Székely Nemzet, 1891 (9. évfolyam, 1-201. szám)

1891-04-04 / 51. szám

Április 4. Carnot kitüntetése alkalmából a sz.-pétervári lapok a rend szabályainak egy pontját idézik, mely szerint külföldiek a rendjel átvételekor a czárnak ünnepélyes ígéretet tesznek, hogy iránta barátságos érzülettel viseltetnek s ezt szükség esetén tetteikkel is bebizonyítják. Milyen erőszakos módon igyekszik az orosz sajtó e kitüntetésnek kelleténél nagyobb értéket kölcsönözni, igen egyszerűen kitűnik abból, hogy 111. Napóleon császár s Viktória királyné mindketten a Szt.­­András-rend lovagjai voltak akkor, midőn az egyesült angol-franczia hadsereg a legkedélyeseb­­ben bombázta rommá Szebasztopol erődítményeit. Érdekes volna megtudni Hohenlohe herczegtől, királyunk főudvarmesterétől s Kálnoky gróf külügyértől is, várjon a rend átvételekor letették-e a czár vagy a bécsi orosz nagykövet kezébe ez ünnepélyes fogadalmat ? VIDÉK. Egy ünnepelt néptanító. Il y­e­f­a l­v­a, márcz. 31. Lélekemelő népünnepet ült márczius 31-én Ilyefalva közönsége. Az ünnepélyt az ilyefalvi ifjúsági önképző­kör és iskolaszék rendezte — az „Országos Er­­kölcsnemesítő Egyesület“ által kitüntetett elnöke, községi elemi népiskolájának igazgató tanítója — László Lukács tiszteletére. Ennek az ünnepélynek lefolyásáról akarok elmondani egyes mozzanatokat. Délelőtt 10 órakor vette kezdetét az ünnep, a reformátusok díszes templomában, „gyerek és ifjúsági istentisztelettel“, a­hol helybeli lelkész , tiszt. Kis Albert aa, Márk XVI. 6. eme szavai fölött: „f e 11 á m a d o 11“ tartá egyik legszebb beszédét és szivünkbe irta a hitnek, a meggyő­ződésnek erejével ez édes, boldogító reményét : föltámadunk! A templomból, a községház nagytermébe özönlött az ünneplő nagy közönség, mely­nek egy része be sem fért. Az iskolaszék és ifjúsági önképzőkör tarto itt meg diszülését. Iskolaszéki elnök, tiszt. Kis Albert úr, az iskolaszék ülését megnyitottnak nyilvánítja; an­nak nevében üdvözli László Lukácsot, ki a taní­tói pályán — szülőfalujában — végzett munkái és elért sikerével, a legmagasabb körök figyel­mét is magára vonván : nemcsak önmaga és szülőföldjének, de a székely népnek is dicső­séget szerzett, s ha a Gábor Áronok „minden csöppje drága gyöngyöt ér“ — a László Luká­csok zajtalan munkáját is megénekli egy napon a költő­t a serdülő és felnőtt ifjúság erkölcsi nemesítésében, a közművelődés emelésén fárado­­zók minden verítékcsöppje : gyémánt szemeknél is többet ér. Az országos erkölcsnemesítő egyesületnek László Lukács érdemeit elismerő leirat ünnepé­lyes átadására, Háromszékmegye kir. tanfelügye­lője Eötvös K. Lajos egy küldöttséggel a disz­­ülésbe meghivatván, egy a közönség, ifjúság és László Lukácshoz intézett lelkesítő beszéd kísé­retében e küldetésében eljárt; a leiratot felol­vastatta (lásd tegnapi számunk „Napi hírek“ rovatában. Szerk.) az 50 frtot átadta. Most az ünnepelt tanító szólalt meg. A megindulástól reszkető hangon kezdett szólni, ha mindjobban belemelegedvén, férfias önérzettel míg egyfelől hálás köszönetét fejezte ki a 15 év előtt nem is álmodott kitüntetésért, addig más­felől isten neve segítségül hívásával tett szent fogadást. Ígéretet, hogy istentől nyerendő hátra­levő életében továbbra is buzgón szolgálja azt az ügyet, melyért a kitüntetés érte. Az ünnepelt tanító magvas beszédét a kö­zönség tapsok és éljenzésekkel szakította meg A régi óntányérokat és ónedényeket Három­szék és Csikszék asszonyai az első mozgalomra önként gyűjtötték össze a golyóöntő műhelybe ; templomok harangjait öntötte meg ágyúnak Gá­bor Áron­y­­­s János műhelyében Sepsi-Szent­­györgyön, és Thuróczy Mózessel Kézdi-Vá­­sárhelyen. Azért nem találjuk a régi fémedénye­ket a székely házak tálasain s azért nincsenek régi, megvásott és repedt harangok a tornyokban. A nemzet apraja-nagyja meghozta áldoza­tait a szabadság nemtőjének s valamint akkor volt, úgy ma is a nőknek hazaszeretete az, a mi eredményekhez képes vezetni a férfiak törek­tőbb rendben, a végén pedig az éljenzés és tap­sok egy kis förgetege támadt. Az ünnepély programmja szerint az önkép­zőkör két nőtagja , Bene Lina és Farkas Etelka kisasszonyok énekeltek igen szép duettben nép­­dalegyvelegeket, melyeket a közönség megujrá­­zott, megél jelzett. Erre következett a titkári jelentés, melyet Gál Károly tanító oly szabatosan irt meg s mely a László Lukács kitüntetésének kézzelfogható adatait tárja föl. (Lásd e tanulságos jelentést lapunk más helyén. Szerk.) Ismét az önképzőkör egy bájos tagja : Gál Róza k. a. szavak­ szép csengő hangon, érzéssel és szabatosan. Ezt követte Gál Károly tanulságos fölolva­sása : „A mértékletességi gyakorlatról“, melyben igen egészséges alapelvekkel körvonalazza egy mértékletességi egylet alakításának nemcsak lehe­tőségét, de szükségességét is. Az elnök — László Lukács — tárgyalásra tűzi ki a kérdést, melynek tüzetesebb előkészí­tésére Gál Károly elnöklete alatt egy bizottság küldetett ki, az ifjúsági önképző kör azonban elvileg már ezen gyűlés alkalmával elfogadta Gál Károly javaslatát s a mértékletességi egyle­tet először is saját kebelében szervezi. Erre Imreh Lajos tanító vezetése alatt, a népiskola felsőbb osztásos növendékei és az ismétlő iskolásokból válogatott, az önképző kör­e legifjabb tagjai énekeltek igen szép összhang­­zatos korban. És most jött egy pic­ike kis gyerek, nagy­­bokrétával kezében — az 5 éves kis Duducz Zoltán — egy kis versikében megnevezve : rózsát, szekfát, majoránát, gyöngyvirágot és ibolyát, rozsmarint és rezedát — átnyújtotta László Lukács bácsinak ; ez volt az igazi jutalom ! Most Bene István tanuló állott az emel­vényre, az ünnepelt László Lukács egyik kedves tanítványa, a Mikó-kollégium növendéke szavalta : Arany „Tetemre hivás“-át, oly szépen, oly hév­vel és ügyesen, hogy gyakorlottabb ifjaknak is dicséretére vált volna. Erre még egy összhangzatos ének következ­vén, azzal az ünnepély programmja délután 1­,2 órakor véget ért; a közönség még egyszer meg­éljenezte Lászlót, aztán az iskola helyiségébe vonult László barátai és tisztelőinek egész serege, hol barátságos közebéd volt rendezve. A közebéden az iskolaszék tagjain kívül több helybeli birtokos és presbiter vett részt. Háromszékmegye kir. fő- és altanfelügyelője: Eötvös és Berecz, a háromszékmegyei tanítók testületének elnöke , Erdélyi Károly és a kézdi­­vásárhelyi tanítóknak egy három tagú küldött­sége, a sepsi alsó járási tanítói körnek majdnem minden tagja, Révay Pál s.-szentgyörgyi, Bene­dek Árpád szentkirályi ref. lelkész, Várkonyi Endre tanár stb. mintegy 50 számra emelkedő, igen kedélyes társaság. És ? És a tósztok egész tengere ! Az első poharat Eötvös K. Lajos emelte az országos erkölcsnemesítő egyesület nevében, a másodikat Erdélyi Károly a háromszék megyei tanítók testületének nevében, a harmadikat Ré­vay Pál az erdővidéki tanítók testülete nevében — László Lukácsra, az ünnepelt néptanítóra. Aztán nem volt vége-hossza ! A kedélyes társaság csak estefelé 6—7 óra között kezdett oszlani, magával vivén egy lélek­emelő nap emlékeit, melyen a becsületes zajta­lan munka részesült érdemlett elismerésben. Ez­rek előtt példa ma László Lukács : ezrek lépje­nek nyomába s a magyar nép a második ezer év küzdelmére leend előkészítve. r. I. vését.* Mikor Gábor Áron már meggyőzte a két­kedőket müvének sikeréről, s az ágyút és lőszert úgy gyártotta .­­Vásárhely város mint egy ar­se­n­ál, fejleszteni és lehetőségig tökéletesíteni igyekezett a gyártmányokat. Mint a Bem tábornok által kinevezett tüzérőrnagy tett látogatást Deb­­reczenben a kormányzónál, Kossuth Lajos­­n­á­l, honnan mint a „Székely Tüzérség F­őparancsno­k­a“ jött haza s a képességeit elismerő személyes vívmányain felül 60.000 fo­rintnyi állami segélyezést nyert meg a kormány­tól a gyárak további fejlesztésére. * A terveknek egész rendszere zsibongott agyában, hogy miképen teremtsen a székelység között hatalmas tüzérséget és megdönthetetlen ellenálló képességűvé fejleszsze honfitársait. Miként Jakab Elek írja „visszaemlékezé­seiben“, Gábor Áron mester és legény volt; ügyelt az ojtozi, gyimesi, tömösi szorosokra, a védművekre és előőrsökre ; a félénkeket bátorí­totta, mindenütt ott volt, a­hol baj fordult elő, mindenki bízott benne ; néha egy nap alatt be­járta Háromszéket; tanított, magyarázott; fe­gyelemhez szoktatta az ujoncz népet s imént felszabadult határőr véreit. Néha műhelyéből a lármadob csatába hívta , megverni segítette az ellenséget s azután ismét műhelyébe tért vissza. Még az alvástól is elszokott, asztala mel­lett ülve szendergett egy-egy órát. Fis mindezt hónapokon keresztül csupán hazafiságból tette. * A sors sajátságos tragikuma nyilvánult az ágyuhős végperczeiben. A ki úgy szerette az ágyút s a kinek köszönhető, hogy annyi győze­delmes csata vivatott a túlnyomó számú ellen­nel szemben, az ágyuk nagymesterének dicső életét egy ágyúgolyó oltotta ki. A kökösi csatá­ban 1849 július 2-án a futó ellent kartácsoló ágyuütegbe behatoló ellenséges ágyúgolyó mellén találta a székely ágyumestert s a nemes szív megszűnt dobogni. •E­­e az eszme él és Gábor Áron emlékezete élni fog, mig a Kárpátok bűbájos koszorújától övezett földön székely fog élni. És a bogáncskórós eresztevényi sirhalom fölött állni fog az emlék, a múltak jele, kimérve bánjék a vész is vele ! S emeljünk emléket, örökre fennmaradót szivünkben is. Gyűjtsük össze a még köztudat­ban levő emlékeket, a röpke mondásokat, a tár­gyakat, apróságokat, melyek Gábor Áronra vo­natkoznak. S midőn állni fog a Csarnok is, mely a székely történet emlékeit lesz hivatva megőrizni, hogy azokból hazaszeretetet tanuljon a későbbi ivadék , legyenek a „Székely Nemzeti Múzeum “-ban megőrizve a székely ágyúhősre vonatkozó emléktárgyak. A lánglélek t­üzébő­l származó szikrák pedig égjenek tovább a hazafi szívekben . E szikra fényt ad és tüzet s ég olthatatlanul. Uh kouti, őrizd e tűzet s ne félj, ha vész borul! SZÉKELY NEM­Z­E­T. A márkosfalvi estély. — Gábor Áron síremléke javára. — — ápr. 2. Esemény­számba megy a márczius 31-ik napja Márkosfalván. Olyan bált teremtettek ott, hogy vágyakozhatik utána akármelyik város. Abból a szenvelgő modorból nem zavarta semmi a mulatságot, a­mi már nemcsak néha, hanem sajnos gyakran meghazudtolja a bálnák jelzőjét, a mulatságost. Akkora energiával ropta az ifjúság a csárdást, hogy elragadt a példa az öregekre is ; volt is dolguk a hölgy­keringő alatt, hogy zihált bele a mellkas. A terem ? Hjah azt fáradhatatlan rendezők feldíszítették, zöld gályákkal szépségesen. A fe­­nyűgaly fonásokba foglalva, nyesett fülkékké ala­kult, hogy kereteket képezzen egy sereg tükör­nek és képnek. A bejárattal szemben eső falon pedig apró lobogódiszités közül kifeketéllett két ágyú, teljes felszerelésű, a régi divatu füles és széles lafettás fajtából. S mennyire helyén való volt ez az ágyu­­jelvény, mikor a székely ágyuh­ősnek, Gá­bor Áronnak síremléke javára rendezett ünne­pélyt Márkosfalva lelkes közönsége. A nemes példát bizonyára követni fogják mások, sokan, mind , mert a hazafi­ kegyelet kötelesség s éber lelkesedésnek bizonysága a márkosfalvi siker. * Siker erkölcsi és anyagi tekintetben, mely­ből az oroszlánrész a márkosfalvi rendezőséget illeti ugyan , de része jut belőle mindenkinek, ki távolból eljött vagy elküldötte kegyeletének filléreit. A jelenlevőknek az a gyönyörűséges kép is kárpótlást nyújthatott fáradságukért, az a kép, melyet a nagyszámú ifjúság nyújtott. Régi bálozók­ létünkre is ritkán találjuk emlékét egy ilyen kedélyes s igazi székely tűzzel lefolyt mulatságnak. * Egy alkalmi felolvasással vette kezdetét az estély. A felolvasás nem vette hosszasan igénybe a türelmet. Mert a zenenyitány már is hangu­latba hozta az apróbb és nagyobb­­ lábakat, a szerint, hogy atlaszczipővel, vagy lakkszandolin­nal voltak vértezve. Egyszerre ajangás és átme­net nélkül teljes volt az a­n­i­m­ó és ki is tar­totta, mig kelet felől felderengett a hajnal s szétszórta rózsás pírját ébenfürtös arczokon és deres bajszos tar-koponyákon. * Közben csak annyi szünet esett, a mennyi a szervezeti rekonstruálás által okvetetlenül meg­­kivántatik , mikor is a bálterem mellékhelyiségei zsongó méhkashoz voltak hasonlók , a­hová nem gyűjtenek, hanem a honnan elfogyaszt­ják mindazt, mit buzgó emberbarátok edibilék alakjában felhalmoztak. * Nem hibánk, ha a foglalkozó és folytonosan „foglalkoztatott“ rendezőség minden jó­akarata daczára is nagyon hiányosan tudjuk be­mutatni azt a listát, melynek ABC rendr­e való szedésére kevés egy embernek a munkaképes­sége. Különben „helyreigazítások“ kor­szakában élünk, a­mikor a fényes jelzőért az egyszerűség barátja duzzog, s viszont: elegáns hajlamokkal megáldott szellemek de­hogy tűrik el, hogy a báljuk — non plus ultra ! Nos, tehát kiegészítéseknek barátjai lévén , te­rünket megnyitjuk előtte. Íme egy rövid névsor, hogy kik voltak a márkosfalvi bálon : Asszonyok: Br. Apor Miklósné, Bakcsi Gergelyné (Albis), Barabás Gergelyné, Bartók Károlyné (K.­Vásárhely), Boér Ferenczné (Sepsi-­ Szentgyörgy), özvegy Becző Gergelyné, Becző Zoltánná, Bogdán Imréné (Martonfalva), Borbáth Jánosné (Bereczk), Deák Domokosné (Kovászna), Özv. Dombi Lászlóné (Nyújtód), Galgóczyné, Özv. Gaál Zsigmondné (Dálnok), Hatházy Károlyné, K. Horváth Miklósné, Incze Kálmánná, Kis Albertné, Kocsis Gáborné, ifj. Koós Andrásné, Kovásznai Józsefné (Angyalos), Könczei Gyuláné (Szemlélek), Lázár Andrásné (Dálnok), Mihály Elekna, Nagy Gergelyné, Nagy Sándorné (Márkos­falva), Szabó Gézáné (Csernáton), Szabó Lázárné (Martonfalva), Szini Gyuláné (Kézdi-Vásárhely), Végh­ Pálné (Csernáton), Özv. Vajna Gergely­né, stb. Leányok: Bakcsi Emilia, Bakcsi Vilma, Balogh Róza, Barabás Ilona, Barthos Irén, Bog­dán Gizella, Deák Irén, Dombi Jolán, Fejérdi Amália, Gál Irén, Gaál Mariska, Gaál Emma, Galgóczy Ida, Hatházy Etelka, Hatházy Szabina, Imreh Irma, Kocsis Etelka, Kozma Róza, Kön­­czey Irén, Lázár Emma, Mihály Margit, Mihály Ilka, Nagy Anna, Nagy Ilona, Nagy Juliska, Sipos Irma, Sipos Mariska, Szörcsey Vilma, Vajna Katika, Végh­ Róza stb. Egy példa mit kell tennünk arra nézve, hogy néhány hónap alatt Gábor Áron sírját az eresztevényi temetőben méltó emlék jelezze ! (—•—) S­z­i­n­ h­á­z. A közönség kitartó érdeklődése mellett folynak a színtársulat előadásai s szerdán este még egy olyan limonade-izű német bohózat is mint „Őh azok a fé­r­fi­a­k“ szép számú közönséget tudott összegyűj­teni. A színészek sem nagy lelkesedéssel tanulták be 52. század •e lapos, kevés komikummal biró darabot s az előadó gyors menetét — mi nagyon óhajtatos lett volna — egy pár szerepnemtudás is zavarta. Ez a kritika azonban nem érinti M­i­k­l­ó­s­s­i Ilonkát, ki egy ked­ves bakfisch leány szerepében ismét elragadó köz­vetlenséggel játszott s derült sugár volt minden meg­jelenése. A­i­t­n­e­r Ilka, Keresztesi Amália vontatottan, kedv nélkül végezték a dolgukat. N­é­­meth­ pompás volt az egyetlen jó szerepben. Fi­gyelemreméltó ifjú tehetség R­á­t­k­a­i Soma is s ér­demes lenne egy pár jelentékenyebb szerepet is rá­bízni. * Csütörtökön nagy közönség előtt kitűnő előadás­ban láttuk Erkmann-Chatrian nagyhírű színművét, a „R­a­n­t­z­au­k“-at. Helyes szereposztással, a darab belbecséhez méltó készültséggel hozták színre. Talán ez volt a társulatnak eddig legösszevágóbb, gondo­sabb előadása. Drámai cselekvényekre képes emberek a „Rantzauk“ alakjai s az írók erőteljes vonásokkal, élethűen rajzolták őket. Magukhoz lánczolják a né­zők szív és gondolatvilágát, mert karakterek egytől­­egyig úgy jóban, mint roszban. A két Rantzaut Balázsi és Csatár játszták, mindketten helyes felfogással. Balázsi sze­repe nagyobb tért nyújtott már annyiszor elismer tehetségét érvényesíthetni. És kiváló, emlékezetben maradó is volt alakítása s érdemes a gyakori kihí­vásokra, melyekkel a közönség a nagyobb jelenetei­ben nyújtott műélvezetért adózott. Liptai és Ke­resztes Amália is találó vonásokkal ruházták fel a falusi tanító s neje szeretetreméltó alakjait. S­z­i­­lágyi Szeréna Louise rokonszenves alakját igen szé­pen, egyenletesen alakította, valamint Miklósi Ilonka a tanító leányát. Szarvasi Soma is nagy­ban befolyt a jó előadás sikerére s úgy játékban mint szavalatban egy, még nem kiforrt, de igaz tehetségnek s hivatottságnak adta tanujelét. b. i. NAPI HÍREK. — ápr. 4. — Eljegyzés. A Bogdán családnak husvét két­szeres ünnepe volt. Dr. A­r­g­a­y Béla köz- és váltó­ügyvéd pécsi kir. alügyész s az ottani előkelő tár­saságnak kiváló alakja jegyezte el B­o­g­d­á­n Maris­kát, városunk egyik legszebb leányát. — Deréky Antal, Egry Kálmán színtársu­latának kitűnő tagja hétfőn jubilál. Közönségünk nemcsak mint jeles színművészt ismeri őt, ha­nem mint írót is. Nádiája, Búzavirág népszínműve nem csupán kísérletek a színmű­­irás terén, hanem bevált darabok s nálunk is kedvező fogadtatásban részesültek. Azonkívül szorgalmas ő mint fordító is s legújabban Ja­kab Ödön „Székely históriák“ cziklusából for­dított több elbeszélést német nyelvre. Jelenleg Gábor Áron czímű, egészen székely tárgyú népies jellegű szinművén dolgozik. Mint szintár­­sulati titkár és rendező, gondosságától függ igen sok ügy a társulat szervezetét illetőleg, vala­mint a színpadi szezonirozás körül is. Nos, De­réky urnak hétfői 25 éves színészi jubileuma alkalmából pályatársai megemlékeznek róla s közönségünk bizonyára szívesen veszen részt ab­ban, ha egy érdemes munkáját ennek a nehéz pályának elismeréssel és méltánylással illetni, alkalom nyílik. Az alkalom a hétfői! — Határszéli csendélet. A mult héten soós­­mezői legények átmentek a túlsó országba má­r látni. Ott a határ közvetlen közelében mérik az olcsó m­ó­d u­r­a­­­t. Piros bor, fehér bor s elég az hozzá, hogy a kapatos legények egy kis barátságos vitába elegyedtek a herzsai oláhokkal. A vége me­nekülés lett mindkét fél részéről, de valahonnan egy oláhországi puska került elé s a soósmezői le­gényeknek olyan üdvözlést küldöttek utána a manlicker-előd öbléből, hogy lyukas lett tőle az egyik legénynek nemcsak az ujjasa, hanem a bőre is. Fel sem vette a bajt s ismét kirándulá­son töri a fejét, pedig abba is jutott két szem gö­­becs az aprajából. — Hamis pénzgyártók Délmagyarországon. Temesvárról jelentik, hogy Pescha Miklós fehértem­plomi törvényszéki bíró a napokban házmotozást tar­tatott Verseczen több ottani lakosnál, kik pénzhami­sítókkal állanak összeköttetésben. A vizsgálóbíró ez alkalommal Andrejevits czipésznél nagy mennyiségű ól­mot, horganyt és több formát talált, melyek a ha­mis pénzgyártáshoz használtattak. Lefoglalt továbbá több levelet, a­melyek nagy mennyiségű bútorok és értékpapírok megrendelésére vonatkoztak . Andreje­vits nem tudta igazolni, honnan szerezte a pénzt e nagyobb megrendelésekhez. A bíróság folytatja a vizs­gálatot. — Magyar ember öngyilkossága Monte-Carlo­­ban. Említettük, hogy múlt szombaton Monte- Carloban Lazarovics Mihály, egy délmagyarországi gazdag nemes család sarja agyonlőtte magát. Most azonban a „P­r­ol­d“, melyből mi is átvettük a közleményt, kijelenti hogy itt tévedés történt a személyben, mert az öngyilkos neve nem Laza­rovics. Maga Lazarovics Mihály teszi közzé ezt a helyreigazítást. Az öngyilkossági hir onnét ered, hogy Lazarovics, elutazása előtt a ment."

Next