Színházi Élet - 1913/37. szám

21. oldal Immi­tin Hamlettet is beiktatja az Operaház reprizeinek sorába, még pedig hamarosan : köz­vetlenül az Aida felújítása után Hamlet nagyszerű művészi és ének szerepe kitűnő alkalmul szolgál majd Pawis Taurinonak, az Opera új művészé­nek, hogy teljes képet adjon művészi képességei­ről. Nem lesz könnyű feladata, mert Ti­ta Ruffo vendégjátékának emlékével kell megküzdenie, de mindazok, akik a próbákon látták a kitűnő olasz már­is kész és érett alakítását, biztosra veszik nagy és értékes sikerét. Krúdy Gyula is bevonul tehát a színpadi szerzők sorába A legfinomabb tollú novel­listánk jövő héten meg fogja hódítani a színpa­dot is, mert meg fogja hódítani az bizonyos, „Zo tánka" című drámája, amely alkalmat ad arra a bevonu­ásra, mely remé­letőleg tr­amfus lesz, finom és megható drámai képeivel szubtilis lírá­jával nagy s­ikernek néz e­bbe. Krúdy egyébként a közel­jövőben két más darabjával is kijön a nyilvánosság elé. A Vígszínház ugyanis felszólí­totta, hogy „Vörös postakocsi" című regényéből, mely a magyar könyvpiac tavaszi szenzációja volt, drámát írjon. A­znkívül a Nemzeti Színház is lekötötte a kitűnő irót egy eredeti darab meg­írására. A Masamód vidéki előadásai. Heltai Jenőnek új Masamódja, ugzy a­hogy Bécsben és még vagy husz ném­et színp­a­don oly nagy sikert aratott Budán a nyár fo­lyamán megkezdett magyar karrierjét most vidé­ken fo­ytatja Ifjú legutóbb a pécsi Nemzeti Színházban került színre és pedig a címszerep­ben Molnár Arankával, a Vígszínház fiatal mű­vésznőjévé­, aki tudvalevőleg új bécsi formájában a Misamódot a nyári évad legnagyobb sikerévé aratta. Hogy különben mi a szerencsés gondolat volt Füredi Bélától, a pécsi direktortól épen Molnár Arankával iktatni műsorába az ujjádol­gozott masamódot, igazolja az alábbi két lap­személyem : Pécsi Napló . ... A masamód megállapodott, külföldön meg­gyarapodott hírneve, de a cím­szerepben vendégszereplő Molnár Aranka, a Vígszínház tagja iránt való érdeklődés is telt házat vonzott, melynek közönsége igen barátsá­gosan fogadta a vendégművésznőt, aki pompás színpadi alap, a fővárosi színházak gesztusaival játszik és magával hozta az ország legelső víg­játéki színházának stílusát, könnyedségét, melyre nagy szükség lenne vidéken is. A vendég : a szeszélyes nagy színésznőt ép oly találó s­ínek­kel játszotta, mint a régi szerény életmódban lubickoló masamód­eányt A közönség a felvoná­sok végén szívesen t­apsolta és ismételten a füg­göny elé szólította Molnár Arankát, aki mellett Zalay Margit, Várnay Janika, Sárközy Blanka, Lóránt Vilmos, Komlár Zsigmond, László Tiva­dar, Ujj Kálmán, Szűcs Irén buzgó k­­oltak az előadás sikerében, melyet holnap, kedden este megismételnek. Dunántúl: ...Ami az előadást illeti, jó és gördülékeny volt. Emelte annak érdekességét Mo­­lár Aranka, a Vígszínház bájos színművész­nőjének fellépte. Ő j­átszolta a címsze­­pet, bájos megjelenése, gyönyörű, kellemes orgánuma biz­tosították neki a rokonszenvet, művészi előadása némileg hihetővé tette még az abszurd szerepet is. Az első felvonásban a gyermekes öröm, mi­dőn végre elhatározássá érlelődik benne a nyári terv, az az esdeklő kérés, mel­yel a gróf bele­egyezését akarja kinyerni, igazán művés zi volt. A második felvonásban oly természetes, kedves kis masamód leány volt, hogy igazán gyakorlott piktor szemek gyaníthattak csak benne egy el­átkozott hercegnőt. A harmadik felvonásban Bé­lától való búcsúja emelkedett ki. . u — 9 u Első mechanikai szőnyeg l­­ArCPn^/ InVff In poro­ó és megóvló Intézet IVUlDv>Ii V Cl lv>li Budapest VI, 5ungária-ul Y J 94. szám. Telefon 5­06.

Next