Szegedi Híradó, 1892. július-szeptember (34. évfolyam, 158-235. szám)

1892-08-02 / 185. szám

S2E.GSD1 HÍRADÓ. Kedd, 1892. augusztus 2. mely kuloobeo is heaizsegett a leható leg­erősebb kifejezésektól. tno.st biinpörbe fog­ták a laczfaiusi papot. Papolc-y vizsgáló­bíró tegnap egész napon át kihallgatta Lukácsot. — Szt. Istvánnap és a népkert. A szegedi önkéntes tűzoltó-egylet szt. István napja alkalmából ünnepélyt szándékozott rendezni az uj-szegedi népkertben s arra kérte a tanácsot, hogy ugyanekkor engedje meg a népkert elzárását. A tanács tegnapi ülésében kimondotta, hogy épen Szt.-István napján nem engedi meg a népkert elzárá­sát, mert István király napja népünnep jel­legű, hanem rendezze a tűzoltó-egylet mis­kor a mulatságát. Akár másnap is rendez­heti, mert Istvánnap szombatra esik, vasár­nap tehát van még idő a nuilatásra. — Szegedi sakk király. Most, midőn az egész világ a drezdai sakk-verseny ered­ményéről olvashat, hol Makovetz Gyula a magyar sakk-király címét érdemelte ki, e napokban újabb fényes sakk-tehetség tűnt fel Szegeden Maróczy Géza személyé­ben, Maróczy József mülakatos fiában. Ez a fiatal technikus növendék megjelent teg­nap délután társaival dr. Magyar János ügyvéd, ismert sakk-barát házánál, hol vele es két fiával 3 sakk-parthiet ját­szott egy.'zerre és pedig látatlanba akként, hog>’ Maróczy ur a mellékszobában hallgatta meg a történt húzásokat és dik­tálta rájok vissza a maga húzásait. Maróczy ur előtt természeteseu sakk-tábla nem volt és csupán emlékezetből dolgozott és mégis oly fényes eredménynyel, hogy két játsz­mát megnyert és csak dr. Magyar János ellenében adta föl végül a parthiet. Meg­jegyzendő, hogy a föladatokat könnyen oldja, játék közben még társalog is, sőt azt is megmondja, ha valamelyik ellenfele rossz húzást tett; továbbá ö mindig a fe­hér színnel játszik és ö kezdi a játékokat. A házi ur a játszmák végén, mik a késő estébe húzódtak ki, — azonnal meg is hívta Maróczy urat és társait, jövő vasár­nap d. u. 2 órára a kaszinóba vendégekül, mit ő készséggel elfogadott, sőt kijelen­tette, hogy háromnál több táblán i.s ját.szik egyszerié, ha táblák rendelkezésre állnak es vállalkozók lesznek. Állítólag már hét táblán is játszott egyszerre látatlanba és ezekből hatot megnyert. Ritka élvezet kí­nálkozik tehát jövő vasárnap a kaszinói sakk-barátoknak, kik jól teszik, ha nem mulasztják el ezen alkalmat é.s tért adnak egy szegedi fiatal embernek arra, hogy tü­neményes tehetségét, s ezzel a magyar név újabb dicsőségét kifejthesse és megálla­pítsa. — Ünnepély a zsidótemplomban. A szegedi zsidótemplomban — mint értesü­­lu.ak — érdekes egyházi ünnepélyre ké.zül­­riek. A szokásos egyházi ünnepnek ugyanis a : adja meg az érdekességet, hogy az is­tentisztelet alatt az énekkar csupa régi egyházi énekeket ad elő. A megerősített énekkar próbáit sűrűn tartja, hogy az ének méltó legyen az alkalomhoz és helyhez. — Végre! Valahára hozzáfognak a s’ientes vásárhelyi vasút építéséhez is. A bizottság tegnapelőtt már az építési ajáulatok fölött is határozott. A 775,000 frtos munkát tGfrerer M. és társa» bpesti cég kapja. Az épité.st augusztus hó­ban kell megkezdeni s jövő junius i-éig befejezni. A felügyelethez miniszté­riumi szakértőt kérnek. — Á Csanádi klérusbál. Dessewffy Sán­dor püspök, D o r a s z i 11 Antal fcliértemplomi káplánt Új-Moldovára, ideiglenes plébánia hely­­nőkké nevezte ki. Áthelyezte továbbá Kopping Ferenc káplánt Uj-Moldováról V'ingára, Berez Ká­roly káplánt Temesvár-Gyárvárosból Fehértem­plomra, Mazvo László káplánt Vfingáról Gyertyá­­mosra, Weber Péter káplánt Gyertyámosról Elekre, Tüffner Ádám káplánt Elekről Arad- Szent-Mártonra és L á n g Fülőp káplánt Temes­­vár-Gyárvárosba. — Matiné- Az egyetemi polgárok »Sze­gedi kör»-c vasárnap adta meg itthou első matinéjét, a »Tisza» szálló kistermé­ben. Az első nyilvános föllépéssel mind az ifjak, mind a publikum meg lehetnek elé­gedve. A közönség nagyon érdeklő­dött irántuk, mert zsúfolásig megtöltötte a termet; a kör pedig igyekezett tőle tel­hető jót, ügye.^et produkálni, ami — a pro­­gramm nehány számát nem tekintve — általában sikerűit is, Külcnö.sen tetszett a Kovács Rókus humoros fölolvasása, helyi csipkedéseivel és Liptai Károly czimba­­lom-játéka. — A koronázási jubileum megörökítése vé­gett dr. T o 1 d y László, budapesti fölevéltáros most azon fáradozik, hogy összegyűjtse a fő- és székváros levéltárában az utókor számára elhe­lyezze mindazon közleményeket, amik csak meg­jelentek a magyar sajtóban a jubiláris ünnepsé­gekről s azok előzményeiről. Aszegedi la­pok tegnap kapták meg a fölevéltáros kérelmét, az illető példányok átengedéséért. — Jutalom a gondos anyának. Kis-Zomboron Sziklay Károly dr.-né mozgalmat indított olyan célból, hogy a környék népe közül azon anyák, kik gyermekeiket kitűnő gonddal ápolják, eset­­röl-esctre megjutalmaztassanak. — Az ilyen anyáknak errefelé nálunk elég jutalom szokott lenni a férjemuram — csókja. — A lottókirály családja. Farkas Menyhért a lottókirály most tudvalevőleg a szegedi csillag-börtönben chüsel.» Ta­lán nem is tudja, hogy családja is hüsel: kis leánykái: Ilona és Janka, nagynénjük kí­séretében — a buziási fürdőben. Az érde­kes család a napokban érkezett Buziásra és a nagyvendéglőbeu szállt meg, nagy szen­záció közepette. — A »tanár ur.» Haulik Károly • tanár ur» előéletéről tegnap kapta meg a szegedi rendőrség a hivatalos bizonyítványt Jász-Kara-Jenőröl. A tanár ur soha, a leg­hitványabb tanítványáról sem adhatott volna rosszabb bizonyítványt, mint a minőt most ő lóla kiállított saját hatósága. Haulik ur tényleg tanított, de csak mint instruktor, Jenön. Brayer Gusztáv és Kán it z F3de odavaló kereskedők fiaiba csepegtette az isteni tudományt. Ám csak­hamar kirágta e tisztes házaknál is az iszákot s tűrhetetlen viseletc miatt pusztul­nia kellett onnan. A kara-jenöi rendör.ség is tud mindent, amik már a szélhámos ka­landjairól meg is énekeltetteic. Hogy elcsa­pott filoszopter, hogy <ült» pár évet, hogy csalásokért többször törvény előtt állott, hogy végigpumpolta az országot. Sőt töb­bet i.s tud, azt, amit Szegeden mégnem tud­tak : hogy a «tanár ur» Abonyban is n a­­gyobbszerü csalást követett el, amiért most is körözik, Haulik Károly már a «csillagban» van, a vizsgálathoz jó lesz ez az uj adat is. — A Hagenmacher «sörcsarnok». Ilyet Ígért tudvalevőleg Szegeden a dúsgazdag sváb gyáros és építtetett helyette a bel­város szivében egy — sörraktárt. Most erre a raktárra pan'aszkodnak szomszédjai. Hogy nagy zajt csinál, különösen pedig, hogy jégverméből elönti a viz lakásukat. A panasz megvizsgálására helyszíni szemlét tartott tegnap a hatóság. Megjelent azon a többszörö.s milliomos képviseletében is egy szegedi ügyvéd, dr. Cserö Ede. .A sze.nle megállapította, hogy a panasz alaptalan, mert a jégveremnek rendes vízlevezető csat -mája van. A telepnek csak az udvarán levő gödröket kellene még betömni s ak­kor kifogás alá nem esketik. — A «módi» halottja. Az öngyilkos­ságok csodásán változatos okai közt is fel­tűnik ez. Egy gyönyörű leány eldobja magától az életet, csak azért, mert nem engedik tunikában járni, kalapot hordani. Az uri módi «martyr»-jának rövid históriáját igy írják meg nekünk Szabadká­ról: Ü g n y e g o V Szávó földbirtokos gyö­nyörű szép leánya, a 19 éves An ka, a szoba gerendájára felakasztotta magát. A szomorú tett indoka abban rejlik, hogy a csinos leány divatosan szeretett volna járni, raig ellenben a szülök az ősi ruha viselésé­hez ragaszkodtak s e miatt szigorán bántak leányukkal. — Egy url család veszedelme. T e­rényi Lajos, Gyula város országgyűlési képviselője a múlt héten egész családjával: nejével és négy gyermekével Biharfüredre utazott. Három óra hosszat mentek, mint a P. Hf. értesül, kocsin lOO—200 óles sza­kadékok szélén két kocsi szélességű primi­tív utón. Ekkor történt a nagy veszedelem. Az egyik kocsin Terényi Lajos ült Péter nevű fiával, a kocsis pedig a lovakat ve­zette. S ezt oly szerencsétlenül cselekedte, hogy a Lvak a kocsit egy kis sziklára húz­ták, mire a kocsi felborult a tátongó mély­ség felé. Terényi egyik kezével a Kocsiban visszatartotta fiat, hogy ki ne essék, 6 pe­dig kiugrott, legnagyobb szerencséjére, szi­lárd földre, mely nem csúszott ki a labai alól. A kocsi Tétényire borult. Terényi a vállával feltartotta egy percre, s ekkor már segélyére jöttek a kocsisok, s igy ő és fia a kocsi alól megmenekülhettek. Ha csak pár lépéssel messzebb történik ez : apa és fiú a mélységbe zuhannak. Terényi neje és gyermekei kétségbeesve látták a nagy ve­szedelmet, s mikor ez elmúlt, senki sem akart többé kocsira szállni. Gyalog folytat­ták tovább utjokat a rossz utón, föl mind magasabbra, nagy sárban, s útközben még zivatar is meglepte őket. — Ruhatár a tóban. A szegedi nép pél­dás rendszeretetét jellemzi a következő eset. Fischer Ignác szegedi fakereskedö minap látogatóba indult Szabadkára nejé­hez. Külön kocsi vitte utána a különböző fajtájú toalett-darabokat, férfi, női ruhát, smukkot, háztartási cikket és egyetmást, a mivel csak kedveskedni tudhat az asszony­nak, egy bus szalmaözvegy. Egy bőröndöt a rókusi vasúti állomásnál elemelte valaki. Épp a legféltettebbet, mert ebben voltak a női ruhák. Keresték, kutatták az eltévedt ruhákat. De csak tegnap találták meg és huzgálták ki a vasúti tóból, melynek tetején pikáns össze-visszaságban úszkáltak a férfi és női kellékek. Maga a nép ha­lászta darabonként az úszó ruhatárt, ami­ből, mikor a rendőrséghez jutott, alig hiányzott holmi jelentéktelen darab. Fölnevelte ezt a népe: a rendőrség? — nem, hanem — Ráday Gedeon. — Tíz éves rablógyilkos. Mintha csak Rózsa Sándor vére volna abban az apró bojtárban, akiről azt írja zárda-szent-gy'órgyi (Temesm.) levelezőnk, hogy tiz éves létére valóságos rablógyilkosságot követett el, még pedig egy krajcárért, A bojtár S z i n t y á n János, becsalta a z.-szt-györgyi erdőszélbe Czveja Rada 3 éves fiúcskát s el akart tőle venni egy gyufa-skatulyát, melyben egyetlen egy pénz volt. A gyerek sikított, a bojtár emiatt háromszor főbe vágta botjával a boldogtalan apróságot, aki menten meghalt. Szintyán erre kifosztotta. A 10 éves rablógyilkost átadták a dettai járásbíróságnak. — Felgyújtott urasáyi kazlak. Puszta- Dombegyházáról írják nekünk, hogy a báró Wasner Antal uradalmában két óriási kazal búzát felgyújtottak s a 4000 f r t é r. t é k ü termés hamuvá lett. A gyújtogatással csanádmegyei parasztszociálisták vannak gyanúsítva. — A szegedi Időjárás. A szegedi posta- és táviró hivatallal kapcsolatosan létesített meteorologiai állomás tegnap nyílt meg, illetve ma kezdi közleni az időjárási észle­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék