Színház, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1947-08-05 / 32. szám

MUNKÁS-SZINJATSZÓ-LEXIKON SZÉCHENYI FÜRDŐ A felszzabadulás után av. újjáépítési roham­m­unkával úgyíltt alak­ult meg a Széchenyi fü­rdő dolgozóinak kultúrgár­dája. Az ország nyugati részé­ben­ még ropogtak a fegyverek, amikor az újonnan szervezett Széchenyi-énekkar ajkán már felcsendült a munka dala. A nagybudapesti versenyen Heyerman „Remény" című halászdrámájával százhúsz színjátszó csoport közül a má­­sodik díjat nyerték a tehet­séges m­unkásszínjátszók. Pl­­egervzky JÓZSEF Univerzális tehet­ség, egy évig járt Filmművészeti Is­kolába. Kitűnő ren­dező, színésznek is bevált, a dalkar helyettes karnagya, azonkívül jól hegedül is. Jelenleg fürdő­mester, de művészi pályán is szorgalmasan képzi magát. GERHARDT ERZSI Tizenhét éves szőke kislány, segédmun­kásnő­ a fürdő óvó­dájában, de már főszerepet játszott a­­ Katalin című da­­­a­rabban. A megérdemelt­­siker­ből következtetve, ezentúl is gyakran fog főszerepeket ját­szani. i.AnvE­vu:7.­ ILOIMA A női gőzosztály segédmunkásnője. Különösen a szoba­lány szerepekben ért el sikereket, e­zek után term­é­szetes, hogy Tolnay Klári a színésznő­ ideálja, a Francia szobalány­ban három­szor is megnézte. UR. X.VGY nenoArne Mama szerepre kerestek színésznőt nem­régen a szín­játszók és benne ideális színpadi ma­mát találtak. Nem'..4 jár gyakran színházba, de mint mondja,’ , kedvencét, Bajor Gizit minden­­szerep­ben megnézi. PESOLI­­ferent: Költő, színdarab író és színész egy­­személyben. Őszin­ték­ bevallja, hogy minden fellépése előtt nagy lámpa­láza van, de amikor a fein padra lép ez az érzés azonnal megszűnik. Drámai szerepeket játszik, laskatos a fürdőben. ,SEITEL FERENCNÉ Gyönyörű szépi szoprán hangja van. A dalárda egyik osz­lopa. Mint prózai­­ színész is kiváló. Egyik fellépése al­kalmával képzett színészekkel játszott együtt és nem maradt el mögöttük a nemes verseny­ben. Mert nagy érdeme van Knourek István igazgatónak és Seidel Ferencnek, az üzemi bizottság elnökének is. Krazsk László Mosolygósképű, ti­zenkilenc éves fiatal­­ember, segédmun­­kás a fürdőben. Még csak rövid ideje játszik színpadon, de máris komoly tehetséget árult el. Minden vágya, hogy a színészi pályán tovább ké­pezhesse magát. KARKAS tiYIXA A Szín­mű­vészeti Akadémia volt nö­vendéke. .A Magyar Színházban több szerepet játszott el a felszabadulás után, a­­lépromboló­ban, a Koldus- Oi­erában és a silanco l’osnet­­ben. Innen kerítlt a Széchenyi földdbe mint kultúrvezető. KULLOKIROS K­VULA ' Csinos, talpra esett fiatallember. Ő a társulat kon­feransziéja. Nem­ be­tanult szöveget mond el, hanem a szín­padon rögtönzi mondanivaló­ját. Hire már a többi kultúr­gárdához is eljutott és gyakran hívják vendégszerepelni. MIKLÓSI liftLA Nem kezdő, a mű­vészi pályán, A híres Jancsi bohóc fia. Ifjúkorában mint artista be­járta az egész vi­lágot. Most a Széchennyi-fü­rdő komoly fürdömestere. Köz­kedvelt tagja a kultu­rgár dánok.­­A.Y kamin­t. Hűen nagynevű ..elődéhez". Ő is in­kább a komikus szerepkörben találja meg önmagát. Szi­­nészi ideálja mégis Csortos Gyula.. Lakatossegád a fürdőben. A ..Remény” című színdarabban remek alakítás­sal igazolta képességeit. sípos LAJOS " Huszonhat éves, de már tízéves szí­nészi m­ult van mögötte. Különösen a komikus szerepe­ket játssza szívesen, de ügyesen táncol is. Szeretné a táncban tovább képezni magát. Napközben szivattyú­­kezelő. ZALA ERZSÉBET Nyilas Misi mono­lógját adta­­ elő a Légy jó mind­­halálig-ban. Akkor fedezték fel szí­nészi képességeit­ Naiva és a komikai­ szerepkör­ben egyaránt használható, csi­nos, szőke lány, a fürdő gyermekkertjének óvónője.­­ táncoltak a HOKY-POKY-T LELLÉN A lellei fiatalság nagy ambícióval készül az augusztus 2l­-án az Evu-étteremben reni­ezendő hoky-poky bajno­k­­­ságra. A szajnokság idei xintjáig is estenként Kapitány Anny és Chapp­r veze­ti a táncoktatást és a hajnali órákig éneklik az étterem kertjjében a hoky-poky nótát... „Mellel­­ l­e, hasal ki . . .“ (X) !­­A hajnalig tartó szórakozás u­tán a Zellei közönség I csendet kedvelő részt! a vasútállomástól, autóbuszállomástól­­egy percre tévő Kovács panzióban piheni ki a szórakozá­s I fáradalmait, amelynek csendes, körülzárt saját fürdő I területén frissithetik fel­­magukat. A panzió bőséges koszt I Jótól néhány napoós ottartózkodás után meghízva és fu­pi- I he­nve térnek vissz a munkailhelyükre. (X)

Next