Székely Nép, 1928 (46. évfolyam, 1-102. szám)

1928-01-29 / 9. szám

9. szám. SZÉKELY NÉP 1928. január 29. «rek yébe! SLy az a ■Ir mről elter­­'e“vlam 50 lei ?z is 40 lei a ha.iv *1 ""&J “özön­­tudomására ^"alábbi árak nie,jm: 30 lei lnl" 30 „ '"'fi 40 Wiej A JÁNOS a Vfutca). ml Módszerrel. °*: álentum“ S%a kérek. 0r: >ilor M *aune. jOrti iei tarei prin > I in baza Dii 7 14/1927 ecajxte Sft. Aerul recla­­iii lae repr. idvtr. Mélik perirea cre- 3 Ui acc. se ter ücitatie feme 1928 I l»ttt locu- Co: unde se indici fatiune 2 boi, 1 i) 30 000 coi si sub Gin 25 Ian. goni arel. SÓ írás hanş­­erindenféle siiekaleg­­ti: árban István oben ((-utca 33. iOgadok és idő alatt Sf-n, mely az egyesület életében uj éra kezdetét jelenti 8 további működésére is elhatározó lesz, teljes számban megjelenni szí­veskedjenek. — A Mlkó-kolleglnm Véndiák báljára február 4 éré buzgón foly­nak az előkészületek A prog ramm főpontja dr. Keresz­tes Karoly két felvonásos bájos zenejatéka szebbnói-szebb szé­kely népdal gyöngyszemekkel v»n megcukrozva, melyekből a szivekig árad az el nem fajult széke’y vér mekge. Külön érde­kessége a darabnak, hogy benne mutatja be Kiss Manyi a Ko­lozsvári Magyar Színház szub­­rettje c-odalatossn kibontakozó tehetségét, mellyel egy csapás­sal meghódította Ko'ozsvár ké­nyes Ízlésű, válogatós közönsé­gét. Egyóharant a meghívókat a Vidékre már szétkü'dötte a ren­dező-bizottság, a helyiek kézbesi-1 tése is hétfőn befejezést nyer. 1 Azért akihez tévedésből nem ju­tott volna el a meghívó és arra igényt tart, szívesen kérjük jelentse be a Kollégium igazga­tói irodájába, hogy a mulasztást a rendező-bizottság idején pótol­hassa. A jegyekről is kéri, idején tessék gondoskodni, hogv a tö­megesen jelentkező érdeklődók azokat mind el ne kapkodják. — A női dalkar tagjait kéri a sepsiszentgyörgyi Jótékony Nő egylet e’nöke, hogy hé fő és csü­törtök napokon tartandó próbá­kon pontosan megjelenni szíves­kedjenek, mert a többször elma­radók Dem vehetnek részt sem az előadáson, sem a versenyen. — ÜJ Nőegylet. Az Erdélyi' Református Nők Szövetségének j helyi tßgozata É fal vázoltán köz-l ségben is megalakult, Az alakú-1 lást általános, nem mindennapi, érdeklődés előzte meg, ami ki- j tűnik azon körülményből is. hogy j a nagyon csekély népességű egy-1 házközség nőtagjai közül tizen! léptek be raiDt alepitó tagok 200 lei alapitótagsági díjjal s igen szép számmal rendes tagoknak 50 lei évi tagsági díjjal s többen 100 leit fizető pártoló tagoknak. Az aleku'ó gyűlésen özv Benkö Sándornó választatott meg elnök­nek. Az uj egyesület a hitélet fejlesztését tűzte ki célul s val­lásos összejövetelek tartását ha­tározta el. Az első ilyen össze­jövetel folyó hó 22-én volt, mely alkalommal Péter Gerö ref. lel­kész lélekemelő hibliamagyará­­zatot, Kövér Sándor ref. tanító érdekes felolvasást tartott, — Benkő Rózsika és Szakács Ró­­zsika szavaltak, a gyülekezet val­lásos énekeket énekelt. Az uj egyesület működése elé a leg­jobb reményekkel tekinthetünk s hálás elismerés illeti sz egyesü­let megalapítóit. — Tákár Vilmos és társa! Bodor Jenő, Dózsa Lili és B. Andrássy Gizella jolyó hó 31 én este 8 órai kezdettel a városház dísztermében tartják második müvészestélyüket. teljesen uj és válogatott műsorral. Színre ke­rülnek egy felvonásos darabok, énekszámok, kupiék stb. A hely­árak rendkívül olcsók 70—50—40 és 20 lei. Jegyek elójegyezhe­­tők Berkovics Herman üzletében. — TŰZ. Folyó hó 22-re viradóra Dálnokban Forró Ferenc istállója a ta­gon leégett. Az épület 2 évvel ezelőtt épült, a tűz keletkezésének oka is­meretlen. Biztosítva volt, a kár egy­­része megtérül. 1 — Behívók átvétele Az 1928. korosztály beli összes ifjak azon­nal jelentkezzenek a városi ta­­nác-nál, hogy átvegyék a behívó parancsot. — Halálozás. Gotsman Jenöné szül. Horváth Mária január 26-án életének 35-ik évében hosszas szen­vedés után Mabsán elhunyt. Földi részeit folyó hó 28-án, szombaton délután helyezik örök nyugalomra. — Az sngol diákszövetség foglalkozik a nagyváradi zavar­gásokká. Az angol diákszövetség mancheszteri gyűlésén foglalko­zott a nagy váradi rombolásokkal és határozatában kimondta, hogy felhívja a nemzetközi diákszö­vetséget Bz események megvizs­gálására. A kikü dendő vizsgáló­­bizottságban az angol egyetemi hallgatók is helyet kérnek. — Tánc Vigalom. Az illyefalvi református ifjúság február 5-én este az uj községháza nagytermében szini­­előadással kapcsolatos jótékonycélu táncvigalmat rendez, mely alkalommal színre kerül : .Kósza Jutka“ cimü népszínmű 3 felvonásban. — Szerelmi dráma a szegény­házban. Jean Scotto 70 éves volt nagyiparos, aki a háború ntán minden vagyonát elvesztette, apá risi szegényházban sínylődik, ahol szerelemre lobbant Mária Afre 50 éves ápolónő iránt. Az asszony visszautasította közeledését, mire 8cotto az elmúlt reggel revolver­rel kezében elébeugrott s rákiál­tott : „Elhatároztam, hogy fele­ségül veszem. Akarja?* Az asz­­szony ijedtében sikoltozni kezdett, ekkor az kétszer rálőtt, az asz­­szony holtan lezuhant, a gyilkos erre agyonlőtte önmagát is. — Szolgálatos gyógyszertár folyó hó 30-tól február hó 6 ig az ünnepi és éjjeli szolgálatot Kováts Tivadar gyógyszertára teljesiti Ave­­rescu-tér. — Rövid hlreh. Jifcu Cons­­tantinovici ó-moldovai szerb gazdát a csendőrök halálra kínozták. — Dopler Károly bécsi orvostanár uj fiatalító módszert talált fel. — New­­yorkban újabb hideghullám szedi az emberáldozatokat — Kentucki állam­ban a békebiró halálra ítélt egy ku­tyát gyilkosság miatt, mert a kutya farmerek juhait széttépte. — A buda­pesti állatkertben két öreg oroszlánt kivégeztek. — Jugoszláviában az aranyvalutát hozzák be. — A mara­­sesti adófőnök bárom millió lejt sik­kasztott. — Asszonyt jelölnek az Egyesült Államok elnökéül. A jelölt Coolidgéné lesz. — A Nobel-dijra Apponyit is jelölték. — A szerb ki­rályfit Timislávnak keresztelték. — Marosvásárhelyen egy ember megfa­gyott. — Lisszabonban a Carmona­­kormány ellen összeesküvést fedeztek fel. — A cocainistákat egy buka­resti bálból kiutasították. Közgazdaság. + Arankások az ólomzárolt heremagvak Is. A tavaly sűrűn hangzottak panaszok a termelők részéről az ólomzárolt magvak arankás volta miatt, dacára an­nak, hogy ma a B deli rendszerű tisztító gépekkel a heremag tö­kéletesen arankamentesithető. Fel­kéri ezért az EGE a heremagot vásárló gazdaközönséget, hagy ha az idén ólomzároltnak jelzett vető magot vásárol, vizsgáltassa meg a kolozsvári vetőmagvizsgáló ál­lomáson, hogy a csalások nyo­mára reá lehessen jutni. A vizs­gálati dij mindössze 20 lei. A vizsgálathoz pedig 250 er here­mag szükséges csupán Ha aran­kádnak bizonyul a megvizsgált mag, e körü ménye az EGE tit­kári hivatalával közlendő a to­vábbi lépések megtétele céljából. A gazdak köréből vett számos panasz folytán azt kell feltéte­leznünk ugyanis, hogy e téren is súlyos vissz-élések történtek a gazdabözönség kárára.-j- Pénzhiány miatt nem tud nak védekezni a gazdák az állati betegségek ellen. Az Erdélyi Guzdassgi Egylet vidéki előadá­sai kapcsán arra a szomorú ta­pasztalatra jutott, hogy a föld­mi veló nép B pénzhiány miatt nem védekezik kellőképen, különösen a juhokat tömegesen pusztító mó­­telykór ellen. E betegség ellen veló védekezés céljából már no­vember—december hó folyamán kellett volna a Distolnzást meg­kezdeni. Kalotaszeg vidékén egyes községekben pld. az a téves hit kapott lábra, hogy c-ak február­ban keit Dislo'ozni. amiből nagy kára van a kisgazdáknak a beteg állatok elgyengülése és elhullása folytán. Akkor is meggyőgyit­­hatók ugyan az állatok, de költ­ségesebb a későbbi kezelés. Sok helyen a pénzhiány miatt mulasz­tották el az idén a védekezést és ebből még több káruk lesz a tenyésztőknek, ezért az E. G. E. ez utón is felhívja a juhosgaz­dákat a mételykor veszedelme ellen való védekezés mielőbbi eszközlésére. Felelős szerkesztő : Dr. KERESZTES ISTVÁN. A Piactér közvetlen kö­zelében egy bodegá­­nak is alkalmas üzlethelyiség kiadó Cím a ki­adóban. Eladok egy waggon használt prima boros transport hordókat V Á R Y Sepsiszentgyörgy, 011- u t c a. Corpul portăreilor Tribunalul Jud. Treiscauue. E. Nr. 128—1928. Corp. port. Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza deciziunii No. G. 5922— 1927 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in favorul rec­lamantului Dahlström Colo­­man repr. prin advocatul Dr. Mélik Endre pentru încasa­rea creanţei de 6441 Lei şi acc. se fixeaza termen de licitaţie pe ziua de 22 Februarie 1928 orele 11 a m. la fata locului in co­muna Arcuş unde se vor vinde prin licitatiune publica judiciară 499 buc jurari de copi in diferite forme si co­lori, 2000 buc. sticle goale, in valoare de 26490 Lei, in caz de nevoie si sub pre­ţul de estimare. Sft. Gheorghe, la 25 Ian. 1928. Dr. Z á g o n i portărel. Corpul portăreilor Tribuna­lul Treiscaune. E. Nr. 131—928. Cor. port. Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza deciziunii Nr. G. 120— 1928 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in favorul reclamantului Veres Iosif repr. prin advocatul Dr. Mélik Endre pentru incasa- i a creanţei de 14 000 lei pi acc. se fixeaza termen de licitaţie pe ziua de 24 Feb­ruarie 1928 orele 11 »• in­ia fata locului in Sft. Ghe­orghe, str. Regele Carol I. No. 10 unde se vor vinde prin licitatiune publica judi­ciară 1 ciur pentru curatit trifoi cil motor, in valoare de 60 500 lei, in caz de ne­voie si sub preţul de esti­mare. Sft. Gheorghe, la 26 Ian. 1928. Portărel: Dr. ZÁGONI Corpul portăreilor Tribuna­lul Treiscaune. E. Nr. 130—928. Corp. port. Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza decisiunii No. G. 6598—1927 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in fa­vorul reclamantului Veress Iosif repr. prin advocatul Dr. Mélik Endre pentru în­casarea creanţei de 14000 lei si acc. se fixeaza termen de licitaţie pe ziua de 24 Feb­ruarie 1928- orele 10 a- m. la fata locului iu Sft. Ghe­orghe str. Regele Carol I. No. 10 unde se vor vinde prin licitatiune publica ju­diciară 6 butoae de metal pentru ulei, in valoare de 24 000 Lei, in caz de ne­voie si sub preţul de esti* mare. Sft. Gheorghe, la 26 Ia* nuarie 1928. Portărel: Dr. Z á g o n i.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék