Szentesi Napló, 1940. január (22. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-04 / 2. szám

2. oldal az ír parlament szerdai ülésén tájékoztatást ad a lőszerrablás előzményeiről és lefolyásáról. Közük továbbá, hogy kedden Londonderry­­ben hathavi fogházra ítélték az Ír Köztársasági Sereg egy tagját lazító beszédek miatt. Az elítélt többek között ezt mondta: „Kö­telességünk, hogy felszabadítsuk országunkat, ezt pedig csak a fegyvereik, erejével érhetjük el.“ TEMETÉSEKRE koszorúk szalaggal és felirattal 4 pengőért. Esküvői csokrok, virágkosarak, élő- és művirágból leg­olcsóbban özv. Pásztornánál készülnek. Rákóczi Ferenc ucca 39. Bartha János ucca sarok, 2488 Talárt kapnak a magyar bírák Érdekes újítás várható a közeljövőiben a magyar igazságszolgáltatásiban. Megbeszélé­seik folytak az illetékes tényezők között arra vonatkozóan, hogy a magyar bíróságok tárgya­lásai során külsőleg is megnyilvánuljon a kü­lönbség bíróság és felek között. Ebből a cél­ból előreláthatóan a bírói talár viselését fogják bevezetni Magyarországon is. A talár­ szim­bólum, a bíró magas tekintélyének jelképe lesz, általánosan fe­kete színű és nem viselheti más, csak a bíró. Nincs szó tehát arról, hogy úgy, min­t például Franciaországban, ahol az ügy­véd is talárt visel a tárgyalás során, nálunk is bevezessék az ügyvédi talárt. Moralkó kapható Szepesimér, Sarkad! N. Antal utca 1. szám. Szinhiz — Film — Szórakozás A magyar filmgyártás menetrendje rendkívül zavaros, mert sokkal több filmgyártó döngeti a Hungária kapuját, mint ahányat hely és időhiány miatt a gyár be­engedhet. A Gül Baba felvételei a főszereplő betegsége miatt csak karácsony után kezdőd­hetett meg és január első napjaiban fejezik be. Soron következne a Palatínus Film­­vállalat másik filmje, a Mária két éjszakája, amelyet nagy érdeklődéssel várnak, mert az eddigi magyar filneikkel szemben egy kényes témát tárgyal. Arról szól ugyanis, hogy egy leány elzálogosítja ártatlanságát. Ugyancsak, a műteremre vár az évek egyik legnagyobb filmje, a Sarajevó, amely az első film, amit a Hunnia filmgyár maga gyárt. Másfél éve ké­szítik elő a Dankó Pistát, a Mester film már­ tavaly hirdetett filmjét, amelynek szintén ja­nuárban kellene elkészülnie. Pflum Tibor köl­csönzővállalat is ígéretet kapott arra, hogy Göre Gábor című filmjét januárban elkészít­heti. Ugyancsak műteremre vár az Erzsébet királyné, amely parádés szereposztásban, Bajor Gizivel a címszerepben, az évad­ egyik legna­­gyobb sikerű filmjének ígérkezik. Palló tábor­nok filmvállalata négy film gyártására készül a Hunnia filmkölcsönző számára. Ezek közül az elsőt K. Halász Gyula Minden jegy elkelt című hangjátékából januárban szeretné gyár­tani. Az Új Világ Film Kft. Békeffy István és Stella Adorján Viola című vígjátékával ké­szen várja a forgatás megkezdését. Daróczy József Mesél a Pilvax című filmjének és Hausz Mária második filmjének, az Elnémult haran­goknak is mihamarabb el kellene készülnie. Hónapok óta vár műteremre az Objektív film Jöjjön elsején című filmmel, de úgy ennél a­­ filmvállalatnál, mint a Művés­zfilmnél, amely az Epreskert című filmet óhajtotta elkészíteni, bi­zonyos hatósági nehézségeiket támasztottak. Ilyenformán a Jöjjön elsején című filmet va­lószínűleg nem az Objektív filmvállalat, hanem Ráthonyi Ákos újonnan alakítandó filmválla­lata fogja gyártani, ha a műteremben erre is sor kerül ebben a szezonban. Az Erdélyi film­­vállalat arra számít, hogy még januárban sor kerül harmadik filmjükre, amelyet Páger An­tal írt Békeffy István társaságában 5-ös autó­busz címmel, így néz­ ki a helyzet a Hunniá­ban. Ugyanakkor a Filmiroda helyzete sem rosszabb. Jelenleg a Csepreighy filmvállalat forgatja a Pénz beszél című filmjét, amelynek szereposztása teljesen megváltozott, mert a főszereplők, Dajka Margit, Szörényi Éva és Mály Gerő lettek. A Csepreghy filmvállalat után az Atelier forgatja az Erdélyi kastélyt. Fenti műtermi nehézségekhez hozzájárul az a körülmény, hogy egyre kevesebb filmren­dező áll rendelkezésre, Szlatinay Sándor — mint ismeretes — Olaszországba szerződött, az­ új generáció egyik legtehetségesebb tagja, Tóth Endre pedig most szállt hajóra Amerika felé, hogy ott csatlakozzon Fejős Pál brazí­liai filmexpedíciójához, amely három évig a 2700 méter magasságban fekvő Titicaca tónál és az Amazon forrásainál dolgozik. A 26 éves Tóth Endre első évben 26.000 dollár, a követ­kező években pedig 50.000 dollár évi fizetést kap. A magyar filmgyártás számára rendkívül örvendetes körülmény a magyar—jugoszláv barátság, amelynek következtében tömegesen veszik meg az eddig megjelent magyar filme­ket Jugoszlávia területére, ahol ezelőtt magyar filmet soha nem játszottak. Január 4-én hat és fél kilenc órakor zóna- (fél) helyárakkal Géczy István népszínműve, a Gyimesi vadvirág Főszerepben: Tolnay Klári, Mály Gerő, Ölvedy Zsóka, Tímár József, Greguss, Gózon. SZENTESI NAPLÓ Csütörtök, 1940 január 4. Mi történik a szomszéd városokban ? Orosházán eltüntetik a vasúti sorompókat Egy régebbi minisztertanács kimondotta, hogy az egész ország területén eltüntetik a vasúti sorompókat, felüljárók, vagy aluljárók megépítésével. Ilyen építkezések az ország leg­különbözőbb vidékein folynak már. Most Oros­házáról jelentik, a kereskedelemügyi miniszté­rium és a vasút üzletigazgatóságának meg­bízottai most jártak ott és a helyszíni szemle elhatározta a Hubay utcai sorompó lezárását. Mihelyst az idő megengedi, egy felüljárót épí­tenek ott a sorompón,helyére. — Szentes város területén hat sorompó van, ezek felfüggeszté­sére még nem történt intézkedés.. * Egy makói lány a Cyprus szigetén megy férjhez Barakonyi Ibikó egy munkaképtelenné vált makói szabómester 18 éves leánya egy év­vel ezelőtt, hogy megélhetését biztosítsa,, Pestre ment s ott a táncban képeztette ki ma­gát. Ezután rögtön világkörúti útra kapott szerződést, így Olaszországon, Görögországon át Angliába ikerült, ahonnan viszont a Cyprus szigetére vitték. Itt kísérője akadt. Egy kávé­ültetvényes eljegyezte. Makói újságok jelentése szerint a lány most szüleit is magához hívja. * Hivatalosan megszervezik a kecskeméti gyümölcsfák­ védelmét A pajzstetű évről-évre terjed a kecskeméti gyümölcsösökben. Már évek óta tanácsokkal látták el a kecskeméti gyümölcsös gazdákat, a fák kipusztulásának veszedelme azonban nem csökkent. Most egy mintatelepet jelöltek ki, ahol Bagi Béla ottani gazda irányítása mellett mintegy száz holdnyi területen az érd­ekelt tu­lajdonosok közösen veszik fel a küzdelmet a pajzstetük irtására. Az­ itt szerzendő tapasz­talatokat fogják érvényesíteni ezután a külön­böző hegyközségek. — Szentes környékét ille­tően úgy informálnak bennünket, hogy az it­teni gyümölcsösöket még nem „fertőzte" meg a pajzstestű, de Csongrád környékén már több helyen ellepte a fákat ez a gyilkos kis féreg. Az érett gyümölccsel kerül az el egyik vidékről a másikra. Éppen ezért, gazdakörökben úgy beszélnek, hogy meg kellene akadályozni olyan gyümölcsöknek Szentesre való beszállítását, amelyek pajzstetűs vidékekről valók. A múlt évben kétszeresére emelkedett a szegedi vágóhíd forgalma A szegedi közvágóhíd forgalma az elmúlt évben megkétszereződött. Budapest után Sze­ged bonyolítja le az ország legnagyobb hús-, zsír- és szalonna-exportját. Nagyban hozzá­járult a forgalom emelkedéséhez az, a körül­mény is, hogy a Hangya ott bonyolítja le a Balkán felé irányuló vágott­ birka kivitelét. A múlt évi vágatások darabszáma 82 százalékkal nagyobb, mint a megelőző — eddig legnagyobb vágatást mutató — évi eredmény. Repülő kör járatot szerveznek az országban • A polgári belföldi repülőforgalom fejlesz­tésére nagyszabású terv megvalósításán dol­goznak mostanában. A légügyi intézőség meg­bízottai járnak a vidéken s úgy a városokban, mint a nagyobb községekben leszállásra alkal­mas „repülőterek" után nyomoznak. — Arról van szó, — informálnak bennün­ket — hogy a repülő­ vállalatok repülőkor jára­tokat akarnak szervezni az országban a polgári lakosság szállítására. Terv szerint a járatok főként vasárnap közlekednének s olcsó szállí­tási feltételek mellett vinnék a polgári utaso­kat egyik helyről a másikra. A járatokat úgy szerveznék meg, hogy a gép, utasait a kora reggeli órákban vinnék el egy bizonyos helyre és az esti órákban szállítanák vissza. Ezek a „­kiránduló­­ járatok terv szerint már a tavasz­­szal megindulnának. A légügyi bizottság kiküldöttei legutóbb a szomszédos Orosházán jártak s ott kérték a községi elöljáróságot, jelöljön ki leszállásra al­kalmas repülőteret. — Egyetlen alkalmas terü­let sincs Orosháza határaiban erre a célra — adta meg most válaszát Orosháza, mely most így kimarad a repülőkör járatok vonalából. Ez­zel szemben Szentes és az ország számos más városa már kész, repülőterekkel várja a kör­járatok megindítását, melyeknek információnk szerint egyik célja lesz összekötni városainkat a felvidéki testvérközségekkel. E szerint Szen­tesről minden bizonnyal Nagybocskóra indíta­nának járatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék