Szinészek Lapja, 1936 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1936-02-01 / 2. szám

Géczy István érdemeire való te­kintettel a tanács özvegyének az egyesületi alapból külön évi 337 pengő 50 fillért szavazott meg. 6240. H. Kiss Sándor és H. Kiss Sándorné ideiglenes nyugdíjjáru­lékának folyósítása külföldi ható­sági orvosok véleménye alapján további egy évre 1937. január 1-ig meghosszabbítatott azzal, hogy amennyiben betegségüket fent jel­zett időpontig újból nem igazolnák, nyugdíj­járulékuk folyósítása be­szüntetendő. Tudomásul szolgál: 6281. pinnyei Szekendi Ferencné szül. Asbót (Kiss) Ilona 30 befize­tett és 1 túlműködési év után 1936. január 1-től kezdődőleg évi 162 pengő 70 fillér illetménnyel vég­leg nyugdíj­aztatott. Tudomásul szolgál. 6359. özv. Dunai (Ozsegovics) Árpádné szül. Lunkán Lidia néhai Dunai Árpád után 1936. január 1-től évi 139 pengő 15 fillér öz­vegyi segéllyel nyugdíj­aztatott. Dunai (Ozsegovics) Emma árva­nevelési járuléka 1936. január 1- től évi 27 pengő 83 fillérben álla­píttatott meg. Az árva nevelési járulék 1936. május 31.-én jár le. Tudomásul szolgál. Elnök az ülést berekeszti. Jegyzőkönyv hitelesítők: Matány Antal és Gabányi László. A „Mi karácsonyfánk" címen felsorolt karácsonyi ada­kozók névsorát kiegészítjük Tóvári Pál nevével, aki ugyan­csak eredményes gyűjtéssel ka­rolta fel akciónkat. Őszinte kö­szönet és hála érte. színészek lapja 5. oldal Elnökségi intézkedések, 6621. Kalmár Ferenc az Országos Színészegyesület színészképző isko­lájában nyert diplomája alapján fel­vétetett a rendes tagok sorába. 6671. Unger Viktor Győző gya­korlati engedélye a legközelebbi felvételi vizsgáig meghosszabbíttatott. 6276. Kovács Piroska mostantól kezdődő nyugdíjigénnyel vissza­vétetik a rendes tagok sorába. 1983. Bartha Mária működési engedélye Homonnay István szín­igazgató panaszára bevonatott. A kultuszminisztérium 14.059/1935. III. számú leirata a magánórák adásával foglalkozó színészek bejelentése tárgyában: „Hivatkozással a nem állami szinészképző iskolák engedélyezése és felügyelete tárgyában kiadott 320­0-58/1929 számú rendeletre, fel­hívom a tek. Elnökséget, hogy a magánórák adásával foglalkozó tagok névsorát, az általuk oktatott növen­dékek számának feltüntetésével ide sürgősen terjessze fel. Budapest, 1935. évi nov. hó 21-én. A miniszter rendeletéből: if­j. dr. Wlassics Gyula báró s k. h. államtitkár.“ Felkérjük t. tagjainkat, akik ily magánórák adásával foglalkoznak, hogy ezt sürgősen közöljék a köz­ponti irodával. Halálozás. Boros Pál nyugdíjas tagunk 80 éves korában Marosvásárhelyen meghalt. Némedy Mátyás nyugdíjas tag 1936. január 19-én Kolozsvárott elhunyt. Sziniigazgatók á­l­lomáshelyei Alapi Nándor, Székesfehérvár Antal Béla, Dévaványa vitéz Bánky Róbert, Balassagyarmat Darvas Ernő, Zalaegerszeg Deák Lőrincz, Kispest Fodor Oszkár, Pécs ifj. Halmi Jenő, Újfehértó Homonnay István, Kisvárda Kallós József, Kisújszállás Kardoss Géza, Debrecen Károlyi János, Békéscsaba Kőszegi Géza, Csorna Miklóssy Imre, Kecskemét Miskey József, Mezőkövesd Nádas Pál, Kámon Pataki József, Baranyaszentlőrinc Radó Imre, Mándok Radó László, Tapolca Sebestyén Mihály, Miskolc Szalay Károly, Kiskunfélegyháza Sziklay Jenő, Szeged Tolnay Andor, Sopron Tóváry Pál, Marcali Kiadja: Az Országos Színészegyesület központi igazgató­tanácsa. Felelős kiadó : Balla Kálmán Az egyesület­i nyugdíjintézet telefon­száma: 32-1­67. A szerződtetési osztály telefonszáma: 34—3—41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék