegeden: Lausevits és Stojkovits, Popovits Sándor és társa, Brem Vilmos, Tóth Péter, Weiglein Ferencnél. 815—12—5 CO GS­M tantani fttz sálra gyöngeségi állapotokban. Oly egyének, kik magömlés», nemi gyöngeség­, hajkihullás­, valamint bujasenyv­­ben szenvednek, ezen a maga nemében egyetlen mű által segélyt nyernek. Meg­rendelhető a következő helyen: 9—+ D. EltafST L.. (Budapest, kétsas-utca 24. 5 H ret X forint.) Ki e híres mű értékéről meg akar győződni, kívánatra egy érdekes, képekkel ellátott kivo­natot kap abból distaan­­ megküldve. WITA.Yiotn+t n l­iar]Áfiilo1/ln«Aa R11 nr»a r 7.oí re m r«n rí enTrocira IröntU­r. aa lrÁu VOITwlá.lo.llílTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék