Szegedi Napló, 1890. október (13. évfolyam, 269-299. szám)

1890-10-18 / 286. szám

286.sz. Szeged, szombat. Szegedi Napló. Október 18. 1890.­ ­ levek javadalmazásának szabályozása tár­gyában előterjesztést fog tenni. Ez általá­nos nyilatkozatnál tovább szóló sem mehet e pillanatban. W­a­h­r­m­a­n­n hangsúlyozza annak szükségét, hogy mint a curia, mint a buda­pesti kir. tábla számára az igényeknek megfelelő épület emeltessék. Szilágyi miniszter csak köszönettel veheti e figyelmeztetést s kijelenti, hogy az eszmével tényleg foglalkozik s tényleges megvalósításának időpontját el is érkezett­nek tekinti. Hogy ez alkalommal előterjesz­tést nem tett, oka az, mert pénzügyi tekin­tetből a fokozatosságot szem előtt akarta tartani. A jövő évi költségvetés alkalmával azonban erre nézve előterjesztést fog tenni. (Helyeslés.) A bizottság megszavazta az előirányza­tot, jelentésében felemlítendőnek határozván, hogy elérkezettnek látja az időt arra, hogy a curia számára megfelelő alkalmas épület emeltessék. A királyi tábláknál Darányi elismerését fejezi ki a miniszter iránt, hogy a táblák dec­entralizálását a lehető megta­karítással vitte keresztül. A bizottság megszavazza az előirányza­tot, tekintettel az átmeneti stádiumra, kivé­telesen ez évre engedélyezendőnek határoz­ván az átruházási jogot a kh­. táblák és főügyészségek szükséglete között. A törvényszékek és járásbí­róságoknál Darányi kérdi, hogy a sommás eljárás reformjára s az első bírósági szervezett módosítására vonatkozó kapcso­latos törvényjavaslatokat mikor szándékozik a miniszter előterjeszteni. Szükségesnek tar­taná szóló, hogy a gyakorlati vizsgálatoknál hivatalból figyelem fordíttassék a fiatal te­hetségesebb emberekre, hogy ezek a bírói szolgálatnak megnyeressenek. Szilágyi miniszter válaszolja, hogy mindkét reformjavaslat még ezen ülésszak tárgyát fogja képezni. Ami az előtte szóló által említett másik kérdést illeti, azoknak nevei, akik kitüntetéssel tették le úgy az elméleti, mint a gyakorlati képesítési vizs­gákat, már egy év óta a miniszternek be­jelentetnek , az illetőknek szóló határozott előnyt ad. Kötelező szabályzattal lesz meg­határozva, hogy azon időt, melyet az elmé­leti és gyakorlati vizsga közt töltenek el az illető fiatal emberek, a minden oldalú gya­korlat érdekében miként oszszák be a hiva­­talfőnökök. A jelzett czél szempontjából hasznos eredménye lesz a joggyakor­­nok-javadalmazások fokozat­szerű javításának s általában a b­í­­rói fizetések pénzügyi viszonyokhoz mért emelésének. Hegedűs kérdi, való-e a hír, hogy a miniszter a házassági jog tárgyában külön előterjesztést szándékozik benyújtani? Szilágyi miniszter válaszolja, hogy határozott k­ötelességének tekinti egyszer már egyöntetű törvénynyel véget vetni a házasságjog terén ha­zánkban uralkodó ziláltságnak. (Általábanos helyeslés.) Kötelessége ebben az irányban e teljesen megérett kérdésben a kezdeményezés, de az elkülönített előterjesz­tést szóló sem nem ígérte, sem helyesnek nem tartaná. Hosszabb idő óta munkában van már a családi jog és a házas­sági jog minden irányzatában. Hogy mikor lesz ez előterjeszthető, arra nézve szóló szabadságot kér magának, meg­jegyzi azonban, hogy a siettetést raiionabi­­lis határok közt nem mulasztja el. A tárcza többi tételét nagy­obb vita nélkül változatlanul elfogadtatta. A hol­napi ülésen a honvédelmi tárcza kerül tárgyalásra. Visszautasított konzul. Budapest, okt. 17. (A „Sz. N.“ ev. táv.) Black Józsefet, az Egyesült-Államok volt budapesti konzulát, akit Magyarországot becsmérlő czikke miatt (holott ő maga is magyar születésű) 1888-ban kor­mányának — külügyi hivatalunk fölszólalá­­sára — visszahívni kellett, ismét kinevezték budapesti főkonzullá, de a külügyminisz­térium az előleges kérdésre v­isszautasí­­í­totta a kinevezést, mint nem tetszőt. A király útja. Budapest, okt. 17. (A „Sz. N.“ er. t.) A király ma Lichteneggbe utazott vejét és leány­át meglátogatni, október végén jönnek Gödöllőre. Az elkeresztelések ügye. Budapest, okt. 17. (A „Sz. N.“ c. táv.) Az elkeresztelési rendelet ügyében a püspöki kar előterjesztésére érkezett ugyan Rómából még a nyáron válasz az esztergomi herczeg­­primás kezeihez, de ez a válasz nem foglalta magában a kérdés dogmatikai részének vég­leges eldöntését. A konfliktusnak erre a döntő momentumára vonatkozólag a római kúria eddig teljes határozottsággal és vég­érvényesen még nem nyilatkozott. Angolok és németek Afrikában. Budapest, okt. 17. (A „Sz. N.“ er. t.) Londonból azt sürgönyzik, hogy K­ü­n­z­e­l német alattvaló és társai gyilkosainak meg­­fenyítése végett két hadihajó megy Vitába. A hadihajókat Fremantle tengernagy pa­rancsnoksága alá hely­ezték. Hatszoros gyilkos apa: Berlin, október 17. (A „Sz. N.“ er. t.) A múlt éjjel egy nagy nyomorban levő ács baltával lemészárolta feleségét és öt gyer­mekét, akinek esze ágában sincs, hogy megnősüljön. Nem tenne hát semmit, ha egész haláláig epekedne is utána. — Nem tudom mit törődsz azzal, hogy Egyáltalán férjhez megy-e ? Hiszen ha Da­­vereux-t kikosarazza, ahhoz, hogy mit tesz azután, semmi közünk ? — Oh nagyon is sok közünk van hozzá. — Hogyan ? A grófné homlokához kapott, mintha az agyában dúló erőszakot akarná lecsen­­desíteni, aztán így szólt: — Egy egyedül álló leányt könnyű el­tenni az útból. Van rá ok és mód, hogy hallgatásra bírjuk. Egész máskép áll a do­log férjes nővel, akinek az igényeit gyer­r­mekei örökli­k. I Desmond lord csodálkozva tekintett a nejére.­­ Mattie, mondá büszkén, te már bizo­nyosan kieszeltél valamit? És a rossz asz­­szony, aki Viola grófné házasságát tönkre­tette, aki nem törődött azokkal a gyötrel­mekkel, amiket másoknak okoz, ha csak saját kívánságai beteljesülhetnek, oly bor­zasztón mosolygott, hogy aki ezt látta, an­nak a vér megfagyhatott ereiben. — Igenis. — Mi az ? A grófné fejét rázta. — Jobb ha nem tudod. Házasságunk tartama alatt folyton vakon bíztál bennem. Csalódtál-e valaha. — Soha. — Hát akkor bízzál bennem most is. — Nem teszel olyat, ami veszélyt hozó. Mintha megvetés csillámlott volna az asszony fekete szemeiben. — Ne bolondozz John. Nagy bajok el­len csak kétségbeesett eszközökhöz lehet nyúlni. Mit törődünk minden mással, ha csak Field-Royalt megtartjuk és leányaink meg­maradnak Devereux ladyk ? Az asszony szelleme volt az erősebb, jellem­e szilárdabb, bár rosszabb. A férj meghajlott akarata előtt, csupán csak egy föltételt merészelt kikötni, a félelemtől ha­­lálsápadtan. — De nem fogod őt megölni, Mattie ? — Hát gyilkos vagyok ? Ki beszél meg­ölésről ? Azt hiszem magadon kívül vagy. — Elég nekem, hogy az anyja képe üldöz. Mattie ígérd meg, hogy nem lesz semmi baja a gyermek testi épségének. Hi­szen nem tehet róla, hogy a Devereuxk vére foly ereiben! (Fo­jt. köv.) REGÉNYCSARNOK M Csod­iszerelem. — Angol regény. — A „Szegedi Napló“ számára. Forditotti : Irén. (''Folytatáa.) 53 — Sohasem fogom elfeledni válaszát, folytatá a grófné megborzadva. Egy­ átkot mondott és hozzátette, hogy a leánynak ma­gasabb czéljai vannak. Ezek saját szavai. — De ha tudná a lány, hogy komo­lyan udvarol, az a gondolat, hogy egy na­pon grófné lehet. Matild fölsóhajtott. — Ha az a leány Davereux neje volna, ismét föllélegzenék. — Ej, azt hiszem, hogy­ rá lehetne beszélni, ha tudná, hogy Jack családjának semmi kifogása az egybekelés ellen. Desmond lady feljajdult. — Feleded, hogy Viola vére csörgedez ereiben. Nem tudod már, hogy milyen volt Viola külföldies, romantikus, szenvedélyek lénye ? Légy­ meggyőződve róla, hogy az a leány is éppen olyan mint anyja volt és csak szerelemből fog férjhez menni. Ha­bát szigorú vallatás alá vettem s azt hiszem nem csalódom, ha ennek az eredményéből azt sejtem, hogy a leány az ifjú Asherton lordba szerelmes. — Sinclair Harryba ? •— Igen. Ez szerencsére olyan ember. Felelős szerkesztő : KULINYI ZSIGMOND. Kiadó tulajdonos: BÁBA SÁNDOR. Szegedet érintő vasutak Érvényes 1890. évi junius hó 1-tő­l. A­Z éjjeli órák esti 6 órái és reggeli 5.é-ig a peresek számjegyeinek aláhúzása által van­nak megjelölve.) Aradi és Csanádi egyesült vasutak. I Szeged—Arad. Arad—Szeged. Szolnok—Szentes. Sz. V. IT. 8787.Gy. V. Szeged . . . . id. 3.00­2— 5-10 Makó . . . . , érk. 4.40 4— 6.10 Mezőhegyes . • • n 6.20 5­ 39 7.24 Arad . . . 8.10— 8.50 Gy. V. Sz. V. tv. 873E. Arad . . ind. 6.50 4--4.32 Mezőhegyes • • • n 8.29 6.22 6 50 Makó . . . • • n 9.87 7.50 Szeged . . . . érk. 10.30 9.00— V. V. V. V. I-III.I-III. Szolnok..................... . ind. 3.« 11.« Kun-Szt-Márton . . .• 1­ 7.10 2.57 Szentes..................... . órk. 8.134 00 Szentes ..................... . ind. 5.35 1­2.05 Kun-Szt-Márton . . .6.1 L20 Szolnok.................... . órk. 9.1­4.25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék