Székely Szó, 1943. április-június (3. évfolyam, 73-144. szám)

1943-05-23 / 116. szám

SZEXILY SZÓ Ki volt FRANKENBURG ADOLF? Német névvel is jó magyar volt és óriási szolgálatokat tett a magyar nemzeti gondolatnak és kultúrának - A szabadság­­harcban Kossuth Lajos legmeghittebb környezetéhez tartozott, mint a Pesti Hírlap szerkesztője - A márciusi ifjúság, Petőfi Tompa és Jókai Frankenburg irodalmi lapjában, az Élet­­képek­ ben talált fórumot .­­A marosvásárhelyi közönség napok óta olvassa a lapokban, hogy a soproni magyarság iro­dalmi társasága, a „Frankenburg Irodalmi Kör“ tagjai jönnek a székely fővárosba, hogy vissza­adják a Kemény Zsigmond Tár­saság soproni látogatását. Sokan teszik fel a kérdést: ugyan ki az a Frankenburg, akinek a neve egy magyar irodalmi egyesület élén díszeleg, mi az oka annak, hogy a soproni irodalmárok egy „névtelen“ író nevét írták zász­lójukra, éppen a Frankenburg Adolfét, akinek a neve legfeljebb annyit árul el, hogy német szár­mazású, egyébként azonban vajmi keveset mond (sokak szemében semmit) irodalmi működéséről és értékéről. A felületesség és a tudatlanság azonban sohasem mentség. Aki csak valamennyire is ismeri a magyar irodalom mai napig legnagyobb írói nemzedé­kének, a Petőfiek, Aranyok, Tompák korát, annak már a kö­zépiskolában is találkoznia kellett Frankenburg Adolf nevével és jelentőségének meghatározásával. Az irodalomtörténet ugyanis szá­­montartja Frankenburg Adolfot, mint Petőfi, Jókai és Tompa ősztönzőjét, bizalmas barátját, elsősorban pedig a múltszázad negyvenes és ötvenes évei leg­nevezetesebb , szépirodalmi folyó­iratának, az Életképek-nek szer­kesztőjét. Az Életképek­ben je­lent meg Vörösmarty, Petőfi és Arany költői termésének jelen­tékeny része és azzal, hogy Frankenburg nyomdafestékhez segítette legnagyobb költőink verseit, hogy írói honoráriumot fizetett a szárnyaikat bontogató fiatal költőknek, nagyban hoz­zájárult tehetségük kiterebélye­­déséhez, ahhoz, hogy önbizal­mukban megerősödjenek és új meg új alkotásokkal ajándékoz­zák meg irodalmunkat. Ennyit mindenesetre tudni kell Fran­­kenburg Adolfról. A szabadság­­harc előtti és utáni évek legis­mertebb és legáldozottkészebb szerkesztő kiadója volt. Élt-halt a magyar nyelvért, magyar szóért, magyar irodalomért. De Frankenburg Adolf még­sem budapesti szereplésével ér­demelte ki, hogy a soproni írók immár félszázada az ő nevét lo­bogassák zásuónak. Erre Fran­kenburg a „Hűség városának“ törzspolgáraként szerzett hervad­hatatlan érdemeket. Frankenburg ugyanis a hetvenes években­ Sopronba költözött, hogy milyen okokból, erre nézve csak feltevé­seink vannak. 1811 ben született, tehát 1876-ban, amikor a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör gon­­dolta felmerült, Frankenburg már 65 éves volt. Nemcsik való­szinű­, hanem bizonyosnak lá­szik, hogy gykori pesti szerkesztő nyugodt öregségének éveit élte Sopronban, abban a határszéli városban, amelynek polgárai jó­részben német származásúak és a környék lakossága is többség­ben német. 6 Magyar irodalmi társaság a német Sopronban Soproni tanáremberek fejében született meg az eszme, hogy mindent el kell követni a soproni spitzbürger megnyerésére. Egy régi feljegyzés szerint az iro­dalmi társaság tervét lelkes, fi­atal tanárok a következő óhajra alapozták: „Bárcsak magyarrá tudnók tenni ezt a mi soproni világunk­!! Először csak arról volt szó, hogy a soproni tanin­tézetek tanárai legalább havon­ként egyszer találkozzanak felol­vasások és közvetlen eszmecsere céljából. Alig hallotta meg azon­ban a tervet Frankenburg Adolf, rátámadt az ifjú professzorokra : — Hallom, hogy maguk, taná­rok tudományos közfélét akarnak alapítani. Micsoda kasztszellem szállott meg benneteket, hogy engem ebből ki akartok felejteni ? Az eszme szép, de sokkal szé­lesebb alapokra kell fektetni, bele kell vonni a város, meg a megye egész intelligenciáját. Frankenburg irodalmi tekin­télye vitathatatlan volt, tehát ma az első értekezletet is az ő ve­zetésével tartották. Hamarosan meg is alakult aztán a Soproni Irodalmi Művészeti Kör. Csak jó­val később, 1911-ben foglalták bele az irodalmi társaság nevébe az alapító Frankenburg Adolf ne­vét, Frankenburg születésének százéves évfordulóján. Kossuth hírlapírója Azt már említettük, hogy Fran­­kenburg Kossut Lajos legköz­vetlenebb baráti köréhez tarto­zott és Kossu­t azzal a kitüntető megbízatással tisztelte meg, hogy reábizta a Pesti Hírlap szerkesz­tését. Frankenburg Adolf ekkor már kitűnő márkájú újságíró és szerkesztő volt, sőt írói műkö­désére is méltó figyelmet keltett országszerte. Frankenburg helyét a magyar irodalomban különben Vadnai Károly így határozta m meg 1877 ben a Magyar Tudományos Aka­démián mondott emlékb­eszédé­ben : — Frankenburg nem volt sem tudós, sem költő, hanem a fej­lődő irodalomnak, az elevenségre serkent magyar társadalomnak éberszemű bajnoka; az írók azon csoportjába tartozott, akik nem egyes művekkel, hanem összes működésükkel hatnak ; mint szerkesztő és mint emlékíró különösen nagy szolgálatot tet az irodalomnak.“ „Frankenburg neve szimbólum“ Forgatjuk a Franken­burg Iro­dalmi Kör fennállásának­­félszá­­zados évfordulója alkalmával ki­adott emlékfüzetet. Mindjárt a lap után Frankenburg Adolf ma­­gyarruhás képére bukkanunk. Kard­sz oldalán, csokros nyak­kendője fölött selymes, Kos­uth­­körszakáll, magyaros bajusz. Ez­zel a szakállal, nemes hajlású or­rával és ábrándos szemeivel mintha csak Kossuth Lajos iker­testvére látnák. Csupán szemü­vege külömbö­zzeti meg Kossuth­­tól és a hiír is mgy­simul hom­lokához, mintha eleve tiltakoznék a forradalmiság vádja ellen. Pe­dig bizony forradalmár volt Frankenburg Adolf. Gondoljuk csak meg, alig két évtized vá­lasztotta el a Soproni Irodalmi Kör n­e­alakításának pillanatát a sz­badságharctól. Attól a sza­­badságh­rctól, amelyet Franken­burg fajtestvérei, az osztrákok vívunk a függetlenség után só­­várgó magyarokkal. És Franken- Székelyföldi Kereskedelmi Bank 11.­­ a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete Marosvá­sárhely, Széchenyi tér 21 sz. Sürgönyeim: „COMMERZ“ Telefon: 65 és 137 Gazdáknak, iparosoknak és kereskedőknek elő­nyös feltételek mellett folyósít kölcsönöket Betéteket jó! kamatoztat. Foglalkozik a banküzlet mi­nd­en ágával. ifra6. tea­sus 23 x—no­w—— muebuebmmmb— ! Saját készítményt!­iata­­l­­ok állandóan raktáron Berekasézy I és Olafh műasztalos mesterek. Kossuth Lajos utca 19 szám.­­ s Telefon 463 Telefon 463 I burg Adolf német anyanyelve a könnyű érvényesülési lehető­ségek ellenére is a magyar Bu­dapest mellett foglalt állást a központosító Béccsel szemben. Hát nem volt forradalmár 1887- ben ? Még plán ma is szemébe vágnák a divatos fajelmélet al­a­p­­ján ezt a vádat, akadnának, akik fajárulónak mondanák. A soproni emlékfüzet az iro­dalmi társaság tö­ténetéről írva, így emlékszik meg Fra nke Cburg szerepéről : „Talán vannak némelyek, akik megütődnek azon, hogy van Ma­gyarországon egy irodalmi tár­saság, amely a Petőfi, Kisfaludy, Berzsenyi, Vörösmarty körök és társa ságok szomszédságában egy német nevű emberről nevezi el magát. Ezek azonban nem tudják, hogy Frankenburg neve szimbó­lum. Frankenburg német név és viselője német származású és mégis magyar volt tetőtől talpig, testestül lelkestől, születésétől a haláláig, mindvégig. Sopronban, lám, a magyar nyelvnek és kul­­turájának emelt megviathatatlan bástyát. Mi igenis, hálával és büszkeséggel mondjuk ki a nevét, mert akkor, amikor a civitas fi­delissima az egész világ szine előtt tett hitet magyarsága mel­­lett, akkor Frankenburg Adolf szelleme járt közöt­tük.‘‘ Ezekben a sorokban talán meg­­érttet­ük az olvasóval, ki volt Frankenburg Adolf és miért adott nevet egy irodalmi társaságunk. De hogy még világosabbá tegyük Frankenburg jelentőségét, kiírjuk a soproniak emlékkönyvével egy szerény, névtelen költő, Franken­­burgról szóló emlékversének ezt a rövid strófáját: ... és hirdasd fennen : Hogy múlandó a bulvardok zaja, Minden meghal, csak egy marad örökké : Az anyanyelv és a költő dala ! Hozd koszorúd. És sápadt-fehér , ujja Egy elhagyott sir dombra mutatott, Régi kereszt nézett rám halkan, csendben, Rá volt írva: Frankenburg Adolf. ! Figyelem! Rádiók, villamosság? cikkek, csillárok, asztali lámpák és bazáraruk nagy választékban M­últ Joagasef I cágnél szerezhetők be legju­tányosabban.­­ Marosvásárhely, Kossuth Lajos utca 10 Telefon: 8-30

Next