Székely Nép, 1928 (46. évfolyam, 1-102. szám)

1928-01-29 / 9. szám

erek vébe! SLy az a ■Ir mről elter­­'e“vlam 50 lei ?z is 40 lei a ha.iv *1 ""&J “özön­­tudomására ^"alábbi árak n­e,jm: 30 lei m­l" 30 „ '"'fi 40 Wiej A JÁNOS a Vfutca). ml Módszerrel. °*: alentum“ S%a kérek. Dr. f ilor M *arne. jOrti iei tarei prin­s­I in baza Dii 7 14/1927 ecajxte Sft. Aerul recla­­iii lae repr. idvtr. Mélik perirea cre- 3 Ui acc. se ter acitatie feme 1928 I letti locu- Co, unde se indici fatiune 2 boi, 1 i) 30 000 coi si sub Gin 25 ran.­goni arel. So írás hans­­e mindenféle si­ekaleg­­it­­árban István oben ((­utca 33. fogadok és idő alatt Sf-n, mely az egyesület életében uj éra kezdetét jelenti , további működésére is elhatározó lesz, teljes számban megjelenni szí­veskedjenek.­­ A Mikó-kollégium Véndiák báljára február 4 ére buzgón foly­nak az előkészületek A prog­ramm főpontja dr. Keresz­tes Károly két felvonásos bájos zenejátéka szebbnél-szebb szé­kely népdal gyöngyszemekkel van megcukrozva, melyekből a szivekig árad az el nem fajult székely vér mekge. Külön érde­kessége a darabnak, hogy benne mutatja be Kiss Manyi a Ko­lozsvári Magyar Színház szub­­rettje csodálatosan kibontakozó tehetségét, mellyel egy csapás­sal meghódította Kolozsvár ké­nyes ízlésű, válogatós közönsé­gét. Egyáharánt a meghívókat a Vidékre már szétküldötte a ren­dező­bizottság, a helyiek kézbesí­­­tése is hétfőn befejezést nyer.­­ Azért akihez tévedésből nem ju­tott volna el a meghívó és arra igényt tart, szívesen kérjük jelentse be a Kollégium igazga­tói irodájába, hogy a mulasztást a rendező­bizottság idején pótol­hassa. A jegyekről is kéri, idején tessék gondoskodni, hogy a tö­megesen jelentkező érdeklődők azokat mind el ne kapkodják. — A női dalkar tagjait kéri a sepsiszentgyörgyi Jótékony Nő­egylet elnöke, hogy hé­fő és csü­törtök napokon tartandó próbá­kon pontosan megjelenni szíves­kedjenek, mert a többször elma­radók nem vehetnek részt sem az előadáson, sem a versenyen. — ÚJ Nőegylet. Az Erdélyi­ Református Nők Szövetségének­­ helyi tagozata a fal vázoltán köze­­ségben is megalakult. Az alaku­­­lást általános, nem mindennapi, érdeklődés előzte meg, ami ki-­­ tűnik azon körülményből is, hogy­­ a nagyon csekély népességű egy-­ házközség nőtagjai közül tizen­ léptek be raj­t alapitó tagok 200 lei alapitótagsági díjjal s igen szép számmal rendes tagoknak 50 lei évi tagsági díjjal s többen 100 leit fizető pártoló tagoknak. Az alekudó gyűlésen ezt Benkő Sándorné választatott meg elnök­nek. Az uj egyesület a hitélet fejlesztését tűzte ki célul s val­lásos összejövetelek tartását ha­tározta el. Az első ilyen össze­jövetel folyó hó 22-én volt, mely alkalommal Péter Gerő ref. lel­kész lélekemelő bibliamagyará­­zatot, Kövér Sándor ref. tanító érdekes felolvasást tartott, — Benkő Rózsika és Szakács Ró­­zsika szavaltak, a gyülekezet val­lásos énekeket énekelt. Az új egyesület működése elé a leg­jobb reményekkel tekinthetünk s hálás elismerés illeti az egyesü­let megalapítóit. — Tokár Vilmos és társa! Bodor Jenő, Dózsa Lili és B. Andrássy Gizella folyó hó 31 én este 8 órai kezdettel a városház dísztermében tartják második művészestélyüket, teljesen uj és válogatott műsorral. Színre ke­rülnek egy felvonásos darabok, énekszámok, kuplék stb. A hely­árak rendkívül olcsók 70—50—40 és 20 lej. Jegyek előjegyezhe­­tők Berkovics Herman üzletében. — TŰZ. Folyó hó 22-re viradóra Dálnokban Forró Ferenc istállója a ta­gon leégett. Az épület 2 évvel ezelőtt épült, a tűz keletkezésének oka is­meretlen. Biztosítva volt, a kár egy­­része megtérül. 1 9. szám. SZÉKELY NÉP 1928. január 29. — Behívók átvétele Az 1928. korosztály­beli összes ifjak azon­nal jelentkezzenek a városi ta­­nácsnál, hogy átvegyék a behívó parancsot. — Halálozás. Gotsman Jenőné szül. Horváth Mária január 26-án életének 35-ik évében hosszas szen­vedés után Maksán elhunyt. Földi részeit folyó hó 28-án, szombaton délután helyezik örök nyugalomra.­­ Az angol diákszövetség foglalkozik a nagyváradi zavar­gásokka. Az angol diákszövetség mancheszteri gyűlésén foglalko­zott a nagy­váradi rombolásokkal és határozatában kimondta, hogy felhívja a nemzetközi diákszö­vetséget az események megvizs­gálására. A kikü­lendő vizsgáló­­bizottságban az angol egyetemi hallgatók is helyet kérnek. — Tánc Vigalom. Az illyefalvi református ifjúság február 5-én este az új községháza nagytermében szini­­előadással kapcsolatos jótékonycélú táncvigalmat rendez, mely alkalommal színre kerül : „Kósza Jutka“ című népszínmű 3 felvonásban. — Szerelmi dráma a szegény­házban. Jean Scotto 70 éves volt nagyiparos, aki a háború után minden vagyonát elvesztette, a pá­risi szegényházban sínylődik, ahol szerelemre lobbant Mária Afre 50 éves ápolónő iránt. Az asszony visszautasította közeledését, mire Scotto az elmúlt reggel revolver­rel kezében elébeugrott s rákiál­tott : „Elhatároztam, hogy fele­ségül veszem. Akarja?” Az asz­­szony ijedtében sikoltozni kezdett, ekkor az kétszer rálőtt, az asz­­szony holtan lezuhant, a gyilkos erre agyonlőtte önmagát is. — Szolgálatos gyógyszertár folyó hó 30-tól február hó - ig az ünnepi és éjjeli szolgálatot Kováts Tivadar gyógyszertára teljesiti Ave­­rescu-tér. — Rövid hírek. Jiscu Cons­­tantinovici ó-moldovai szerb gazdát a csendőrök halálra kínozták. — Dopler Károly bécsi orvostanár új fiatalító módszert talált fel. — New­­yorkban újabb hideghullám szedi az emberáldozatokat — Kentucki állam­ban a békebiró halálra ítélt egy ku­tyát gyilkosság miatt, mert a kutya farmerek juhait széttépte. — A buda­pesti állatkertben két öreg oroszlánt kivégeztek. — Jugoszláviában az aranyvalutát hozzák be. — A mara­­sesti adófőnök három millió lejt sik­kasztott. — Asszonyt jelölnek az Egyesült Államok elnökéül. A jelölt Coolidgéné lesz. — A Nobel-díjra Apponyit is jelölték. — A szerb ki­rályfit Timislavnak keresztelték. — Marosvásárhelyen egy ember megfa­gyott. — Lisszabonban a Carmona­­kormány ellen összeesküvést fedeztek fel. — A cocainistákat egy buka­resti bálból kiutasították. Közgazdaság.­ ­ Arankások az ólomzárolt heremagvak is. A tavaly sűrűn hangzottak panaszok a termelők részéről az ólomzárolt magvak arankás volta miatt, dacára an­nak, hogy ma a B déli rendszerű tisztító gépekkel a heremag tö­kéletesen arankamentesíthető. Fel­kéri ezért az EGE a heremagot vásárló gazdaközönséget, hogy ha az idén ólomzároltnak jelzett vető­magot vásárol, vizsgáltassa meg a kolozsvári vetőmagvizsgáló ál­lomáson, hogy a csalások nyo­ mára reá lehessen jutni. A vizs­gálati díj mindössze 20 lei. A vizsgálathoz pedig 250 ez here­mag szükséges csupán Ha aran­kádnak bizonyul a megvizsgált mag, e körü­ménye az EGE tit­kári hivatalával közlendő a to­vábbi lépések megtétele céljából. A gazdák köréből vett számos panasz folytán azt kell feltéte­leznünk ugyanis, hogy e téren is súlyos visszaélések történtek a gazdaközönség kárára. -­- Pénzhiány miatt nem tud­nak védekezni a gazdák az állati betegségek ellen. Az Erdélyi Gazdasági Egylet vidéki előadá­sai kapcsán arra a szomorú ta­pasztalatra jutott, hogy a föld­mi­velő nép­i pénzhiány miatt nem védekezik kellőképen, különösen a juhokat tömegesen pusztító mé­­telykór ellen. E betegség ellen való védekezés céljából már no­vember—december hó folyamán kellett volna a Distolnzást meg­kezdeni. Kalotaszeg vidékén egyes községekben pld. az a téves hit kapott lábra, hogy csak február­ban kell Dislo­ozni, amiből nagy kára van a kisgazdáknak a beteg állatok elgyengülése és elhullása folytán. Akkor is meggyógyít­­hatók ugyan az állatok, de költ­ségesebb a későbbi kezelés. Sok helyen a pénzhiány miatt mulasz­tották el az idén a védekezést és ebből még több káruk lesz a tenyésztőknek, ezért az E. G. E. ez után is felhívja a juhosgaz­dákat a mételykor veszedelme ellen való védekezés mielőbbi eszközlésére. vinde prin licitatiune publica judiciară 499 buc­­urari de copi in diferite forme si co­lori, 2000 buc. sticle goale, in valoare de 26490 Lei, in caz de nevoie si sub pre­ţul de estimare. Sft. Gheorghe, la 25 Ian. 1928. Dr. Z á g o n i portărel. Corpul portăreilor Tribuna­lul Treiscaune. E. Nr. 131—928. Cor. port. Felelős szerkesztő : Dr. KERESZTES ISTVÁN. A Piactér közvetlen kö­zelében egy bodegá­­nak is alkalmas üzlethelyiség kiadó Cím a ki­adóban. Eladok egy nagyon használt prima boros transport hordókat V­Á­R­Y Sepsiszentgyörgy, 011- u­t­c a. Corpul portăreilor Tribunalul Jud. Trei scaune. E. Nr. 128—1928. Corp. port. Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza deciziunii Nr. G. 120— 1928 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in favorul reclamantului Veres Iosif repr. prin advocatul Dr. Melik Endre pentru incasar­i­a creanței de 14 000 lei pi acc. se fixeaza termen de licitaţie pe ziua de 24 Feb­ruarie 1928 orele 11 »l­in­la fata locului in Sft. Ghe­orghe, str. Regele Carol I, No. 10 unde se vor vinde prin licitatiune publica judi­ciară­­ d­ar pentru curatit trifoi die motor, in valoare de 60 500 lei, in caz de ne­voie si sub preţul de esti­mare. Sft. Gheorghe, la 26 Ian. 1928. Portărel: Dr. ZÁGONI Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza deciziunii No. G. 5922/ 1927 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in favorul rec­lamantului Dahlström Colo­­man repr. prin advocatul Dr. Mélik Endre pentru încasa­rea creanței de 6441 Lei şi acc. se fixeaza termen de licitaţie pe ziua de 22 Februarie 1928 orele 11 a m. la fata locului in co­muna Arcuş unde se vor Subsemnatul portărel prin aceasta publica ca in baza decisiunii No. G. 6598/1927 a judecătoriei mixte Sft. Gheorghe in fa­vorul reclamantului Veress Iosif repr. prin advocatul Dr. Melik Endre pentru în­casarea creanței de 14000 lei si acc. se fixeaza termen de licitație pe ziua de 24 Feb­ruarie 1928- orele 10 a­­m, la fata locului in Sft. Ghe­orghe str. Regele Carol I. No. 10 unde se vor vinde prin licitatiune publica ju­diciară 6 butoae de metal pentru ulei, in valoare de 24 000 Lei, in caz de ne­voie si sub prețul de esti­­mare. Sft. Gheorghe, la 26 Ia­­nuarie 1928. Portărel: Dr. Z a g o n i. Corpul portăreilor Tribuna­lul Treiscaune. E. Nr. 130—928. Corp. port.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék