Szemészet, 2009 (146. évfolyam, 1-4. szám)

2009-06-01 / 2. szám

146. évfolyam (2009) 59 Modern, információalapú társadalmunkban az egyén olvasási képessége alapvetően meghatározza, hogy hogyan tud boldogulni a mindennapi életben. Az olva­sási képesség megromlása vagy elvesztése súlyos kiha­tással van az önálló életvitelre. Ugyanakkor bővült azoknak a konzervatív és sebészi beavatkozásoknak a száma, melyekkel képesek vagyunk megállítani vagy visz­­szafordítani a látóélesség csökkenésével járó betegsé­geket. Ezek a beavatkozások nemritkán igen költsége­sek, ezért is fontos, hogy jól reprodukálhatóan mérhető legyen egy-egy beavatkozással kapcsolatban az olvasási képesség változása, ami alapvető befolyással bír az élet­minőségre. Legge és mtsai csökkentlátó betegeket vizs­gálva azt találták, hogy azok a betegek, akik megfelelő gyakorlatra tettek szert különféle nagyító segédeszkö­zök használatában, képesek voltak a jól látókat megkö­zelítő olvasási sebességre.13 Másrészről a különféle reti­nabetegségek következtében kialakult,­ vagy az experi­mentálisan a nézővonalba elhelyezett objektum okozta scotomaz a közeli látóélességet gyakran csak kevéssé, az olvasási sebességet viszont jelentős mértékben rontotta. A közeli látóélesség és az olvasási sebesség tehát nem áll mindig arányban egymással, és célszerű mindkettő­nek a vizsgálata. Szent Rókus Kórház, Szemészeti Részleg (részlegvezető: Vámosi Péter főorvos),1 ELTE, Elméleti Nyelvészet Szak (intézetvezető: Hegedűs Attila egy. docens),2 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Szemészeti Osztály (osztályvezető: Czibere Katalin főorvos),3 Medizinische Universität von Wien, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie (Leitung: Ursula Schmidt-Erfurt Univ. Prof )4 Új standardizált olvasótábla a közeli látóélesség és az olvasási sebesség egyidejű vizsgálatára Vámosi Péter,1 Baló András Márton,2 Serfőző Csilla,1-3 Wolfgang Radner4­ ­ Célkitűzés: A német nyelvű Radner-olvasótábla alapján olyan magyar nyelvű olvasótábla kifejlesztése, ami egyaránt alkalmas a közeli látóélesség és az olvasási sebesség vizsgálatára. Betegek és módszer: Megalkottunk 33 olyan tesztmondatot, amely nyelvtani nehézségét tekintve megegyező volt, 14 szóból állt, valamint a szavak hossza és elhelyezkedése is igen hasonló volt. Negyvenhárom jól olvasó orvosegyetemi hallgatón és 43 rosszul olvasó szakmunkástanulón stopperórával megmértük az olvasási időt. Az olvasási sebessé­get szá/perc egységben számoltuk ki. Statisztikai módszerrel a 33 tesztmondatból kiszűrtük a 24 egymáshoz leginkább hasonlót, és ezekből állítottuk össze az olvasótáblát. Eredmények: Az átlagos olvasási idő a teljes populációban 4,7±1,1, a jól olvasók között 4,1 ±0,6, a rosszul olvasók között pedig 5,3 ±1,2 sec volt, ami 178,9, 204,9, illetve 158,5 szó/perces olvasási sebességnek felel meg. A kiválasztott 24 mondat átlaga az (átlag -0,33 X szórás; átlag 4-0,33 szórás) corridor intervallumba esett bele. Következtetés: Az új, standardizált, magyar nyelvű olvasótáblával először nyílik arra lehetőség, hogy szimultán vizsgál­ni tudjuk a közeli látóélességet és az olvasási sebességet. Kulcsszavak: látóélesség, olvasótábla, közeli látóélesség, olvasási sebesség Vámosi P, Baló A, Serfőző Cs, Wolfgang R: A new standardized reading chart for the simultaneous evaluation of reading acuity and reading speed Purpose: To develope a Hungarian reading chart on the basis of German speaking Radner reading chart, in order to evaluate reading acuity as well as reading speed. Methods: Thirty three short sentences were created, comparable concerning grammatical difficulty as well as in number (n—14), length and position of words. The reading time was measured with a stop-watch in 43 good-reading (medical students), and in 43 bad-reading (blue-collar apprentices) volunteers. Reading speed were calculated in word per minute (w/min). Out of the 33 phrases the 24 most similar ones were selected statistically and used for the read­ing charts. Results: The mean reading time was 4.7±1.1 sec in the whole population, and it was 4.1 ±0.6 in the good-reading group, and 5.3 ±1.2 in the bad-reading group, indicating a reading speed of 178.9, 204.9 and 158.5 w/min, respectively. The overall mean of reading time of the 24 most similar sentences fell into the conidor interval of (overall mean -0.33 X overall SD; overall mean +0.33 x overall SD). Conclusions: With this newly developed standardized reading chart it is the first time possible to simultaneously deter­mine reading acuity as well as reading speed in Hungarian. Key words: visual acuity, reading acuity chart, reading acuity, reading speed Vámosi Péter: Új standardizált olvasótábla a közeli látóélesség és az olvasási sebesség egyidejű vizsgálatára

Next