Székely Nemzet, 1898 (16. évfolyam, 1-195. szám)

1898-07-25 / 109. szám

Julius 25. végében és diskurálgattak, míg a túlsó oldalon gróf Bismarck több diplomata társaságában komoran nézte a czárt. Azon töprenkedett ugyanis, vájjon a czár, ha a hadüzenet megtörténik, semleges marad-e vagy pedig a németek ellen foglal-e állást. Egyszer csak a czár hatalmas kutyája a gazdája széke mellő­l föl­kel, végig megy a termen s Bismarckhoz menve, farkcsóválva kezdi nyalogatni a kezeit. A czár látja ezt, mosolyogva kiáltott át Bismarckhoz: — Látja, hogy a kutyám ismeri a barátaimat. Bismarck nagyon megörült ennek a kijelentés­nek s hamarosan el is mesélte barátainak a kis epi­zódot s végül igy szólott: — Most már nyugodt vagyok. Ez az epizód történelmi fontosságú momentuma volt politikánknak. A képes levelező­lap eredete. A képes leve­lezőlapok h­álistennek annyira elterjedtek a föld ke­rekségén, hogy most már a multjokkal is lehet fog­lalkozni. Mert bizonyára elég komoly tényező már az életünkben a képes levelezőlap, a­mikor már min­den harmadik ember gyűjti. A bélyeggyűjtés divatja messze elbujkazik az új divat mögött, annak legfölebb a kis diákok között volt tekintélyes pártja. Nagy­korú ember csak rendkívül ritkán vetemedett arra, hogy elhasznált levélbélyegeknek az egymás mellé való szakadatlan ragasztásában találjon örömet. És végre is, valljuk meg őszintén, hogy szebb egy ké­pes levelezőlap, a­mely a világ valamely kies részét, valami nevezetes műemléket, vagy remek épületet ábrázol, mint akármilyen szép bélyeg, még ha a kirgizek országából való is. Hátha még valami ked­ves emberünktől kapjuk a képes levelezőlapot, milyen nagy előttünk az érték ! Szóval a képes levelezőlap mint gyűjtési tárgy nagyon lefőzte a bélyeget. Azt állítják, hogy a képes levelezőlapokat gyűj­tők egy szövetségben tömörülnek, s hogy ez a szö­vetség hír szerint már kongresszust is tartott a mi­nap Berlinben. Ezek után mindenesetre érdeklődhetünk az iránt, hogy tulajdonképpen ki is a képes levelezőlap feltalálója, már csak azért is, mert a kongresszus testületileg meg is látogatta a nagy feltalálót, hogy üdvözölje. A neve M i­e s l­e­r, vagyis a feltalálót a németek reklamálják maguknak. Ma ennek a férfiú­nak nagy műintézete van, a­mely az egész világot ellátja képes levelezőlapokkal. Miesler természetesen egy szegény litográfus volt kezdetben, de minthogy­­ roppant szerette a természetet, sokat utazgatott, kü­l­­önosen Thüringiába és a Harzba, a­honnan a ba­rátjainak gyakran irt levelezőlapokat. Ezt végre akárki megteszi, de ő a mellett a levelezőlapokra lerajzolt egy-egy kies vidéket, várromot és igy to­vább. Ez nagyon tetszett a barátainak, s látván Miesler a nagy tetszést, arra az ötletre jött rá, hogy ezt a levelezőlapot általánosan el lehetne terjeszteni. És meglévén az idea, a merész megvalósítás nyomon követte. Most Miesler gazdag ember és híres ember, mert magában Németországban 12.000 munkást fog­lalkoztat a képes levelezőlapok ipara. És még többen is lesznek, mert egyre növekedik a képes levelező­lapok gyűjtőinek a száma. * A rideg ház. A czím után azt méltóztatik hinni, hogy valami börtönről van szó. Tévedés. A rideg ház, melyről e sorok megemlékeznek, az iskola. S nem is mi mondjuk annak, iskolából kinőtt czinikus le­gények, hanem egy okos diák gyerek, a­ki már azért is érdekes, mert poéta-ember fia, azonfelül pedig iskolatársai számára már nyomtatott lapot is szer­keszt. Ez a diák: Endrődi Béla, a „Szünóra“ felelős szerkesztője. Kis újságjának utolsó számában, a­melybe Endrődi Sándor is írt, az ifjabbik Endrődi a következő versikével önti ki szivének leg­őszintébb érzéseit: Éljen a vakáczió. Vége van a tanulásnak. Hála Isten vége már! Ment vagyok a tanulástól, Szabad vagyok, mint madár. Vizsgáimat lemorzsoltam, Elmúlt a sok szurkolás, Két hónapig szabad vagyok, Isten veled, magolás ! Erdők, berkek, olyan szépek, Zöld a kert, a ligetek, — Elmegyek ki, a mezőre, Sétálni kel szeretek! Itt a szünet! Szellő­­szárnyán Szálldogál a gond tova, — Isten veled te rideg ház, Isten veled iskola! Piaczi árjegyzék 1898. julius hó 25-én. Felelős szerkesztő : Malik JOZSEf. Buza, tiszta, hektoliterje közepes „ Rozs „ Árpa „ Törökbuza „ Zab „ Borsó „ Lencse „ Fuszulyka „ Kása „ Burgonya „ Marhahús kilogrammja Sertéshús „ Szalma mm..................... Széna mm....................... Ökör párja .... Tehén „ .... Ökörbő­r párja . Tehénből­ „ . . . . Faggyúgyertya kilogramm. Faggyú mm.................... Tűzifa kbm. (1 méter) . Malacz darabja . Lúd „ ... Bárány........................... Csirke párja .... 12 tojás...................... 9 írt — 8 n 80 7­0 — 5 4 3 n kr 20 20 70 1 3 300 200 12 10 10 36 48 10 20­­ . 44 20 50 10 60 20 Idegenek névsora Sepsi-Szent-Györgyön. — Július 16.—Július 23. — Városi nagyszálloda. Halász Ödön utazó Budapest. Herman Ignácz utazó Budapest. Spitzer S. Sándor Nagy­várad. Fü­redy Lajos m. kir. g. tanár Liptó Szent-Miklós. Palatsik Vilmos utazó Budapest. Pinter Manó. Neufeld Adolf. Moravetz Mór Bécs. Hegyesi Vilmos lapszerkesztő Kolozsvártt. Ilerczegné Bukarest. Retezár Antal kereskedő Bécs. J­eles Lipót utazó. Reicz Márton kir. posta távirda főnök Makó. Tarcsiai Lajos utazó Debreczen. Tóvölgyi Béla színész Budapest. Diamanstein Adolf utazó. Bátori Jenő. Székely Miklós gyógyszerész Kolozsvár. Singer Emil utazó Bécs. Sándor József orsz. képviselő Kolozsvár. Mancsé de Daczdargredi Bukarest. Tompa Gábor száza­dos Maksa Berger Met utazó Bécs. Hrunschofski mérnök Budapest. Martin Tram utazó. Raisch Jakab Bécs. Pelin­­der Géza Brassó. Salamon Béla utazó. Kans Gebanzer Bukarest. • Központi szálloda. Glanyest Mikulai. Pensman József utazó Maros-Vásárhely. Neuman József ügynök. Balassa Hendrik utazó Kolozsvár. Veiutman Mór M.-Vásárhely. kir. államvasutakm­eleti vonal. Nyomatott Sepsi-Szent-Györgyön, 1898. a laptulajdonos és kiadó Jókai-nyomda-részvény-társulat könyvnyomdájában. e netr l’reden­l—TV njZf v varrnie m. d._ Brassóból Bukarest felé a személyvonat indul d. e. 11 ó. és éjjel 3 ó. 55 p.-kor. Gyorsvonat délután 2 óra 19 perczkor. Brassó—Kézdi-V­ásárh­ely. Sepsi-Szt-G­­yörgy—Csik-Szereda—Csik-Gymes. 6-41 6-54 6-56 8 00 8-06 8-23 8-49 8- 54 9 23 9- 24 10 46 1101 2 31 2 38 7-50 Érvényes 1808. május hf. 1-től. Érvényes 1808. május 1­ó 1-től. Á­llomások Vegyes­vonat Sze­mély­vonat (fi d­f t- fl ) O­L­V Predeal (vendéglő) Brassó (vendéglő) Botfalu Földvár Mogyorós Apácza Köpecz Ágostonfalva Alsó-Rákos Homoród-Kőhalom Kacza Bene Erked Héjjasfalva (elágazás Sz.-Udvarh­ely felé) Segesvár (vendéglő) érk. ind. érk. ind. ■í érk. ind. 50b 5-39 5-58 617 6-37 6- 55 702 7- 19 7- 44 8- 01 8-22 8- 44 913 9- 35 9-45 7- 48 8- 12 8-27 8-45 8- 58 9- 16 9-22 9- 38 10-03 10- 16 10-36 10- 51 11- 17 11-33 11-40 2- 45 3 03 3 16 3- 37 3- 53 4- 27 5-33 5-46 5-53 A 1 1­0 m in A N o k vonat Sze­mély­vonat 09 *• £ a u › Medgyes ..... Kis-Kapus (vendéglő, elágazás Nagy Szeben felé) .... Tövis (vendéglő, elágazás Arad felé) elágazás Maros Gyéres (elágazás Torrnd felé) Nagy-Enyed Kocsard (vendégl Vásárhely felé) ( érk. ind. érk., ind. érk. ind. érk. ind. érk. ___ _________El foglalt számok az esti 6 órától reggeli 5 óra 59 perczig számított éjjeli időt jelentik. Kolozsvár (vendéglő) Nagy-Várad (vendéglő) Budapest a­­. ind. ) érk. ( ind. ) érk. [ ind. 10- 55 11- 14 11-34 1-29 1- 55 217 2- 56 3- 06 3-37 3-47 5- 24 6- 13 10- 44 11- 04 710 12-45 101 1- 25 2- 59 3- 38 3 59 4- 33 4-43 512 518 Sze-Sze­in® ■g Sze-8* Sze-Állom­ások mély­mély-05 5 Állom­ások mély­mély­vonat vonat › ► vonat ›› vonat Kezdi- Vásárhely ind........................ 4-58 10-22 2-27 Brassó indul 5-19 8-50 3-15 Imecsfalva Zabola-Páva . n .... 1­ .... 5-14 5-27 10-38 10-51 2- 47 3- 04 Szász-Hermány , Prázsmár­­ n • n • 5-33 5-63 9-09 9-33 3-30 3-50 Kovásznai .... 5-43 1108 3-28 Kökösn 6-64 9-46 4-01 Barátos 1­ .... 600 11-24 3-48 Uzon ti 615 10-06 414 Nagy-Borosnyó ti .... 612 11-38 4-05 Kilyéni 6-27 10-21 4-26 Eresztevény ti .... 6-29 11-55 4-26 Sepsi-Szentgyörgy ti • 6-50 10-49 4 52 Sepsi-Szentgyörgy 1) .... 7-04 12-30 5-06 Eresztevény Ti 7-12 11-17 513 Kily­én ti .... 7 12 12-38 5-16 Nagy-Borosnyó n • 7-29 11-47 5 31 Uzon n .... 7-25 12-51 5-30 Barátos .D • 7-50 1216 5-52 Kökösn .... 7-35 101 5-43 Kovászna n • 813 12-48 6-10 Prázsmár .n .... 7-55 1-21 6-10 Zabola-Páva . 1) • 8-24 101 6 21 Szász-Hermány . . .... 8-11 1-37 6-30 Imecsfalva » • 8-36 1-16 6-35 Brassó . érk........................ 8-25 1-51 6-48 Kezdi- Vásárhely érk. 8-53 1-37 6-60 A­l­­­o­m f­i sok Vegyes vonat Vegyes vonat Vegyes vonat A­l­­­o­m fi sok Vegyes vonat Vegyes vonat Vegyes vonat Sepsi-Szentgy­ör­gy...................... ind. 7 10 11-05 4-58 Csik-Gyimes................................ ind. 5-40 9 50 Kőröspatak-Gidófalva...................... 7-24 11-20 5-12 Gyimes-Közép-Lok................................8 6 09 10-19 Sepsi-Bodok.....................................n 7-37 11-40 5-26 Közép-Lok........................................... Ti, 6 23 10-31 Málnás................................................n 7-54 11-57 5-43 Felső-Lok...........................................8 6 43 10-53 Málnás-fürdő. ................................a 8 16 12-22 6-05 Lövész................................................n 7-19 11-29 Bükszád-Bálványos (Szt-Anna-tó fürdő) ti 836 12-46 6-26 Szépviz-Szent-Mihály...........................8 , 803 1215 Tusnád-fürdő..................................... Ti 8 55 106 6-46 Mádéfalva............................................ , 8-24 12-36 Tusnád................................................. 9 18 1-32 7-08 Csik-Szereda................................8 ind.3-20 8 41 12 53 Verebes................................................n 9 28 1-42 7-18 Zsögöd-fürdő.....................................n 3-30 9 06 1 18 Szent-Simon .....................................n 9-49 2-04 7-37 Csik- Szent-Király................................ Ti 3-42 9-18 1-30 Csik-SzentKirály................................. 10­07 2-23 7-65 Szent-Simon ......................................8 4-06 9 43 1-57 Zsögöd-fürdő..................................... Ti 1019 2-35 8-07 Verebes................................................ Ti 4-ia 9-57 211 Csik-Szereda................................n 10-39 3­00 erk. 8-17 Tusnád................................................ ti 4-38 1016 2­33 Mádéfalva...........................................n 11 03 3-24 Tusnád-fürdő......................................n 4-52 10-29 2-47 Szépviz-Szent-Mihály...........................n 11 30 3-51 Bükszád-Bálványos (Szt-Anna-tó-fürdő)n 5 09 10-45 3 05 Lövész . . .................................n 12-27 4-47 Málnás-fürdő...........................................................n 5-36 11-12 3-35 Felső-Lok.................................................................... Ti 12-51 512 Málnás................................................ Ti 5­ 48 11-24 3­47 Közép-Lok.................................................................... ti 1-02 5 23 Sepsi-Bodok ........................................................... ti 6 06 11-41 407 Gyimes-Közép-Lok........................................... Ti 113 5-35 Kőröspatak-Gidófalva.................................. Ti 6 18 11­ 53 4-19 Csik-Gyimes érk............................................... Ti 1­35 5-57 Sepsi-Szentgyir­­gy érk. . . . Ti 6­ 30 1205 4-31 SZÉKELY NEMZET. Háromszék vármegye alispánjától. 13197. szám 1898. Pályázati hirdetmény. Háromszékvármegye törvényhatósága mult évi deczember hó 29-én tartott közgyűlé­sében 734. jegyzőkönyvi pont alatt több különnemű hivatalok elhelyezésére szükséges bérpalota építését határozván el, ezen bérpalota tervének és költségvetésének elkészítésére ezennel pályá­zat hirdettetik azon hozzáadással, hogy a legjobbnak talált tervezet 200 írttal fog díjaztatni. A bérpalota Sepsi-Szent-Györgyön a már meglevő vármegyeház folytatásául építendő, a terv vagy csak homlokzatra, vagy megtöréssel is készíthető, a­mint az elhe­lyezkedésre legczélszerűbbnek mutatkozik. Az épü­let alatt souterrain építendő levéltár helyiségül. Az épületben az alábbi hivatalok lennének elhelyezendők : sepsi járási szolgabiró hivatal 5 irodai szobával ; megyei árvaszék 8 irodai szobával , kir. építészeti hivatal 5 irodai szobával, m. kir. adóhivatal 5 irodai szobával, kir. tanfelügyelőség 4 irodai szobával, alispáni lakás 5 szoba, konyha, kamara és cselédszobával és mindezekhez tartozó mellékhelyiségek. Az épület egy emelettel állítandó. Felkéretnek mindazok, kik pályázni óhajtanak, hogy ebbeli pályázatukat a tervvel, költségvetéssel f. évi szeptember hó 20 ig Háromszék vármegye alispáni hivatalához Sepsi-Szent-Györgyre annyival inkább nyújtsák be, mivel az ezután beérkező pályázatok csak másodsorban jöhetnek tekintetbe. Sepsi-Szent-György, 1898. évi julius hó 14-én. Alispán helyett: Szentiványi Miklós, főjegyző, 109. szám.

Next