Színházi Élet - 1914/8. szám

10. oldal sönuÁziarr (Hegedűs Gyula és Varsányi Irén legnehezebb szerepe. — Ha a szinész milliókat örököJ. — Színházi em­berek a jégen. — A legszorgalmasabb direktor. — A legszerencsésebb pesti szinház. — Sándor bácsi haragszik.) Szemben a Vígszínházzal, a Lipót-körut 7. szám alatt lakik Hegedűs Gyula. Amikor belépünk hozzá ép szerepet tanul. Bródy Sándor egyfelvonásos darabjának egyetlen, nagyszerű és a Hegedűs-jubileumhoz igazán méltó szerepét. — Ugy bizony, most egymásután két brilliáns Bródy-szerepem lesz. Az egyik a „Timár Liza" apa szerepe, a másik „Az árny" cimü egyfelvonásos egyetlen sze­repe. A ,,Színházi Élet" már megemléke­zett erről a darabról, sőt azt is megírta, hogy a Kinetofon-társulat figyelme is rá­terelődött, azóta alaposan áttanulmányoz­tam az egészet és bátran mondhatom azt, hogy életem legnagyobb színészi feladata előtt állok. Egyedül vagyok a színpadon, de a darabnak tulajdonképen más sze­replői is vannak és ezeknek cselekedeteit nekem kell játékommal érzékeltetni. Si­kerülni fog-e, nem tudom. Mindenesetre nehéz vállalkozás . . . Sikerülni fog, ez több mint bizonyos. Annál is inkább, mert a rendezésben nem kisebb szakember fog résztvenni mint Molnár Ferenc. És az érdekelt felek talán nem haragszanak meg, ha eláruljuk, hogy mindezt Heltai Jenőnek köszönhetjük, aki a Tündérlaki lányok premierjén kibékí­tette Hegedűs Gyulát Molnár Ferenccel. Ne csodálkozzanak hát a beavatottak, ha a Hegedűs-jubileumon Molnár ünnepi be­szédet fog mondani . . . Ha már Lipót-körut 7. szám alatt va­gyunk, akkor már felcsatangolunk a har­madik emeletre és megkérdezzük Varsányi Irént, hogy mit szól a „Timár Liza" fő női szerepéhez. — Egy elkapatott, dúsgazdag lányt kell játszanom, akinek nagyon fáj család­jának parvenü volta és aki mindenáron előkelő házasságot akar kötni. Ezáltal aztán különböző bonyodalmak támadnak, egy gróf kedvéért összetűz apjával és el­hagyja ezt a derék embert. A szerep egyenesen óriási! És életem legnehezebb szerepe ... Nézze ez a nagy iratcsomó ... Jó néhány kiló. Majd letört a karom, mikor hazahoztam ! A napilapok hasábos cikkeket irtak arról, hogy Dayka Balázs, a Vigszinház volt tagja egy délamerikai nagybátyja után jó néhány milliót örökölt. Emberemlékezet óta Bohémiában hasonló dolog még nem fordult elő, képzelhető hát, hogy mily izgalmat okozott. Kötelességünknek tartottuk dr. Molnár Mór konzul és ügyvéd irodájában érdeklődni és itt a következő felvilágosítást kaptuk : — Kérem az egész dologgal nem érdemes foglalkozni. Egy esetleges nagy örökségről van szó, mely esetleg Dayka Balázst illeti meg, ha esetleg az amerikai nagybácsi tényleg milliomos és tényleg Dayka nagybátyja volna és ha esetle­gesen örökösök nélkül halt légyen el ... így néz az ki, ha egy szinész milliókat örökölt. Egy szép délutánon kinéztünk a városligeti jégpályára. Kíváncsiak voltunk, hogy a színházi emberek közül kit találunk idekünn. Hosszas ke­resgélés után végre megláttuk az első színházi jégnőt: a kis Gombát, aki a Tündérlaki lányok diadalmas szerepe után nagy vigan körözött jobbra-balra. Mást aztán nem is láttunk. És ekkor az egyik csatolótól, aki nagyon ismerős a helyi viszonyok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék