Színház, 1985 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

FÖLDES ANNA A huszonötödik Páskándi Géza: A szélmalom lakói Húsz év alatt­­ huszonöt premier. Páskándi Géza A szélmalom lakói mű­sorfüzetében előre jóváteszi a dráma- és színháztörténet (előre látható) mulasz­tását: ő maga figyelmeztet pályájának magántermészetű jubileumaira. S bár a felsorolt, bemutatott színpadi alkotások listáján az eredeti drámákon kívül adap­tációk, műfordítások és átigazítások is szerepelnek, a teljesítmény a magyar drá­materméssel, a magyar bemutatókkal mennyiségi szempontból is elégedetlen kritika részéről mindenképpen méltány­lást érdemel. A méltányossághoz pedig - meglehet - az is hozzátartozik, hogy a jubileumi bemutató alkalmával ne kérjük számon a lineáris, folyamatos fej­lődést. Ne próbáljuk valamiféle ideolo­gikus, a tökéleteshez közelítő sémába beleerőltetni az életművet. Páskándi esetében ez azért is méltány­talan lenne, mert üstökös pályakezdése eleve rendhagyó életutat sejtet. Páskándi a hetvenes évek elején teljes írói fegy­verzetben mutatkozott be a magyar színházban, s a Vendégség váratlan, ki­robbanó sikere után azonnal a legmaga­sabbra került a mérce. Magam is azok közé tartoztam, akik a történelmi drá­ma magyar nemzeti hagyományainak és a megújult drámai struktúráknak a szin­tézisét várták Páskánditól. A Tornyot választok és a Rejtekhely - minden mű­vészi és dramaturgiai egyenetlenségével együtt is - sokunkban megerősítette azt a reményt, hogy Páskándi a maga meré­szebb és komplexebb történelemszemlé­letével, a jelen élményeiből táplálkozó történelem- és világértelmezésével, szug­­gesztív paraboláinak művészi intenzitá­sával az egyetemesség irányába tágíthat­ja a Németh László törte utat. Ezt a reményt, ezt az elvárást azonban az egymást követő, jobb-rosszabb Páskándi­­bemutatók sajnos nem igazolták. A v­­endégség írója nemcsak a babér­­koszorút, a Nessus-inget is méltósággal viselte. Olyannyira, hogy egy nyilatkoza­tában emelt fővel vállalta saját életmű­vének nemcsak csúcsait, de epizódszerű hullámvölgyeit is, a „látszólag vagy va­lóban igénytelenebb”, legfeljebb „vázlat­ként autentikus” műveket is. (Páskándi előző drámájáról, A. vadorzóról írva ma­gam is úgy véltem, hogy ez a potenciá­lis önkritika megfelelő alapot teremt az író és a bíráló­­ elvi­­ egyetértéséhez.) Csakhogy völgynek „a két vagy több hegy, magaslat között levő mélyedést” nevezi az Értelmező Szótár, Páskándi­­nak pedig az elmúlt évtizedben szüle­tett drámái mintha valamiféle esztétikai fennsíkon keletkeztek volna. Százöt éve történt A szélmalom lakói keletkezését és tárgyát tekintve­­ alkalmi dráma. Páskándi, Szeged város tanácsának és színházá­nak felkérésére, az 1879-es nagy szegedi árvíz centenáriumára írta. A bemutató azonban, talán a színházépület rekonst­rukciója által okozott komplikációk foly­tán, talán más okból­­ elmaradt. (A dráma szövege 1981-ben a Tiszatáj július­augusztusi számában jelent meg.) A Nem­zeti Színház előadása, ha jóvátételnek tekintjük, nem sokat késett: az alig fél évtizedes lappangás, várakozás említésre játékszín Agárdi Gábor (Honfi-Mitvók), Oszter Sándor (Csenge Béla) és Béres Ilona (Erzsébet) A szélmalom lakóiban v­an Hámori Ildikó (Piroska) és Béres Ilona (Erzsébet)

Next