Szekszárdi Vasárnap, 2017 (27. évfolyam, 1-45. szám)

2017-09-03 / 30. szám

14 r SZEKSZÁRDI VASARMAP 2017. szeptember 3. intenzív ellátó részleget, valamint azon orvostechnikai eszközök, műszerek napi használatát, amelyek a Rotary Club Szekszárd vezetésével megvaló­sított nemzetközi projekt keretében ke­rültek beszerzésre, beüzemelésre. Május 2. A helyi Rotary Club Hospice Alapít­ványnak juttatott adománya ünnepélyes átadására került sor a Balassa János Kór­ház Krónikus Belgyógyászati Osztályán. A klub 300 ezer forint összeggel támogatta az osztályon ápolt betegek állapotát és kö­zérzetét javító inhalátorok, párásító készü­lékek és szívókészülékek beszerzését. Május 13. A vármegyeháza dísztermében tartot­ta a Balassa János Megyei Kórház az Ápolók Nemzetközi Napja ünnepét, amelyen Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató kiemelte, hogy bíznak abban, hogy mindig elismerik tevékeny­ségüket, hiszen arra esküdtek fel, hogy az életet mindenáron védjék. Ács Rezső polgármester megerősítette, hogy az ápolók munkájára egyre nagyobb szük­ség van, ezért a város is partner a jobb ellátásban. Az ünnepségen dr. Németh Csaba főigazgatótól dicséretet vettek át a legjobbak. A Magyar Ápolási Egye­sület kitüntetését Nagy Judit Krisztina csecsemő és gyermekápoló kapta. Június 14. A Rotary világelnöke, a Sri Lanka-i szár­mazású K. R. Ravindran Magyaror­szágra érkezve Budapesten kívül Egerbe, Nyíregyházára látogatott. Majd a Rotary Club Szekszárd vendégeként megte­kintette a magyarországi Rotary eddigi legnagyobb, 9 ország 16 klubjának ös­­­szefogásával 2015 tavaszán megvalósult projektjét. A Tolna Megyei Balassa János Kórház Szülészeti, Nőgyógyászati és Gyermekosztályának gyógyító munkáját a legmodernebb amerikai eszközökkel támogató, közel százmilliós értékű pro­jekt megvalósítási folyamatát dr. Dobos Gyula, az akkori elnök, a gyermekosz­tály működését dr. Tóth Gergely főor­vos mutatta be. Ács Rezső polgármester is köszöntötte a világi elnököt és méltatta a 18 éve működő Rotary Club Szekszárd­­nak a város életében betöltött szerepét. A világi elnök elismeréssel nyilatkozott a látottakról és a klubot újabb sikeres pro­jektek megvalósítását ösztönözte. Ezt követően Szegedre utazása előtt a Fritz Pincészetben baráti beszélgetésen talál­kozott és véleményt cserélt a szekszárdi és környező megyék rotary klubjainak képviselőivel. Ízelítőt kapott a térség kul­turális értékeiből, gasztronómiájából is. Július 3. Egy kamionnyi mechanikus mozgatású betegágy és speciális matracok érkeztek a Tolna Megyei Balassa János Kórházba a Rotary Club Szekszárd közreműködésé­vel. A 26 ágyat és a 71 légcellás matracot a Német Vöröskereszt nürtingeni szerveze­te adományozta. A kitűnő állapotban lévő ágyak az onkológiai osztályra kerültek. Szeptember 29. - október 1. Szakmai konferenciát tartott Szek­­szárdon a Magyar Gyermek-gaszt­­roenterológiai Társaság. Az évente megrendezett rendezvénynek idén ha­todszorra Hajdúszoboszló majd Mátra­háza után a tolnai megyeszékhely adott otthont. Az előadások a Babits Mihály Kulturális Központban zajlottak, ame­lyeknek hallgatóságába nagyon sok he­lyi orvos is becsatlakozott. A jóval száz fölötti résztvevő közül többen külföldről regisztrálták magukat, így nemzetközi­vé nőtt a programsorozat. A kongres­­­szuson tartotta meg a társaság soros közgyűlését is, de lehetőség adódott a kísérő programok során a helyi szer­vezőknek bemutatni Szekszárd neve­zetességeit, kultúráját, gasztronómiai és borászati értékeit, eredményeit. Október 2. Dr. Józan-Jilling Mihály a Balassa kór­ház megyei kardiológus főorvosa szer­vezett konferenciát a PTE szekszárdi karán a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének lehetőségeiről, a neuro­lógusok, nefrológusok, diabetológusok és háziorvosok együttműködéséről. Október 13. - A „Méltósággal az út végén” Hospi­ce Alapítvány 2009-ben csatlakozott a Méltóság Mezeje programhoz, amely az emberi méltóságra és a társadalmi felelős­ségvállalás szükségességére hívja fel a fi­gyelmet. Minden ősszel elültetik a remény virágait, a sárga nárciszokat, amik szerte a világon a rákbetegeket, valamint a daga­natos betegségben szenvedőket gondozó szervezetek szimbóluma. A Balassa János Kórházzal közös program résztvevőit a kuratórium képviseletében Griedné Till­mann Erzsébet ápolási igazgató, elnök és dr. Varga Éva osztályvezető főorvos, kuratóriumi tag köszöntötte, majd Halál, tabu címmel Szy Katalin klinikai szak­pszichológus előadása és a Liszt Ferenc zeneiskola diákjainak műsora következett.­­ A Rotary Club Szekszárd idén is csat­lakozott a rendezvényhez, a remény virá­gait, a nárciszokat a Tolna Megyei Balassa János Kórház díszkertjében elültetőkhöz. Az ünnepségen dr. Murzsa András felol­vasta Méltósággal az út végén című versét. Október 15. A 15 éve megrendezett Balassa-na­pon napközben tudományos előadá­sok hangzottak el, majd ökumenikus istentiszteleten vettek részt a kórház munkatársai és a meghívottak. A vár­­megyeháza dísztermében rendezett díj­kiosztó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Horváth Kálmán kormánymegbí­zott, aki Balassa János példáját állította a ma gyógyítók tevékenysége elé, majd Ács Rezső polgármester a város és a kórház gyümölcsöző együttműkö­déséről beszélt, többek között az Ybl Miklós utcai parkoló kialakításáról, a szakképzés erősítéséről, a kórházi üveg­ház hasznosításáról. Dr. Németh Csaba főigazgató az új kórházi fejlesztésekről, jól képzett új kollégák érkezéséről szólt, értékelte az elmúlt évet. Ezt követően az elismerések átadására került sor. (Név­sor a Szekszárdi Vasárnap 2016. október 23-i számában olvasható.) VII. Civil szervezetek Január 16. Évenként megrendezésre kerülő jóté­konysági estjét tartotta a Rotary Club Szekszárd. Az eseményen rész vett a Ro­tary Magyarország kormányzója, Csóka Imre és Ács Rezső polgármester. A klub az est bevételét a szekszárdi Hospice Alapítvány támogatására ajánlotta fel, segítve ezzel, hogy beteg embertársaik méltósággal éljék napjaikat az út végén. Január 18. Egymillió forinttal jutalmazta Szek­szárd város önkormányzata a Barti­­na Néptánc Egyesületet a Felszállott a páva című televíziós műsorban elért országos 1. helyezéséért. A táncosok köszöntésére szervezett ünnepségen a jutalmat Ács Rezső polgármester adta át egy-egy ajándékcsomag kíséretében, benne többek között a „Szekszárd büsz­kesége” feliratú törölközővel. Január 22. A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend ismét megrendezte a Vince-napi kékfrankos bor ünnepét az istifán­ gödrei pincesoron, ahol az első vesszővágást Ferenc Vilmos elnök végezte, majd a vesszőszentelés, a 2015- ös évjárat értékelése és a kékfrankos újborok kóstolósa következett. Január 25. A Léleképítőn dr. Kovács Antal és Bo­ros Gergely Bajnoknak születtél című előadására került. Január - december A Máltai Szeretetszolgálat Szekszár­­don havonta egy alkalommal hasz­náltruha osztást szervezett rászoruló embertársaknak, a hajléktalanoknak kisebb, tartós élelmiszercsomagot is biztosított. Húsvétra a három- és több­­gyerekes családoknak ajándékcsomag­gal kedveskedtek. Január - december 2016 januárjától előadássorozatot hir­detett a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal közös szer­vezésben. Kedvenc témám - Honisme­ret a múzeumban címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munká­inak megismerése és megismertetése céljából. Előadók voltak Lieszkovszky Larion, dr. Várady Zoltán, Rudolf László, dr. Szőts Zoltán, Tálosi Zoltán, Zentai András, dr. Dobos Gyula, va­lamint két diák, Szántó Lili (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) és Kasó Gergő Levente (Szekszárdi Ga­ray János Gimnázium). Az egyesület dr. Dobos Gyula előadásával emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc Tolna megyei és szekszárdi történéseire. Február 6. A Tolna Megyei Méhész Egyesület megrendezte XII. Szekszárdi Tavasz­váró Méhésznapját és szakmai konfe­renciáját, amelyen neves szakemberek tartottak előadást. A rendezvény a Nemzeti Agrárkamara Megyei Szer­vezetével együttműködve jött létre. Február 15. „Ki a magyar, mi a magyar?” címmel Mol­nár V. József néprajz- és néplélek kutató tartott előadást a Léleképítő rendezvényén. Február 26. A Szekszárd-Alsóvárosi Közhasznú Egyesület gondozásában és közremű­ködésével megjelent dr. Nagy Janka Teodóra Közös hitben - A családért, a szőlőért, a földért címmel írt kötete az Ásó utcai szokásokról, valamint ez­zel egy időben dr. Szabó Géza régész, történész Alsóvárosi tér­képek című munkája. A magát a 120 éve alakult szekszárdi Római Katolikus Olvasókör utódának tartó, 1990-ben alakult egye­sület Kovács Józsefné Lengyel Klára elnökkel az élen kiemelten fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését és azok közzétételét. Ennek megfelelően újabb kiadványok előkészítését tervezi. Március 17. - A párizsi klímacsúcs üzenetét tolmá­csolta Szekszárdon Körösi Csaba a Köz­­társasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenn­tarthatóság Igazgatóságának vezetője a Szekszárdi Klímakör konferenciáján, aki hangsúlyozta, hogy hazánkban úgy érünk el jelentős GDP-növekedést, hogy közben csökkentjük a szén-dioxid kibocsátást. - A Szent Erzsébet Caritas Alapít­vány húsvét (majd december 24-én, karácsony) alkalmából köszöntötte és megajándékozta az idősek otthonában, valamint a Büntetés-végrehajtási Inté­zetben élő személyeket. Április 2. Az Esőmanók, a Tolna Megyei Autis­­tákért Egyesület jótékonysági futó­versenyt szervezett 1 és 5 km-es távon, majd „Esőmenő” éremmel kedveskedett a résztvevőknek. Céljuk évről évre az el­fogadás ösztönzése. Április 4. A Léleképítőn Szabó László: Vedd el a múltját, nem lesz jövője! címmel tar­tott előadást. Április 7. A Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje tavaszi programján Sefcsikné Dugár Éva ku­ratóriumi tag ünnepi megemlékezését a Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke­inek ünnepi műsora, majd a kórházi díszkertben ősszel elültetett nárciszok megtekintése követte. Április 16. Szekszárd példát mutat a civil összefogás terén, mondta Fülöp Attila államtitkár helyettes, aki a civileket érintő támoga­tások témájában tartott tájékoztatót. Dr. Haag Éva alpolgármester beszámolt a helyi munkák sokszínűségéről, kiemelve, hogy a városban több mint 20 pályázat 20 milliós támogatást kapott, amelyek sikeréhez a Civil Információs Centrum minden gyakorlati támogatást megadott. 2016-ban 132 millió forint jutott a helyi civileknek, ami 60 millió forint pénzbeli és 72 millió nem anyagi segítséget jelentett. Április 25. Ács Rezső polgármester és a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselői találkoztak a Placc közösségi térben, ahol a civil vezetők és az érdeklődők előadást hall­hattak a szekszárdi fejlesztésekről, beru­házásokról. A kerekasztal elnöke, Ács Gabriella örömét fejezte ki azért, hogy a civilek önkormányzati támogatása évek óta nem csökken, amelynek keretéből széles pályázó kör tevékenységét segíti a város, így a Civil Koncepcióban meg­fogalmazott irány tartható. Április 27. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me­gyei Egyesülete figyelemfelkeltő prog­ramot szervezett a Garay térre a Vak­vezető Kutyák Világnapja alkalmából, nagy érdeklődés kíséretében.

Next