Székely Nép, 1928 (46. évfolyam, 1-102. szám)

1928-06-03 / 43. szám

43 szám. SZÉKELY NÉP 1928. június 3 polgármester, akit időközben a brassói Ítélőtábla jogerősen fel­mentet az ellene emelt vád alól, a belügyminiszter visszahelyező határozatával újólag elfoglalta állását. Azonban éppen erre a napra össze volt híva a városi tanács az ellene különböző fe­gyelmi vétségek miatt elrendelt fegyelmi ügyben. Délután 4 óra­kor ült össze a tanács Dr. Roşu János ügyvéd, tanácstag elnök­lete alatt. Egyfolytá­­n, kevés megszakítással az éjféli órákra is túl­húzódott az ülés, amelyen 23 tanácstag jelent meg. A ta­nács minden egyes fegyelmi okot beigazoltnak látván, határozati­­lag elmozdította R­a­u­c a polgár­­mestert állásából. A jelenlevő tanácstagok közül 17 szavazat esett az előadói javaslat mellett, 2 szavazólap semmis volt és 4 ellene szavazott. Csütörtökön délelőtt tartotta meg a megyei tanács rendkívüli ülését Bogdán Artur elnök­lete alatt és Th. Cernát pre­fektus jelenlétében. A gyűlés összehívását és megtartását az tette szükségessé, hogy a megye költségvetésére nézve a minisz­ter különböző módosításokat ja­vasolt, melyeket a megyei ta­nácsnak le kellett tárgyalnia. Az ülés általában Rima lefo­lyású volt, mindössze a helybeli állami középiskoláknak juttatandó segély körül volt nagyobb vita. Az állandó választmány javasla­tát a megyei tanács magáévá tette az említett pont kivételével. Az állandó választmány ugyanis 50.000 lejt javasolt a két állami középiskola segélyezésére. E pont­nál Dr. Török Andor tanács­tag a javasolt összeg törlését in­dítványozta azzal az indokolás­sal, hogy nem lehet a megyét ilyen kiadásra kötelezni, mely a törvénnyel ellenkezik, különben sem lehet precedenst teremteni arra, hogy a megye amúgy is deficites költségvetésében állami iskolákat segélyezzen. Miután a tanács az iskolaépítési alapnak 100.000 lej-el való növeléséhez hozzájárult, a rekompenzáció tel­jes mértékben megvan és ez tör­vényes is. A Török Andor javas­latával szemben Luca igazgató azt javasolta, hogy a miniszter által kért 250 000 lej teljes ösz­­szegében szavaztassák meg. Sza­vazásra kerülvén a dolog, az ál­landó választmány javaslata ki­sebbségben maradt és Török Andor javaslata szótöbbséggel el­fogadtatott, miután az állandó választmány többsége is vissza­vonta javaslatát. Ezután Czófalva községnek Nagyborosnyó községhez való csatlakozása első olvasásban tu­domásul vétetett. O­tszem köz­ségnek Málnáshoz való csatla­kozásának meghiusu­­sa szintén első olvasásban tudomásul vé­tetett. Majd Dr. S­­­a­n­c­­­u terjesz­tette elő második olvasásban az orvosi rendelők építéséről szóló szabályrendeletet s ezzel kapcso­latosan a prefektus úr javasla­tára Dr. C­r­e­ţ­u Miron megyei főorvosnak kitűnő munkálkodá­sáért a tanács egyhangúan kö­szönetet szavazott. A tárgysorozat utolsó pontja­ként Dr. Keresztes Károly terjesztette elő jelentését a me­gyei utak és hidak állapotáról és a szándékolt munkálatokról s indítványára felkéretett a prefek­tus úr, hogy interveniáljon az állami utak erősen elhanyagolt állapotára való tekintettel, az állami utak javítására megfelelő összeg rendelkezésre bocsátása iránt. Egyszersmind bejelentette, hogy a megyében gombamódra elszaporodott autóbuszjáratok megrendszabályozása és meg­adóztatása céljából megfelelő ak­ciót tett az állandó választmány folyamatba. A jelentést a tanács tudomásul vette és N­i­s­­­o­r esperes indítványára meghatá­rozta, hogy ezután mind.... tanács­ülésen jelentés tétessék az utak ügyéről. Ezután a gyűlés véget ért, táttam adatgyűjtés napjául Bokáig érő sárban csubakoltam fel a szép kilátással, de csaj úttal bíró Sze­merjai parochiára. A lelkész urat sikerült otthon találnom, ki is kér­­dezősködésemre ezt adta elő : A sze­merjai ref. Nőszövetség 1928 április 1-én tartott előkészítő gyűlés után­­ április 15 napján alakult meg. E napi 11 gyűlésen a nagy tömegben megjelent­­ hívek kitörő egyhangú lelkesedéssel.­­ Dr. Barabás Andorné úrasszonyt is választották elnökük, vezérük gya­jl­mánt. A többi tisztségekre szintén­­ egyhangúlag megválasztottak és pe­, ’ dig alelnökökül: Pap Dezsőné, Pap 11 Lehelné, Szabó Mihályné, Vass Ká­­­­rolyné, titkárokul: Boér Ida és Szabó I . Jolán, pénztárnokul: Mirtse Dénesné. ’ Ezeken kívül az egyháztársadalom­­ minden rétegét képviselő választmány , is választatott több tagból, Informá-ji torom örömmel említette, hogy olyan j­ó kezekben van letéve a Nőszövetségük I vezetése, melyből az elhagyatott sze-­­ merjai ref. egyház „reneszánsz“-a I fog kisarjadzani. E megújulási kor­­­­szaknak előhírnökei lesznek az uj­­ harangok, melyek a hírneves Udi­­i­néből már útban vannak és junius hó­­ folyamán Szemerja az olasz harang-­­ öntő művészet remekeivel dicseked­­t­hetik. A szentgyörgyi ref. papilareon­­ nem volt szerencsém találkozhatni a­­ lelkész úrral, s igy az itteni Nesző­ i vétség alakulásét illetőleg több oldal­­­ról szerzettt magánértesülés alapján­­ jelenthetem. Az alakulás ideje 1928.­­ Mai 20. vasárnap délután a vártem-­­­plomban volt. Hosszas fontolgatás és j­ó kijelölések után történt a vezetőség­­­i megválasztása, még pedig kellő ta­­­pintattal titkos szavazás útján. Az­­ eredmény­ez : 1 Elnök: Kernné Bibó Erzsébet. | Alelnökök: B. Bedőházy Katinka ] és Csutak Vilmosné. 1 Titkár: József Kálmánná. Pénztárnok : Csekme Árpádné. Ellenőrök : Kádár Jánosné és Nagy Elekné.­­ Ezek után jött a választmány, ki­­­két nagyszámban az egyház nőinek­­ társadalma minden osztályából szeren -te esés arányban választottak be. A szentgyörgyiek körében általá­nos megnyugvással és örömmel fo­­­­­gadták az alakulás ilyetén kimene­t­i­telét, mert az elnök és tiszttársnői személye biztosíték a szépjövőjü mű­ködés iránt Hogy pediglen a Nőszövetségek munkája mindenki előtt megvilágítva legyen, kérem, hogy a Kálvinista Vi­lág című folyóiratban a püspökhe­lyettes tollából megjelent gyönyörű cikket becses lapjában is leközölni szíveskedjék. A fent vázolt jövés-menésem köz-­­­ben azt is megtudtam, hogy az er-­r­­délyi ref. egyházkerület igazgatóta-­­nácsa június 3-ik napjára (vasárnap) a „anyák napja“ tartását rendelte el­­a gyülekezeteknek. Ekkor az istentisz­ í­­­teletek alkalmával a női magasztos elhivalás és annak védelme lesz mél­­i­­­tatva, a­mi annál is inkább figye-j­­­lemre érdemes, mert az anyák és csecsemők védelme a nőszövetségek egyik főfeladatát képezi. Refriporter. Levél dr. K. I. úrhoz a helybeli ref. Nőszövetségek megalakulása tárgyában, hozzá-­ véve még a szemerjai harangokat és az „anyák napját.“ – Sepsiszentgyörgy, 1928. május 29. Kedves Szerkesztő úr üzent la­punk pünköst ünnepi számában, hogy nincs referáda a sepsiszentgyörgyi ref. Nőszövetség megalakulásáról. Itt mind­­­járt egy ténybeli tévedését kell elősz­­, látnom t. i., hogy e szép városnak­­ két teljesen önálló református egyháza, s temploma van és midőn ilyen álta­lános jellegű dologról van szó, nem lehet csak az egyikre hívni fel a fi­gyelmet. Mert hát Sepsiszentgyörgy , városban a szemerjai és a szent­györgyi ref. egyházak léteznek. Ket­tőjük között a határt érdekesen a város központja, a piactér alkotja. Ezt jó felemlíteni ismételten, mert so­kan itt nálunk ref. egyházi központ­­ gyanánt a piacteret gondolják el.­­ Tehát most egy csapásra két ref. Nőszövetség megalakulásáról kell tu­­­­dósítást adni. Hogy miért késett ez ? Azért mert a­ férfi tudósító nem me­részkedett a nők dolgába avatkozni, a gyűlésükön megjelenni, s gondolta, hogy talán a papok lesznek olyan kedvesek, hogy nő híveik tanács­kozásának eredményéről kellőképpen fognak sajtóközleménnyel szolgálni. Tehát úgy látszik, ők sem mertek. Ennek folytán a nehéz feladat megint csak aláírottra hárult, hogy e lap „jól értesült“ hírnevét és a szerk. út tekintélyét megmentse, Pünköst második ünnepét válasz­ Egy Világkörüli utazó városunkban. Az elmúlt szombaton délelőtt 10 óra tájban feltűnt a járóke­lőknek egy kis, ernyővel is el­látott három kerekű kocsi, amit egy motoros mű hajtott s mel­lette a mi juhászkutyáinkhoz ha­sonló, de valamivel nagyobb kutya szaladt A födél alatt, lábait takaró­val borítva, egy 50—60 év körüli egészséges kinézésű férfi ült: Kreiner István temesvári lakos, az egykori távaszati bajnok (Genf 1904) és súlyemelő világrekorder (Páris 1909). Az egykori híres sportférfi most bénán, rokkantan ült a kis kocsiban. Beszélgetni kezdünk vele. Szé­pen, helyesen beszél magyarul. Szeme ragyog, amikor az elmúlt dicsőségről beszél, de most sincs elkeseredve. Hiszen ő most is olyant cselekszik, ami méltán kelti fel a világ bámulatát. (A nagy világlapok már mind meg­emlékeztek az ő útjáról). 1924. április havában indult útnak a kis rokkant kocsival, mely sportegyletek ajándéka s azóta átutazta Amerikát, New­­yorktól Hanfranciskáig, Észak­­afrikát, Törökországot, Romániát, a Kárpátokon át Gariciát, Len­gyelországot Németországot, Finn­országot, Svédországot, Norvé­giát, Angliát, Magyarországot, Olaszországot, stb. Az eddig meg­tett út szárazföldön 110 000 kilo­méter, tengeren 15 000 mértföld. Hűséges útitársa egy holland rendőrkutya, amely ha szükséges a motornak segít, ha pedig he­gyen lefelé fékezni kell, ez a kutya tartja vissza a kis kocsit. Elmondja Kreiner Díván, hogy sokszor töltötte nyilt uton az éj­szakát s az egyetlen hűséges vé­delmezője ez a kutya volt, amely most barátságosan csahol, de a nyilt országoton 60 lépésre távol tart mindenkit a kis kocsitól. Megható és megrázó részlete­ket beszél el nagy útjáról. Most hazafelé tart­ó útlevél ügyben a világ útjainak, az ér­vényesülésnek rajongója. Sok szerencsét kívánva ve­szünk búcsút a tisztes vándortól, ki 5 lejért adott képes levelező­lapokból tartja fenn magát, ko­csiját és hűséges négylábú ba­rátját. Ha jól akarsz szórakozni, Axentéhez menj riaguizni! Ha jól ügyelsz a dobásra, Hull a kilenc egyre-másra. Egész nyáron minden vasárnap délután 2 órától este 10 óráig diftekedobás lesz 2 értékes nye­­reménytárgygyal. Eladi egy jó karban gMK" Uj­ utca . Érdeklődni 1 e h Árvafiu-és sí Sft. Ghe Nr. 3-1928. Árverési hi: Az árvafiu- és Gheorghe köztudo érdeklődőknek a­dandó választmány számú határozati hegy 1928. évi 19 -én (keddi 10 órakor, nyi­tart Háromszekvár hivatalában a 12. Sft. Gheorghe­­ telekjegyzőkönyv) helyrajzi sz. b. (u 2. 87/4. helyrajzi 366 G-os, 3. 86/2 a. (udvar) 50 D-e helyrajzi sz. a. (ki kiterjedésű ingat végett. A fennm­evező téglából épült ház Az árverés zát telt írásbeli ajánló a nyilvános szán 72—83. szakaszai Kikiáltási ár II ajánlatok nem fog Részt venni f­­el bánatpénzt köt készpénzben, vagy papírban. A szerződés as­ményének, a vám választmány által hagyása után kött Az árverési fő eladó ingatlan a hivatalos napok ót Sft. Gheorghe, hó 30 án. Sibii vásárol ma mindenki nálunk szőnyegeket,füg­gönyöket, bútorszöveteket, asztal- és ágyterítőket, otomani akarókat stb-NAGY választék impregnált autófedélvásznak úgymint autóimat szövetekben. Szőnyenház ORENDI és TSA KORONA-szálloda IBM a Brassó,Kapu­ utca 60. a­­*- Telefon 346.­­ Subsemnatul aceasta publica deciziunii No. ( a judecătoriei ) Gheorghe in fi mantului Kozr repr. prin advoc József pentru ni antei de 2612 I fixeaza termen pe ziua de 6 orele 10 a. m. lui in Sft. Gheoi neral Mosiu No vor vinde prii publica judiciar 1 oglinda, 1 di are de 7000 La nevoie si sub pi mare. Sft. Gheorght 1928. Di Corpul Portărei lui Treis.­E. No. 841-19 Corp. port.

Next