Szegedi Híradó, 1922. július-december (65. évfolyam, 148-289. szám)

1922-12-28 / 286. szám

CsütörTök, 1922 december 28 SZEGEDI HÍRADÓ h­írek / CoDepek után Karácsony az öröm ünnepe és ez a folyton busuló, savanyú város olyan szilveszteri éjszakákat rende­­zett magának hétfőn és kedden éj­szaka, amilyenre régen nem volt példa. Vasárnap este a karácsony­fák alatt üldögéltek ünnepi hangu­­latban, de hétfőn és kedden mint a börtönéből kiszabadult madár in­­­dultak neki a város borivó helyisé­gének. Mert az idei karácsony a borivóké volt. Ennyi részeg ember­rel az év egy éjszakáján sem lehe­tett találkozni, amint a vendéglőkből , kocsmákból kijövet is betlehemi szövegezésű, de magyaros ritmusú nótákat dudoráztak az éjszakába be. Az éjszakába, mely az idén ismét fekete volt, mint a sötét sár s nem hóval borított és fehér, mint ahogy ezt elképzelni oly egyszerű. A nyomorgó családok az utolsó nekirugaszkodás, a mindent egy kártyalapra tevés fenségesen komor gesztusával tálaltak ezen a kará­csonyon a tiszta, fehér abrosszal terített asztalokra. A diós és mákos kalácsnak, töltött káposztának és szárnyasfélének most is szüretje volt, csak a Jézuska nem tudott olyan bőkezű lenni, mint hajdanán. A mozik és a városi színház is szüreteltek az ünnepek alatt: Zigo­­táékon sok ezernyi szem és száj­­­evetett és az elunt operettekhez is felvonult Alsóváros fejkendős és csizmás népe. És most, ünnepek után, kicsit zöld arcokkal, meg-megrokkanó térdekkel és fanyar mosollyal a munka mellett gyűrjük tovább a szürke hétköznapokat. Hát csak ennyi volt­ az ünnep, amelyikre a gyermek s a szülő, a fiatalja s a vének is vártak? És 1923 decem­berén újból eljön szent Karácsony ünnepe, a meghitt, a kedves, az örömökkel teljes, amelyiktől olyan nehéz most elbúcsúzni. — Eósik István­ dr Onnapiése. Karácsony másodnapján, az István­­nap alkalmából számos küldöttség kereste fel vendéglátó házában K Kószó István dr nemzetgyűlési kép­viselő, belügyi állam­titkárt. Kószó István szívélyes szavakkal köszönte meg a névnapi üdvözléseket és az egyes küldöttségekkel hosszasan el­beszélgetett az aktuális politikai ese­ményekről.­­ Világssancáció lesi a szegedi Orbán. — A parókia dolgában. A jó röszkeiek ma ismét deputációban jártak Somogyi polgármesternél. A szónok — igen megfontolt észjárású esküdt — a röszkei és feketeszéli népek részére külön parókia felállí­­tását kérte. A polgármester belátta, hogy a röszkei hívők kissé csak­­hogyan messze vannak a várostól és így híve is az eszmének. A pa­rókia felállításához azonban­­— mondotta Somogyi Szilveszter — a röszkeiek anyagi segítsége is kell. Új ház építése sokba kerülne, leg­jobb lenne tehát házat venni örök áron, vagy hosszú bérletre. A másik kérést az iparospiac létesítése tár­gyában terjesztették elő az iparosok. Öthez viszont külön miniszteri en­gedély kellene, úgy hogy a röszkeiek meg is elégszenek az élelmiszer­piacra való engedéllyel. A parókia dolgában a mai közgyűlés fog dön­teni. a Had­erőst biztosítsa be az Or- 4ág ellen. Zürichi tőzsde December 27. Budapest sárlatkor. . . 0.2275 Hivatalos valutaárfolyamok December 27. A budapesti devizaközpont a Magyar Távirati Iroda utján a következő hivatalos valutaárfolyamokat teszi közzé: TŐZSDE Terménytőzsde: A búza mai ára budapesti pari­l A rozsban gyenge volt az üzlet, tájban.......................... 10 900 K Paritásban............................... 7700 K Nyitás: Berlin....................................0.07-87 Newyork..................... 527.25 London...............................24.51 Páris............................... 38.92­5 Milano............................... 27.02 5 Prága...............................16.40 Budapest..........................0.22-75 Zágráb...............................1.40 Varsó ....... 0.03 Bécs....................................0.00-75 Osztrák bélyegzett . . . 0.00-76 Napoleon ....... 8800-------­Font................................ 10780-11080 Dollár................................. 2325—2400 Francia frank....................... 172—178 Márka......................................37.00—45.00 Lira......................................... 119-124 Osztrák korona ..... 3.45—3.60 Lei......................................... 13..50-1450 Szokol................................. 72.00—76.00 Svájci frank....................... 440—450 Dinár ............................. 24.80—25.60 Lengyel márka.....................13125—14.25 — Hivatalbalépés. Eördögh Bála Sátoraljaújhelyről Szegedre kineve­zett segédtanfelügyelő a mai napon elfoglalta hivatalát.­­ A világ legnagyobb csodája az Orbán. — A senekültat felolvasó estély, amelyen König, Mátrai, dr Bartók és Belle szerepelnek nívós számok­kal, csütörtökön este fél 9 órakor kezdődik a Kassban. • Az égési város irgalomban lesz az Orbán miatt — Az általános kereseti adó tárgyában. Vasárnap, december 31-én délelőtt értekezlet lesz az ügyvédi kamarában az általános kereseti adó tárgyában. A kérdést Barta Sándor dr ügyvéd ismerteti. Minthogy az általános keresesi adó az ügyvédeken kívül az orvosokat, a mérnököket is érinti, amennyiben ők is önálló prakszist folytatnak az ügyvédi kamara őket is meghívja az értekezletre.­­ Védekezés az Orbán ellen, jegy a Kok­é moziba. — A KAG bálja. A Szegedi Kereskedelmi Atlétikai Klub kará­csony első napján igen jól sike­rült bálát rendezett a Tisza-szálló nagytermében. A jókedvű fiatalság a kora hajnali órákig ropta a csárdást és a kereskedői körökben is nagy népszerűségnek örvendő simmit. — Három napig fog a nagy Orkán tartani. — Kivándorlás szövetkezeti ala­ pon. A legyőzött államokból, külö­nösen közvetlenül a háború után, számosan törekedtek kivándorolni olyan vidékekre, amelyeken köny­nyebb megélhetést reméltek. Persze, sokan ezen a téren is visszaéltek hiszékenyek rovására, míg azután felmerült a kivándorlók érdekeit szolgáló szövetkezetek alakítása, amelyek azon a gondolaton alapul­nak, hogy az egyesek így könnyeb­ben tudnak megküzdeni az új hazá­ban rájuk váró nehézségekkel, je­lenleg Németországban több ilyen szövetkezet működik, arról azonban, hogy minden kivándorlóból nem válik milliárdos, ők sem tehetnek. X Vigyázat, jön a nagy Orbán! X Cs. Joachim Ferenc festőművész képkiállítása Iskola­ utca 23. (mű­terem.) Nyitva naponta 10-től 6-ig. — Elsőrendű­ kárpitos munkák készítése és raktára. Járosi Géza kárpitos. Fodor­ utca és Szentmihály­­utca sarok. Telefon 480. 855 X Ha jegyét megváltotta, páholy­­ból nézi az Orbánt. — A Dugonics Társaság Petöfi­­­ünnepe. A Dugonics Társaság Petöfi­­ünnepe iránt, amely decem­nber 3- án, szombaton délután 6 órakor kezdő­dik a Tisza nagytermében. Szeged társadalma olyan élénk érdeklődést tanúsít, amely méltó úgy az alka­lomhoz, mint a szereplőkhöz. A gaz­dag műsoron a Dugonics Társaság tagjain kívül (Szalay József dr. Ju­hász Gyula, Móra Ferenc, Szávay Gyula, Szigethy Vilmos, Vézner Károly) szerepel Bartók György dr egyetemi tanár. R. Étsy Emilia, Gödri Kató, a filharmonikusok zene­kara s a Szegedi Dalárda női kara. Belépőjegyek ma kaphatók a Friss Hírek hangversenyirodában, Endrényi könyvkereskedés.­­ A Kassban­ rendezendő Szilveszter­eit jegyei a Pető-tőzsdében válthatók. A délután fél négykor kezdődő előadás után fél­­l ig tánc, az este fél 10 kor kezdődő után reggelig tánc. Helyárak délután táncjegy­­gyel 200, este 170—400 korona.­­ noha ilyen Orbán még nem volt — Hangverseny — zene nélkül. A Szent Imre Kör érdekes felolvasó estélye holnap, fél kilenckor, nagy érdeklődésre tarthat számot Előadnak: König, Mátrai, Belle, Bartók. Nagy énekesek, híres komi­kusok tréfás esetein mindenki mulatni fog. Jegyek a Thá­liánál és Nemzeti Sajtó­vállalatnál. Az ország jövő évi költségvetése Budapest, dec. 27. Az Új Nemze­dék Írja: Megbízható helyről azt az értesülést kaptuk, hogy a költség­vetés előmunkálatai január elején befejeződnek és így a költségvetés már január végén teljes komplexu­mában elkészül. A javaslatban természetesen nem veszik figyelembe a jóvátétel lehetőségét, mert a kor­mány ezt a néphangulatra és bizo­nyos külföldi ígéretekre támaszkodva még ma sem tekintheti komolynak. A katonaság is meg­­nnepi Petőfit Budapest, december 27. (MTI.) Beli­ska Sándor honvédelmi minisz­ter elrendelte, hogy december 31-én Petőfi Sándornak országszerte ün­nepelt századik születésnapja alkalmával a honvédség is megfelelő módon megemlékezzél a költőről. A rendelet értelmében Szilveszter estéjén­­ a legénységnek Petőfiről előadásokat tartanak és a tisztikar Szilveszter estéjén a nagy költő emlékéhez méltó megemlékező előadásokban adózik Petőfi szelle­mének. Karácsony a királyi családnál Madrid, december 27. (MTI.) A Tiaric Universal híre szerint Mária Jozefa főhercegnő Lequilloba érke­zett , az ünnepeket menyének és unokáinak társaságában töltötte. A halott Petőfit le akarták tartóztatni a románok Bics, december 27. A Petőfi­­centennárium alkalmával az arad­­megyei Pakota község magyar la­kossága is ünnepélyt rendezett. Az ünnepi gyűlésen megjelent a hely­beli csendőrség kiküldöttje s köve­telte a gyűlés vezetőitől, hogy azt a Petőfi Sándort, akiről annyit be­szélnek, azonnal adják ki, mert le kell tartóztatni. A rendezőség csak hosszas magyarázgatással tudta a csendőrséggel megértetni, hogy Petőfi Sándort ez idő szerint nem lehet letartóztatni, mert már több mint 70 éve halott. Amerikai párbaj Debrecen, december 27. Szath­­mári Sándor pénzügyi fogalmazó pénteken délelőtt ismeretlen okból szigenlette magát és meghalt. A megindított nyomozás során az ön­gyilkosság előzményeire és okaira vonatkozóan érdekes adatok kerül­tek a rendőrség birtokába. Kitűnt ugyanis, hogy Szath­­mári Sándor amerikai párbaj áldozata lett. Ennek az amerikai párbajnak a meséje egyezik a régi gyakorlattal. Szathmári és egy má­sik fiatalember ezelőtt 4 esztendővel ketten szerettek egy­­leányt. A leányt gyenge volt kettőjük közül válasz­tani, mire a két ifjú romantikusan, a regényekben annyiszor megirt amerikai párbajhoz folyamodott. És Szathmárinak jutott a fekete golyó... Az amerikai párbaj minden részlete nem világos a rendőrség előtt s igy tovább bogozzák a Szathmári Sándor szomorú regényének kusza szálait. Belgium is ... Róma, december 27. (MTI.) Az olasz sajtó megállapítja, hogy a belga kormány hozzájárult a jóvá­tételekre vonatkozó olasz javaslat­hoz. Anglia és Franciaország állító­lag újabb tervet dolgoznak ki. A lapok jelentése szerint Mussolini még nem döntötte el, vájjon részt vesz-e a párisi értekezleten, amely­nek alapjául feltétlenül az előzetes megegyezést követeli. Januárban kezdik meg a magyar jóvátételi tárgyast Budapest, dec. 27. Az Est írja: Mint jelentik, újév után Párisban megkezdik a Jóvátétel tárgyalását. Erre Korányi Frigyes báró ismét kiutazik Párisba, legközelebb pedig Rómába megy. Ezt a római útját többek között az is indokolja, hogy miután már volt Párisban és Lon­donban, meg kell látogatnia a har­madik antanthatalom fővárosát is. Pertörlés készíti Andrássyék bű­nperében Budapest, dec. 27. Az Est Írja : Egy nagyérdekű és kiválókép po­­litikai jellegű politikai eseményről kaptunk ma hirt. Igen komoly he­lyeken úgy tudják, hogy gróf And­­rássy és legitimista társainak bün­­pörében pertörlés készül s az erre vonatkozó rendelkezés megjelenése már nemsokára megtörténik. Külvárosi lapárusítókat fix fizetéssel felvesz a Friss H... Sztglás HMI kiadóhivatala Jelentkezni köznapokon délelőtt 8-tól 10-ig.

Next